118308. lajstromszámú szabadalom • Berendezés forgattyútengelyek, különösen égési erőgépek forgattyútengelyei rezgéseinek csillapítására

MA6YAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118308. SZÁM. V/d/2. (V/h.) OSZTÁLY. — 8. 16900. ALAPSZÁM­Berendezés forgattyutengelyek, különösen égési erőgépek forgattyutengelyei rezgéseinek csillapítására. Sara ziii liaoul Roland Raymoiid mérnök, Saint-Prix (Franciaország). A bejelentés napja 1937. évi májas hó 24-ike. Franciaországi elsőbbsége 1936. évi májas hó 29-iie. A találmány berendezés íorgattyúten­gelyek, különösen égési erőgépek for­gattyutengelyei olyan rezgéseinek csilla­pítására, melyeknek legalább egy össze-5 tevője a tengelyközépvonal irányába esik. Már ajánlották hosszanti rezgéséknek valamely forgó tengellyel ingaszerűen összekötött tömegek útján való csillapí­tó tását, amikor is azok a tengelyközépvonal irányában, a forgó tengely és a vele össze­kötött csillapítótömeg forgása előidézte röperővel szemben lengenek. A találmány szerinti berendezést az is-15 merttel szemben különösen az jellemzi, hogy legalább egy, a csillapítandó for­gattyútengely hosszirányában lengethető ingatömeg van az említett tengelynek leg­alább egy forgattyúpofájára felfüg-20 gesztve. Ily módon elérjük, hogy egy és ugyanaz az ingatömeg nemcsak azokat a rezgéseket csillapítja, melyeket a forgaty­tyútengely mint egész végez, hanem azo­kat a rezgéseket is, melyek nem az egész 25 forgattyútengellyel közöltetnek és melyek csak a forgattyúk körzetében lépnek fel és a forgattyúk olyan elhajlásai vagy el­csavarásai alaikjában jelentkeznek, me­lyek a forgattyúk alakját a tengely kö-30 zépvonala irányában deformálják vagy melyeiknek legalább egy, a tengely közép­vonalának irányában fekvő összetevőjük van. A hajtóforgattyúk említett rezgései­nek csillapítása a forgattyúk alakjában 35 jelentkező, fentemlített elváltozásának csökkentésével egyértelmű. Ily módion te­hát a szóbanforgó ingatömegnek a for­gattyúpofára való felfüggesztésével ugyan azzal a tömeggel egyidejűleg két fontos hatást érünk el. 40 Különösen célszerű a csillapítótöme­get, illetőleg — tömegeket a forgattyú­tengely ipofájával oly módon összekötni, hogy az ingatömegnek, illetőleg — töme­geknek csuklópontja a tengelyközépvonal- 45 tói bizonyos távolságra legyen. Ajánlatos továbbá az ingatömeget a for­gattyiúpofán magában véve ismert módon két vezérelt helyen úgy ágyazni, hogy a csillapítótömegnek ágyazása bifllár fel- 50 függesztés módjára történjék. A találmány további jellemzőit a talál­mány szerinti berndezésnek több fogana­tosítási példáját szemléltető, mellékelt rajz kapcsán ismertetjük. A rajzon az 55 1. ábra részben két hengersoros és a ta­lálmány szerinti osillapítóberendezéssel ellátott csillagmotort függőleges metszet­ben, részben elölnézetben mutat. A 2. és 3. ábra a találmány szerint felfüg- 60 gesztett csillapítótömegekkel ellátott for­gattyútengelyt oldalnézetben és a 2. ábrá­nak III—III vonala mentén vett metszet­bem szemlélteti. A 4. és 4. ábrák az ingatömeg két külön- 65 böző, a találmány szerinti felfüggesztési módjának távlati képét mutatjákTA 6. ábra a csillapítótömegeknek a for­gattyútengely két vezérelt helyén oly mó­. dom való felfüggesztését szemlélteti, hogy 70

Next

/
Thumbnails
Contents