115835. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gázkeverék képzésére belső elégésű motoroknál

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115835. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — M. 10742. ALAPSZÁM. Eljárás gázkeverék képzésére belső elégésü mótoroknál. Müller Eug-en Ludwig- mérnök Berlin. A bejelentés napja 1936. évi március hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi március hó30-ika. Ismeretesek belső elégésű motorok, ame­lyek a robbanóeilegy sűrítésével és külön, pl. gyertyagyújtással dolgoznak és ame­lyeknél a tüzelőanyag pontos adagolása a 5 motor által hajtott szivattyúik útján tör­ténik. A tüzelőanyagnak a szívócsatornába vagy a hengerbe való bevezetése az ilyen motoroknál nyitott vagy zárt fúvókák segélyével történik, amelyek hivatva van-10 nak a tüzelőanyag finom etoízlását lehe­tővé tenni és azt igen magas szivattyú­nyomásolk alkalmazása esetén lehetővé is teszik. A találmány szerint ilyen fúvókák he-15 lyett porózus testeket rendezünk el a lég­vezetékben, amelyeken keresztül a tüzelő­anyagot rendkívül finoman eloszlott .álla­potban sajtoljuk át ós így az elvonuló beszívott levegőbe nagy felületeiken át 20 vezetjük bele. Ennek az elrendezésnek, illetve eljárási módnak az ismert eljárásokikai szemben többféle előnye is van, melyek közül' példa­képpen a következőket említjük: 25 Egészen csekély szivattyúnyomáraoikkal is rendkívül finom tüzelőanyag eloszlás érhető el és nagyobb folyadékcsöppek kép­ződését biztosan meg lehet akadályozni: ismeretes, hogy a tüzelőanyagszivattyú 3u szállítási görbéjét lehetetten egy nyomó­löket alatt a motor szívóviszonyaihoz kü­lönböző fordulatszámoknál és terhelések­nél pontosan hozzáigazítani, úgy hogy fúvókák alkalmazásánál bizonyos üzem-35 viszonyok mellett nehezem lehet a szívó­periodus előtti csöppképződést vagy az utó­csöppenést megakadályozni. A találmány 40 45 szerint a fúvóka helyett alkalmazott szűrő­test a rajta keresztülsajtolt finoman elosz­lott tüzelőanyag részecskékre erősen fé­kező hatást fejt ki, úgy hogy az utócsöp­penós teljesen ki van zárva, e test fel­szívóképességénél! fogva a motor kétszívó­periodusa közötti időben kiegyenlíitőtar­tályként műíködik. Ez a kiegyenlítő hatás lehetővé teszi azt is, hogy minden henger sízámára k ül ön befeeskendezőhély alkalmazása helyett több henger számára közös befeeskendező­helyet alkalmazzunk. E viszonyok i- zeml él - 50 tetese céljából a csatolt rajz 2., 3. és 4. ábráin a kihúzott vonalakkal a légszük­ségletet, a szalkgatott és pontozott vona­lakkal pedig a tüzelőanyagszállítást ábrá­zoltuk, mindkettőt a főtengely elfordulási 55 szögének függvényében. A 2. ábra négy­ütemű egyhengeres motorra vonatkozik, amelynek bütykös tengellyel hajtott egy­dugattyús tüzelőanyagszivattyúja van. A szivattyú száiilítódugattyújának megfele- 60 lően kialakított bütyökkel1 való működte­tése útján a szivattyú szállítása a motor levegőszükségletéhez oly nagy mértékben hozzászabható, hogy a motor szívólökette alatti levegő-tüzelőanyag keverési arány 65 közel állandó marad. E viszonyokat a szalkgatott vonal jelzi. Ha imbolygó tár­csa (Taumelseheibe) hajtású szivattyút választunk, hogy löketváltoztatással ké­nyelmes igzállításszabályozást érhessünk 70 el, akkor, amint ezt a 2. ábra pontozott vonala mutatja, a szivattyú szállítási ideje a szivattyú-, illetve bütykös tárcsa­tengely 180°-os elfordulására terjed ki,

Next

/
Thumbnails
Contents