119297. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cellulozaészterek tökéletesítésére

Megjelent 1938. évi november hó 3-án. iyricJZ SZABADALMI LEÍRÁS 119297. SZÁM. IV/li/1., (XIV/a/l.) OSZTÁLY. --- R. 7270. ALAPSZÁM. Eljárás cellulózaészterek tökéletesítésére. Société Rliodiaceta cég', Paris. A bejelentés napja 1937. évi jiilius hó 1-je. Cellulozaésztereket általában különleges és költséges festőanyagokkal festünk, ame­lyek legnagyobbrészt általában nem. vagy csak nehezen maralhatók. A legtöbb sa- 5 vanyú vagy direkt festék az említett anya­gokul nem festi meg. úgyhogy több. kü­lönféle csoportba tartozó festőanyagot kelt a festésre használni abban az esetben, ha a szóbanforgó anyagok akár cellulózához, 10 akár állali rostokhoz vannak keverve, ami leggyakrabban akkor fordul elő, ha azokat — bármiféle alakban, pl. fonalak, szálak, szőrök, lemezek, filmek, stb. alakjában szövetben alkalmazzuk. 15 Igen kívánatos tehát a tetszőleges alakú, pl. fonal. szál. különböző hosszúságú és vastagságú szőr. lemez, szövet, film. zsi­nór. fonat, kupak. önlölL vagy formált alakdarab. slb. - alakú ccltulőzaészlerekel 20 a használatos és olcsó, a cellulóza vagy állati rostok megfestésére is alkalmas festő­anyagokkal. vagyis direkl vagy savanyú fes l őan vágok ka I megles len i. Abból a célból, hogy a cellulózaészle- 95 reknek és különösen a cellulózaacelálnak a direkt festőanyagok iránti affinitását lét­rehozzák. számosán ajánlották ezeknek az anyagoknak gondosan ellenőrzőit alkáliás fürdőkben való kezelését, olymódon, hogy 30 azok többé vagy kevésbé mélyrehatóan cl­­szappanosodjanak, aminek követ köziében az észter vékonyabb vagy vastagabb réteg­ben regenerált cellulózává alakul át. amelynek affinitása a direkt festőanyagok 35 iráni még nagyobb, mint a természetes cellulózáé. Ez az eljárás, bár van néhány előnye, azzal a hátránnyal jár, hogy az anyag súlyát jelentős mértékben csökkenti és annak valamennyi tulajdonságát 'old­hatóságát. szívósságát, stb. gyökeresen io megváltoztál ja. Azt találtuk, hogy a ceilulózaészlereknek a direkl vagy savanyú festőanyagok iránti affinitását létrehozhatjuk anélkül, hogy lé­nyeges tulajdonságaikat egyébként megvál- é5 toztatnók. ha a cellulózaészterbc egy vagy több. nem cellulózaszerű és nem protein­­szerű polimér amiül kebelezünk be. ame­lyekben az ami nozol í nitrogénatom primér. szekundér vagy tereiér alakban lehet je- 50 len. A találmány foganatosítására alkalmas vegyülelek vízben és i)°/o-os ammóniában gyakorlatilag oldhatatlanok, úgy hogy nem tűnnek el a szappanozás vagy festés a]- 55 kalmával. viszont oldhatók 2°o-os ecet­savban. E vegyüleleket előnyösen azon ve­gyülelek közül választjuk, amelyek szárí­tás útján összefüggő hártyái képesek al­­kolni. 60 K polimérek állhatnak: 1. akár szénhidrátok aminjoinek poli­­mérjeiből. különösen aminezell hexozából, amelyek többé-kevéshé természetes erede­ti íok, 65 2. akár teljesen mesterséges úton. 1110- noméraminek polimerizálása útján elő­állítóit szintézises gyantákból. Az első fajtájú polimérekként elsősor­ban a dezacetilezell kitint említjük, amely 70 állati eredetű héjas állatok — crustaceák — páncéljaiból) vagy növényi eredetű aspergillus Niger-ből) lehel. A második helyen említett fajtájú, a találmány szerint alkalmazható termékek 75 példájaként a következő vegyülelek poli­nyomdauiba's

Next

/
Thumbnails
Contents