119723. lajstromszámú szabadalom • Berendezés légjárművek pályaelemeinek meghatározására

Megjelent 1939. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119723. SZÁM. XIX/c. (VII, a., V/h.) OSZTÁLY. — G. 8534. ALAPSZÁM. Berendezés légjárművek pályaelemeinek meghatározására. Oesterr.-Ung-. Optische Anstalt C. P. Goerz Gesellschaft 111. b. II. cég, Wieii-ben. A bejelentés napja 1937. évi november hó 22-ike. A találmány több egymástól távoleső megfigyelőhelyről akusztikailag megfigyelt légjármű pályaelemeinek mechanikai meg­határozására való berendezés, mely ter-5 mészetesen optikailag is megfigyelt légjár­műveknél is alkalmazható. Mielőtt a részletes ismertetésre rátér­nénk, megmagyarázzuk a műszer leírásá­nál használt alapfogalmakat. 10 A megfigyelő ponttól a cél felé haladó egyenes a célsugár. A cél magassági szöge a célsugárnak a vízszintestől mért hajlásszöge. A cél oldalszöge, másként irányszöge a 15 célsugár vízszintes síkra való vetületének valamely kezdőiránytól, pl. az északi irány­tól mért szögeltérése. Célsugársík a célpálya egyenese és a megfigyelő pont által meghatározott sík. 20 Pályaszög a pályaegyenes vízszintes síkra való vetületének a kezdő iránytól inért szöge. A célsugársík és a megfigyelés pontján áthaladó vízszin'es sík egymást a meg-25 figyelés pontján áthaladó egyenesben met­szik. Ennek a metszésvonalnak oldalszö­gét szintén az előbbi kezdőiránytól mér­jük. Ha a célvízszintes és egyenes pályán mozog, ez a metszésvonal a célmozgás egye-30 nesével párhuzamos, vagyis a pályaszög és a metszésvonal oldalszögei, másként irányszögei egyenlők. A cél lábpontja a térbeli célpont vetü­lete a megfigyelési ponton áthaladó víz-35 szintes síkra. A lábpontpálya az egyes, az idő folya­mán változó lábpontokat összekötő vonal. A cél térképtávolsága a lábpont és a megfigyelés pontja közötti vízszintes tá­volság. 40 Az erre a célra alkalmas és már is­mert megfigyelő műszer akként van beren­dezve, hogy vízszintesen és egyenesvonal mentén mozgó célnak állandóan végzett megfigyelésénél a célnak pillanatnyi ma- 45 gassági- és oldalszögein kívül a megmért vagy .szemmértékkel megítélt célsebesség beállítása által és pedig egy mutatónak egy beosztáson való beállításával, e cél­mozgás két állandóját, t. i. a célsugársík 50 hajlásszögét a vízszintes síkhoz képest és e két sík vízszintes metszésvonalának ol­dalszögét egy vízszintes null-irányhoz ké­pest pályaszög gyanánt mechanikailag megkapjuk. 55 Az ilyen megfigyelő műszerekkel meg­valósítandó eljárás légjárművek pályaöle­meinek meghatározására egy a terepen lévő háromszögön elosztott három fent­említett rendszerű megfigyelő műszer segé- 60 lyével való egyidejű állandó megfigyelé­sen alapszik, miáltal a feladat bármilyen vízszintes irányú egyenesvonaú repülési pályánál megoldható. Ha azonban a be­rendezés egyszerűsítése és olcsóbbá tétele 65 végett három helyett csak két egymástól távollevő megfigyelő helyet használunk, akkor a repülési pálya magassága, tehát a repülés sebessége nem határozható meg; ha a repülési pálya a két megfigyelő he- 70 lyen átmenő függélyes síkban vagy en­nek közelében van. Tekintettel az ilyen repülési pálya igen csekély valószínűsé­gére, ha a két megfigyelő helyet célszerűen

Next

/
Thumbnails
Contents