119286. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép végnélküli, rugalmas hajtózsinóroknak kezelésére kaucsuk tejjel történő impregnálással

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 11928(5. resen ágyazott forgó hengerekkel fel­váltva nyujtjuk, illetőleg összehúzzuk. Ezzel elérjük, hogy a külső körüll'onás szemei váltakozva nyílnak, illetőleg zá­rulnak, úgy hogy a telítő folyadék be­hatolhat és abszorbeálódik. Ezt a sza­kaszos nyújtó mozgást ezután a fürdőn kívül még bizonyos ideig folytatjuk, abból a célból, hogy a fölös telítő folya­dék lecsepegjen és az abszorbeált kau­­csuktej koaguláljon. A leírt módon kezelt hajtózsinórokat megszárítjuk és ezt köve őleg erős sajto­lásnak tesszük ki, mellyel a zsinórok belsejébe hatolt kaucsukrészecskéket szi­lárd masszává sajtoljuk, mert miután a szárítás közben a vizet eltávolítottak — a zsinórok porózusak maradtak, Ennek a műveletnek további célja, hogy a zsinórok keresztmetszetében a telítés folyamán keletkezett szabálytalanságok kiegyenlítődjenek. A zsinórok sajtolását a találmány értelmében szabályos idő­szakokban két vízszintes sajtolólap kö­zött végezzük, melyek egyike helytálló, míg a másik ide-odamozgatható. Emel­lett a hajtózsinór önműködő előretolását és a felső sajtolólap egyidejű emelését végző szerkezeteket alkalmazunk; a gép továbbá önműködő megállítószerkezettel van ellátva, mely akkor lép működésbe, miután a két sajtolólap a hajtózsinór egész hosszának megmunkálását befe­jezte. A sajtolólapok emellett esetleg vil­lamosán vagy gőzzel fűthetők avégből, hogy a hajtózsinórok sajtolás közben elővulkanizáláson menjenek át. Végül a telített és sajtolt hajtózsinó­rokat vulkanizáljuk, mely célból a telítő elegyhez a vulkanizáláshoz szükséges, masnikban véve ismert anvakokat kever­­jük. Az elegyhez öregedés ellen védő sze­reket, valamint nedvesítő szereket is ad­hatunk, melyek a telítő keverék behato­lását támogatják. A telítő elegyet elő­nyösen latexkoncentrátum alapon készít­jük el, ahol is az elegyhez ismert módon állandósító szereket adhatunk, melyek­nek a viszkozitást fokozó tulajdonságaik vannak. A mellékelt rajz a találmány szerinti eljárás megvalósítására alkalmas gép­szerkezeteknek példaképem foganatosí­­tási alakját mutatja. Az 1. ábra a telítőgép előlnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra a sajtoló- és kiegyenlítőgép oldalnézete, a 4. ábra ugyanennek a másik oldalról való nézete, az 60 5. ábra a sajtoló gép előlnézete, a 6. ábra ugyanannak a felülnézete, a 7. ábra nagyobb; léptékű metszet a 6. ábra A—A vonala mentén és a 8. ábra a hajtózsinórt a sajtológépben 65 önműködően utánatoló szerkezetnek na­gyobb léptékű oldalnézete. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett telítőgép (1) váza mellső és hátsó oldalán egy-egy (2) és (3) csapágypárt tart, melyekben 70 két vízszintes (4, 5) tengely forgathatóan van ágyazva. Mindegyik (2, 3) csapágy­párt egy-egy (6, 7) szán tartja; ezeket a (8, 9) állítóorsókkal és a (10, 11) kézi­kerekekkel felfelé és lefelé mozgathat- 75 juk, ahol is a szánokat az (1) váz vezeti. A (6, 7) szánok a (12) és (13) mutatókkal vannak ellátva, melyek az (1) váz (14, 15) beosztásaival együtt a (4, 5) tengelyek mindenkori magasságát adják meg. 80 A (18, 19) csapágyakban a további (16) és ’(17) vízszintes tengelypár van ágyazva; e tengelyek szabad végei a váz mindkét oldalán egy vagy több excente­resen megerősített (20, 21) hengert tar- 85 tanak. Ha úgy, amint ezt a rajzon ábrá­zoltuk, mindegyik (l(i, 17) tengely végén két-két henger van excenteresen meg­erősítve, akkor mindegyik tengely négy hengerét úgy szereljük lel, hogy excentri- 90 citásuk hengerről-hengerre 90°-kai el­térjen, abból a célból, hogy így a fellépő feszültségeket kiegvenlítsiik. A (16, 17) tengelyeket a (22) elektromotor vagy más erőforrás hajtja, mely a (16) ten- 95 gelyre erősített fogaskerékre hat, amikor is a forgó mozgást a (17) tengelyre a (23) közbenső áttétel viszi át. A (20, 21) hengerek alatt a (24’, 24”) folyadéktartályok vannak elrendezve, 100 ezeket a (25) vezetőrudak tartják, mely utóbbiak a (26) kötélen függnek. Ez a kötél a gép felső részén elrendezett (2/) tengelyre van feltekercselve. Ez a ten­­gelv a (28) kézikerékkel, a (230) 105 csigahajtás közbeiktatásával forgatható és ezzel a (24’, 24”) tartályokat emel­hetjük és süllyeszthetjük, úgy hogy a (20, 21) hengerek a (24’, 24’ ) tartályok­ban levő telítő folyadékban részben ala­­merülnek vagv a folyadékon kndii ma­radnak. A telítendő rugalmas, végnelkuli hajtózsinórokat (31) jelöli. A 3—8. ábrán feltüntetett sajtolo- es kiegyenlítőgép (35) vázát a (36) asztal

Next

/
Thumbnails
Contents