119286. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép végnélküli, rugalmas hajtózsinóroknak kezelésére kaucsuk tejjel történő impregnálással

Megjelent 193S. évi november lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI tg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119286. SZÁM. V/e/l. (XIV/ a/l.) OSZTÁLY. — 31. 11148. ALAPSZÁM. Eljárás és gép végnélküli, rugalmas hajtózsinóroknak kezelésére kaucsuktejjel történő' impregnálással. Montane Marti Joaquin iparos, ¡SabadLell (Spanyolország). A bejelentés napja 1937. évi október hó 29-ike. A találmány eljárás végnélküli, rugal­mas hajtózsinórok kezelésére kaucsuk­tejjel való impregnálással és gép az el­­j árás rnegva lósít ásóra. 5 Végnélküli és rugalmas zsinórok, me­lyek egyszeresen vagy többszörösen körül­font gumifonalkötegből vannak, ismere­tesek és már ajánlották ilyen zsinórok­nak erőátviteli célokra való alkalmazá- 10 sát is. A körülfonás rendeltetése ebben az esetben az, hogy a gumizsinórck rugal­masságának hatáit szabjon és a gumi­­zsinórokat külső befolyásoktól megvédje. Az ilyen zsinóroknak \ égnélküli hajtó- 15 zsinórokként, pl. fonógépek nagy fordu­latszámú orsóinak hajtására történő fel­­használásánál azonban nehézségek adód­tak, meit a zsinórok egyes fonalainak egymáson való súrlódást, és a fonalak 20 keresztmetszetében mutatkozó szabály­talanságok okozta lökések következtében a zsinórok gyorsan elkoptak és azokat igen gyakran kellett kicserélni; ennek az volt a következménye, hegy az egész 25 gépet minden egyes esetben huzamosabb ideig le kellett állítani. Megállapították, hogy az említett ne­hézségek elkerülhetők, ha a gumieret egyetlen, \ékony gumifonal alkotja, me- 30 lyet két végének összecsomózása után sokszorosan hurkolunk és így több mat­­ringból álló végnélküli gumieret hozunk létre, melyet ezután először textilanya­gokkal fonunk körül és ezt követőleg a 35 gumifonal elzárásakor létesített csomót feloldjuk vagy kivágjuk, végül pedig az iu 45 első réteget további rétegekkel fonjuk kö­rül és az így keletkezett iiajtózsinórt utc­­legosan még gumival itatjuk, megszárít­juk és vulkanizáljuk, avégből, hogy az egyes fonalakat egymástól elszigeteljük. Az eddig ismertté vált telitő eljárásokkal azonban nem sikerült a szükséges telí­tési fokot elérni és a tel.tett zsinór ke­resztmetszetébe n mutatkozó szabá 1yta­­lanságokat sem lehetett kiegyenlíteni. A találmány szerinti eljárás ezeket a feladatokat tökéletesen megoldotta, amennyiben lehetővé vált a hajtózsinór­nak kaucsukkal oly módon való telítése, hogy mind a külső körülfonás egyes fo­nalai, mind a 1 első gumifonalak is egyen­ként, külön-külön tökéletesen gumiba ágyazódnak, úgyhogy a fonalak egymá­son nem surlcdhatnak; ezenfelül a telí­tett hajtózsinórokat nyomás hatásának tesszük ki és ezzel a keresztmetszet egye­netlenségeit, melyek a telítés közben ke­letkezhetnek, megszüntetjük. A leírt mó­don előállított rugalmas, végnélküli hajtó­zsinórok égés'-' hosszukban változatlan és megnyujtott állapotban is állandóan meg­maradó keresztmetszetűek; ez a körül­mény a zsinóroknak fonegéporsók hajtá­sához való felhasználásánál döntő jelen­tőségű. A hajtózsinóroknak továbbá igen nagy és ay ipari követelményeknek töké­letesen megfelelő élettartamuk van. Az eljárás értelmében a végnélküli, irgalmas hajtó'-sinorckat kaucsuktejből 70 lévő fürdőbe mártjuk és egyidejűleg me­chanikai szerkezetekkel, így pl. exccnte-50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents