119004. lajstromszámú szabadalom • Bútorkeret

Megjelent 1938. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI #Öy|J| SZABADALMI BTRÓSÁS SZABADALMI LEÍRÁS 119004. SZÁM­XVI/f. (VI1I/C.) OSZTÁLY. — 8. 16792. ALAPSZÁM. Bútorkeret. Singer Ferenc építész, Wien-ben. A bejelentés napja 1937. évi március hó 6-ika. A találmány bútorokhoz, mint székek­hez, asztalokhoz vagy effélékhez való olyan keret, amelynél a terhelést felvevő, lényegileg vízszintes elhelyezésű lemez; 5 a padlóra csak egyik szélénél fogva tá­maszkodik, hogy a bútorok egymásba­rakását lehetővé tegyük. A találmány célja annak lehetővé­tétele, hogy minél nagyobb számú, azo-10 nos méretű, bútordarabot egyesíthessünk egy rakásban anélkül, hogy e célból a bútorkeretek szükséges merevségét csök­kenteni kellene, emellett azonban a keret felépítését és elemeinek egymással való 15 összekötését is lehetőleg egyszerűsíteni kívánjuk. A jelzett célt különösen azzal érjükel, hogy a kereteket olyan elemekből készít­jük, amelyek legalább egy helyen keresz-20 teződnek és a kereszteződési helyeken létesített egymásbakapcsolódás vagy ösz­szekötés révén támaszkodnak egymás­hoz. Az ilyen keret célszerűen két ken­gyelből áll, melyek egyik karja a terhelést 25 felvevő lemezt hordja, másik karja pedig a padlón nyugvó bútortalpat alkotja, míg a kengyelek gerincei a bútordarab lábai. A két kengyel összekötése akár a kengyelek karjainak, akár a kengyelek 30 gerinceinek összekötése révén történhet anélkül, hogy a keret kimerevítésére bármiféle egyéb elemre szükség volna. Lényeges csak, hogy a keret elemeinek kereszteződése a bútordarabban azon a 35 téren kívül történjék, mely térre a bútor­darabok egymásbarakásához szükség van. ;> A találmány további része a bútordarab lábainak, azaz a padlón nyugvó butor­talpat és a terhelést felvevő lemez felfek­tetésére való keretrészt egymással össze- 40 kötő szerveknek az elhelyezésére irányul. Ha a találmány szerint a lábakat akként rendezzük el, hogy egymáshoz képest ferdén helyezkednek el, lehetővé válik, hogy egymásbarakás révén minden eset- 45 ben nagyobb számú bútordarabot egye­sítsünk rakássá, mint az esetben, ha a bútorlábak egymással párhuzamos el­rendezésűek. A találmány végül a padlón nyugvó 50 keretrész és ez utóbbit a terhelést felvevő lemezzel, illetve e lemez támasztékával összekötő szerv sajátos kialakítására is irányul, mely szerint a bútordarabok egymásba rakásánál az egyik keret padló- 55 része a másik keret említett összekötő­szervét, azaz a bútor lábait, körül­nyalábolja. Ez az elrendezés is egyszerű szerkezetet ad s egyben lehetővé teszi aránylag nagyszámú bútordarabnak egy- 60 másbarakás révén való egyesítését. A rajzon a találmány néhány foganato­sítási példájának vázlata látható. Az 1. ábra a találmány szerinti keret székekhez alkalmas kiviteli példájának 65 távlati képe. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó felülnézet, mely az 1. ábra II—II vonala szerint vett metszetet mutatja. A 3. ábra a találmány további foganato- 70 sítási példájául szék keretének távlati képét mutatja. A 4. ábra ugyancsak távlati képben a találmány szerinti asztalt mutatja. Mint az 1. és 2. ábrán látható, a keret 75 két kengyelalakú részből áll; e kengyelek

Next

/
Thumbnails
Contents