118265. lajstromszámú szabadalom • Eljárás erősen reflektáló felületek létesítésére aluminiumon

Megjeleiit 1938. évi jiitiius hó 15-én. MAGYAR KIRilYl SZABADALMI BIRÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 118265. SZÁM. iv/h/l. OSZTÁLY. — A. 4100. ALAPSZÁM. Hivatalos javítás qljárán. erősen SzabadalniMíirtság. reflektáló felületek létesítésére alumíniumon. Alumiitfum Company of America cég1 , Pittsburg (Pennsylvania) USA., mint Guthrie John Milton, Grantwood, New Jersey jogutódja. A bejelentés napja 1936. évi deoember hó 18-ika. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1935. évi december hó 19-ike. A találmány alumíniumon reflektáló felületek létesítésére és különösen alu­míniumfelületek olyan tökéletesített ke­zelésére vonatkozik, mely fokozott reflek-5 tívitású oxidbevonatos fényes alumínium­felületeket létesít. Olyan célokra, amelyeknél jó állandó­ságú fényes reflektáló felület szükséges, az alumíniumnak vagy alumíniumötvö-10 zeteknek alkalmazását lényegesen megne­hezítette az a körülmény, hogy a védetlen alumíniumfelületek a légkörben oxidáló­dásra hajlamosak. Az alumínium ilyen természetes oxidálása a felületen többé-15 kevésbbé áttetsző hártyát létesít, mely lényegesen csökkenti a felület reflektáló képességét. Az alumíniumnak és ötvö­zeteinek ilyen célokra alkalmassá tételét már többféle módon próbálták meg, 20 úgyhogy a reflektáló alumíniumfelülete­ken lényegileg átlátszó és számottevő vastagságú mesterséges oxidbevonatokat létesítettek. Az ilyen módszerek legalkalmsabbjá-25 nak egyik változata szerint az elektrolitos fényesítő művelet után a fényesített felületet anódos oxidáló behatásnak ve­tették alá. Az első műveletet fluoborát oldatában, az anódos oxidálást pedig 30 kénsav vagy oxálsav oldatában lehet foganatosítani. Az oxidbevonat esetleges porozitása meleg vagy majdnem forró víz behatásával csökkenthető. Az e műve­letek közben esetleg keletkezett, nem-35 kívánatos fölületes hártyát vagy lerakod­mányt végül mechanikusan lehet eltávolí­tani. Fényesítő elektrolitként a fluoborát­oldat helyett mást is használhatunk, de általában előnyben részesítették az olyan fényesítő elektrolitokat, melyek a hidro- 40 fluorsavat vagy vegyületeit tartalmazták legalább egyik alkatrészként, így pl. kén­sav és hidrofluorsav, vagy krómsav és hidrofluorsav elegyeit. E módszerek gyakorlati foganatosí- 45 tásakor a fényesített felületen vékony hártya vagy bevonat maradt vissza, mely dörzsöléskor vagy fogdosáskor elkenő­désre, foltképzésre volt hajlamos; az ilyen hártyának az oxidbevonatos felü- 50 létről való eltávolítása a gyári termelés­nél nemkívánatos, körülményes és költ­séges műveletnek bizonyult. Az elektrolitos fényesítő művelet folya­mán az alumíniumfelületen képződő 55 hártya lényegileg átlátszó és néha lát­hatatlan. Némely esetben, különösen reflektált fényben azonban gyengén lát­hatóvá lesz. A film vagy hártya maga a felület reflektivitását nem csökkenti szá- 60 mottevően, de ha a felületet fogdossuk vagy dörzsöljük, a felület foltos lesz, ami reflektáló felületeknél rendkívül hátrá­nyos. Ha a hártyát a fényesítés után, de a rákövetkező anódos vagy oxid-bevonat- 68 képző kezelés előtt nem távolítjuk el, a hártya valószínűleg átengedő membrán­ként szerepel, úgyhogy a hártya alatt a fémfelületen kemény oxidbevonat kelet­kezik. A hártya tehát a készgyártmány 70

Next

/
Thumbnails
Contents