118034. lajstromszámú szabadalom • Kartoték, látható (egymást nem teljesen takaró) módon elhelyezett kartotéklapokkal

MAGIAK EIKÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118034. SZÁM. IX/a/b. OSZTÁLY. — M. 10988. ALAPSZÁM. Kartoték, látható (egymást nem teljesen takaró) módon elhelyezett kartotéklapokkal. Mautner Pál kereskedő, Wien. A bejelentés napja 1937. évi március hó 9-ike. Ausztriai elsőbbsége 1936. évi március hó 9-ike. A látható (egymást nem teljesen ta­karó) módon elhelyezett kartotéklapokat tartalmazó eddigi kartotékoknál bizo­nyos számú nevet a látómezőben lépcső-5 alakúan vagy zsindelyszerűen helyeztek el. Ez azzal a hátránnyal járt, hogy a kartotéknak az ezen elrendezéshez szük­séges szerkezettel járó nagyobb térfogat folytán túl nagy volt a helyszükséglete. 10 Ezzel szemben a találmány bizonyos szá­mú névnek láthatóvá tételét magukból a szabványos kartotéklapok méreteiből folyó térfogathoz képest úgyszólván min­den térfogatnövelés nélkül teszi lehetővé. 15 A látható módon elhelyezett lapokat tartalmazó eddigi kartotékoknál, továbbá a lapok lépcsőzetes elhelyezésére meg­lehetősen költséges tartályra vagy készü­lékre volt szükség. Ezt a költségtöbbletet a 20 találmány alkalmazásánál megtakarítjuk. A találmány szerinti kartotékot min­denekelőtt az jellemzi, hogy a lapokon vagy kártyákon lévő neveket vagy címe­ket a kartotéklapokon alkalmazott betű­ig rendes, fonetikus vagy a számsor szerinti beosztáson és al-beosztáson belül eszkö­zölt lépcsőzetes kivágásokkal tesszük lát­hatóvá. A találmány továbbá az eddigi ily kar-30 totékoktól eltérően lehetővé teszi, hogy egy-egy kartotéklapot tetszőleges számú folytatásos kartotéklappal egészíthessünk ki, anélkül, hogy ez a kartotéklapok keze­lését vagy megtekintését gátolná. 85 A rajzon a találmány megoldási pél­dája látható. Az 1. ábra a találmány szerint kialakított, egyébként szabványos kartotéklapok egyikét a láthatóvá tétel előtti állapot­ban, a 40 2. ábra pedig ugyanazt a láthatóvá tételnek megfelelő állapotban szemlélteti. A feltüntetett kartotéklapnak felső jobboldali sarkában az (a) al-beosztást, az a, e, i, o, u, betűkkel, alatta pedig a 45 számlák neveit vagy más megjelöléseit felvevő több (b) sort alkalmaztunk ; ezek közül az utolsó a (c) négyszöget tartal­mazza. Ennek alapján a látható rendszerű 50 kartotékot a következőképpen létesítjük : 1. Az (a) al-beosztást az illető név kezdőbetűje utáni első magánhangzónak megfelelően szabjuk ki, vagyis a fölös­leges magánhangzóknak megfelelő részt 55 levágjuk (2. ábra). Ha az illető szó magán­hangzót nem tartalmaz, akkor vala­mennyi magánhangzó-részt levágjuk. Az ugyanazon kezdőbetűknek és ugyanazon első magánhangzóknak megfelelő kár- 60 tyák külön kártyasort vagy kártya­csoportot alkotnak (pl. Balog, Brada, Blaskó stb.). 2. Ilyen külön kártyacsoporton belüi mindegyik kártyán a nevekhez vagy 65 címekhez mindig a legközelebbi maga­sabb (b) sort használjuk, úgyhogy egy­ugyanazon kártya csoportban soha sin­csen két kártyán ugyanolyan magasságú sor beírva. A beírt sorok alatti, felhasz- 70 nálatlan területet levágjuk (2. ábra). Ez­után a kártyákat egymás mögött úgy rendezzük, hogy egyugyanazon kártya­csoport valamennyi neve látható. 3. Ha esetleg a (b) sorok számánál 75 több név felvételére van szükség, akkor

Next

/
Thumbnails
Contents