118297. lajstromszámú szabadalom • Fotoelektromos cella

Megjel e nt 1938. évi jú nius hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI h SZABADALMI KIRÓSÁG á' SZABADALMI LEÍRÁS 118397. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — P. 881Ő. ALAPSZÁM. Fotoelektromos cella. N. V. Philips' Gloeilampeufabrieken cég* Eincilioven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1936. évi július hó 31-ike. Németalföldi elsőbbsége 1935. évi augusztus hó2-ika. Ismeretes fotoelektromos cellákban oly kisnyomású (1 mm-női kisebb) gáztöltés alkalmazása, hogy az elektronok szabad úthosszának nagyságrendje a fotoelektro-5 mós katóda és az anóda közötti távolság­gal egyenlő. Ennek célja a katóda révén emittált elektronáram erősítése. Az emit­tált elektronok ugyanis a gáztöltést ioni­zálják és az így létesített elektronok és 10 pozitív iónok az emittált elektronárainot erősítik. Célszerű ilyen cellákban drót­vagy rúdalakú anóda, azaz aránylag nagy­felületű anóda alkalmazása, mert az elek­tronok felfogása ekkor könnyebb és jobb 15 leütés is adódik. Ily céliák gyakran alkalmazott elektróda­szerkezete belső oldalán fotoelektromos réteggel bevont, félhengeres katódából és a katóda tengelyvonalában elrendezett, >0 rúdalakú anódából, vagy pedig oly haj tű­alakú anódából áll, melynek szárai egy­mástól kis távolságra vannak és a ka­tóda tengelyvonalával párhuzamosak. Gyakran alkalmazott, más elektródael­!5 rendezésnek közel gömbalakú kalódája és aránylag kisátmérőjű, gyűrűalakú anódája van, melynek gyűrűje kb. a gömbalakú katóda középpontjában helyezkedik el. Ha ilyen gáztöltéses cellákban sóréteg-0 hez adszorbeált alkalifémréteggel ellátott katódákat alkalmaznak, gyakran mutatko­zik az a hátrány, hogy a cella érzékeny­sége röviddel az első üzembehelyezés után jelentékenyen kisebb a kezdőérzékenység-5 méll, ami igen nagy hátrány. A találmány fotoelektromos oella 1 mm­nél kisebb nyomású gáztöltéssel, sóréteg­liez adszorbeált alkalifémréteget tartal­mazó fotoelektromos katódával és drót­vagy rúdalakú anódával és célja az ilyen 40 cellák hátrányainak kiküszöbölése vagy legalább is jelentékeny mértékben való csökkentése. A találmány szerint az anóda a katódá­hoz képes t oly elrendezésű, hogy az anóda 45 hatékony részének valamennyi pontjában a hozzá legközelebbi katódarésztől való távolság a oella ablakával szemközti ka­tódarész közepétől való távolságinak leg­feljebb egyötöde. Kitűnt, hogy az igen 50 egyenlőtlen mezőeloszlásnak, mely ennek az tíLektródaelrendezésinek következménye, az érzékenység csökkenésének megakadá­lyozására igen nagy befolyása van. E mezőeloszlás ugyanis azt eredményezi1 , 55 hogy az ablakkal szemközti katódarésztj azaz az üzemben leghatékonyabb részt, az ionizációval létesített pozitív iónoknak csak kis része éri. Ehhez hozzájárul, hogy az © részre csapódó iónok a heílyilíejgl 60 gyengébb mező következtében! kisebb se­bességűek, úgyhogy a katódára kis ener­giával csapódnak. A pozitív iónok leg­nagyobb része a katódát az anódához leg­közelebbi részén éri, ahol a villamos me- 65 zőt szándékosan sokkal erősebbé tesszük, minit a megvilágítandó rész közepén. Az anódálioz legközelebbi katódarész fotoelek­tromos rétegének sérüilése a cella érzé­kenységére csak kis befolyásolással vaai. 70 Félhengeres katóda és haj tű alakú anóda alkalmazása esetén tehát a két anóda-

Next

/
Thumbnails
Contents