118207. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kenőolajok előállítására nyomás alatti hidrogénezés útján

Megjelent 1938. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÁQ SZABADALMI LEÍRÁS 118307. SZÁM. IV/h/1. (Xf/g., XI/b.) OSZTÁLY. — 11. 9937, ALAPSZÁM. Eljárás kenőolajok előállítására nyomás alatti hidrogénezés útján. International Ilydrog-enation Patents Company Limited cég, Vadnz, Liechtenstein, mint az I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég, Frankfurt a/M. jogutódja. A bejelentés napja 1936. évi október hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi november hó 5-ike. Ismeretes már, hogy kenőolajokat nyo­más alatti hidrogénezés útján előállítha­tunk, illetve jiavíthatunk. Ismeretes to­vábbá az is, hogy szénféleségekből kata-5 lizises nyomás alatti hidrogénezéssel cse­kély asztali tartalmú elfolyósítási terméket állíthatunk elő, melyből további katalizises nyomás alatti hidrogénezéssel kenőolajat nyerhetünk. 10 Azt találtuk, hogy barnaszénnek vagy tőzegnek három fokozatban való nyomás alatti hidrogénezése útján meglepően jó termelési hányaddal kaphatunk ériékes kenőolajokat, ha a kiindulási anyagot hid-15 rogénneil nyomás alalt és 430 C° alatti hő­mérsékleteken, lehetőleg hozagok nélkül, kezeljük, amikor is aszfaltdús folyósítási termék keletkezik, melyet azután szilárd maradékoktól messzemenően mentesítünk, 20 az abból elkülönített aszfaltdús nehézolajat finoman elosztott katalizátoroknak, cél­szerűen legalább 1 súlyszázaléknyi meny­nyiségben való hozzáadagolásával, folyé­kony fázisban hidrogénnel 200 atm. feletti 25 nyomáson és 430 C° alatti hőmérsékleteken kezeljük és a 325 C° felelt, célszerűen 350* C° felelt, forró termékeket a szilárd alkat­részeknek és célszerűen még az igen nagy­molekulájú alkatrészeknek eltávolítása után 30 valamely helytállóan elrendezett hidrogé­nező katalizátor felett hidrogénnel együtt 200 atm. feletti nyomáson és 430 C° alatti hőmérsékleteken vezetjük el. A találmány szerint pl. a következőkép-35 pen járhatunk el: A kiindulási anyagokat, barnaszenet vagy tőzeget, finoman őrölt állapotban, olajjal, célszerűen középolajjal, péppé alakítjuk. A pépet azután nyomás alatt 350—430 C° hőmérsékleten, célszerűen 40 390—410 C° hőmérsékleten, hidrogén be­hatásának vetjük alá. Ennél az első foko­zatnál a barnaszén vagy tőzeg kg-jára szá­mítva nagyobb vagy kisebb hidrogén­mennyiségeket is alkalmazhatunk, pl. 45 1000—3000 litert vagy 250—700 litert. A feldolgozott anyagmennyiség célszerűen 0.1—0.3 kg harnaszén vagy tőzeg óránként és a reakciótér 1 literjére vonatkoztatva. Ebben a fokozatban kevés (5—15°/o) ben- 50 zin mellett aszfaltdús "folyósítási termé­ket kapunk. Katalizátorok nem szüksége­sek, minthogy lehetőleg nagy aszfalttar­laltnú folyósítási terméket akarunk elő­állítani. Bizonyos esetekben azonban ta- 55 nácsos a péphez elosztószereket hozzáadni. Aszfaltképzésre igen erősen hajlamos sze­neknél azonban, különösen, ha kis hid­rogénmennyiségekkel dolgozunk, adott esetben csekély mennyiségben hidrogénező 60 katalizátorokat is adagolhatunk. Közép­olajnak pépesílő olajként való használatá­nál bizonyos esetekben az előhevítésnél nehézségek lépnek fel, minthogy a hőfok magassága szerint a középolaj;nak többé- 65 kevésbbé erős elgőzölgése következik be; ezért ajánlatos, ha úgy járunk el, hogy a magas forrpontú folyósítási terméknek (aljiszap) egy részét, melyet a reakció­edény után kapcsolt leválasztók egyikéből 70 vehetünk, a középolajijal péppé alakított szénhez hozzáadjuk. Ennek a hozzáada-

Next

/
Thumbnails
Contents