118031. lajstromszámú szabadalom • Elektroncsöves, kiváltképen erősítő csöves berendezés és hozzávaló kapcsolás

MA6YAK KIRÁLYI SZABADALMI BTBÓSÁ0 SZABADALMI LEÍRÁS 118031. SZÁM. VII, <1. OSZTÁLY. L. 6779. ALAPSZÁM. Elektroncsöves, kiváltképen erősítőcsöves berendezés és hozzávaló kapcsolás. Radioaktieng-esellschaft D. S. Loewe cég- Berlin-Steglitzbeii. Pótszabadalom a 112032. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1934. évi november hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi november hó 27-ike. A 112.032 lajstromszámú szabadalom oly ú. n. harántmezős elektroncsövet véd, amelynél a vezérlés eltereléssel történik, a jellemzőgörbe meredeksége és alakja 5 tetszésszerint választható meg és mely le­hetővé teszi, hogy a csövet fázismegfordí­tás nélkül üzemben tartsuk és rezgéseket visszakapcsolás útján hozzunk létre. A törzsszabadalom szerint valamely 10 hosszabb, pl. 10—20 mm hosszú, lehetőleg csekély keresztmetszetű elektronsugárzót (katódát vagy közbenső rekeszt) megfelelő elektronoptikai rendeszerrel az anóda sík­jában leképezünk és az elektronsugarat 15 alkalmas eszközökkel (pl. terelőlemezek­kel) eltérítjük. Az anóda megfelelő alakításával, vala­mint a sugár kezdeti helyzetének az anód­hoz képest való megfelelő beállításával 20 minden kívánt működési módot (pl. egyen­irányítást vagy erősítést) el lehet érni és minden kívánt jellemzőgörbét bc lehet állí­tani. A találmány berendezés a törzsszabada-25 lom szerinti elektroncső felhasználásával, valamint a hozzávaló kapcsolás. A rajz a találmány szerinti berendezés­nek és kapcsolásának foganatosítási pél­dáit mutatja. Az 30 la. ábra a találmány szerinti berendezés nézete, az lb. ábra függélyes metszete, a 2a. ábra a kapcsolás vázlata, míg a 2b. ábra az elektronoptikai rendszer mű-35 ködésének megmagyarázására szolgál. A berendezés lényege valamely egyene­sen kifeszített, mintegy 40 m,m hosszú (1) katódszál, amely a szekérnyszerű (2) bádogtestben van elrendezve. A (2) bádog­test előtt széles rést vagy nyílást tartall- ÍÖ rnazó (3) szívóanóda, mögötte a (4) szek­rény és emögött ismét egy, szűk rést vagy nyílást tartalmazó második (5) szívó- vagy segédanóda van elrendezve. A (2—2, 3—3, 4—4) és (5—5) elektródák iélrészei ter- 45 mészetesen vezetői összeköttetésben van­nak; ezek az összekötővezetékek nincse­nek ábrázolva. H a a katódát a raj znak meg­felelően a (12) anódtelep negatív sarká­hoz, a (2) és (4) szekrényt az (1 )'katód 50 potenciáljához közelálló — vagy megfe­lelő méretválasztás mellett ugyanazon — potenciálra, a (3) és (5) anódát pedig a pl. 200 voltos anódtelep pozitív pólusához kapcsoljuk, úgy el lehet érni, hogy az 55 (1) katódból kibocsátott elektronok arány­lag csekély szögszóródással haladnak át az (5) rekesznyiláson és így jutnak a mö­götte fekvő elterelőtérbe. Lehet természete­sen a megadott elektródfeszültségek mind- 60 egyikét külön magában beszabályozni. Az ellerelőtérben vannak a pl. mintegy 40 mm magas (6) és (7) terelőlemezek elrendezve. A katódától az anóda felé bekintve ezek mögölt van a (8) szekrényelektróda, az- 65-után egy további (9) szekrényeleklróda és befejezésképen a két (10) és (11) anódá­ból álló anódrendszer, melynek két részét az elterelés irányához képest ferdén ha­ladó keskeny rés választja el egymástól, 70 amint az a 3. ábrán felülnézetben lát­ható. A találmány szerinti cső gyakorlati megvalósításánál célszerű valamennyi elek­tródát elől és hátul fémborítással lezárni,

Next

/
Thumbnails
Contents