115749. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamos kisütőcsövek közvetett fűtésű katódáinak előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 115749. SZÁM VIJ/d. (Vll/j.) OSZTÁLY. — I. 3302. ALAPSZÁM Eljárás villamos kisütőcsövek közvetett fűtésű katódáinak előállítására. Egyesült. Izzólámpa és Villamossági r. t cég' Újpest, mint az Elektrische Glühlampeníabrikeii Joh. Kremenezky A. G. wieni cég- jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi június hó 15-ike. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi junius hó 15-ike. A találmány eljárás kisütőcsövek köz­vetett fűtésű katódái emisziós rétegének előállítására, és pedig a katóda fémmagtes­tére felvitt egy vagy több alkáli- vagyföld-5 alkálifémvegyületnek átalakítására emit­táló bevonattá, pl. oxiddá. Ez az átalakítás, pl. karbonátból oxiddá, közvetett fűtésű katódáknál eddig úgy tör­tént, hogy a csőbe már beszerelt katódá-10 nak fűtőtestét, pl. a szigetelőtestben levő vvolframdrótspirálisit vagy szálat, oly ma­gas hőfokra hevítették, melynél a katóda fémmagjának bevonata, a közte és a fűtő­test közötti hőfokesés tekintetbevételével, 15 eléri az átalakításhoz szükséges hőfokot. A fűtőszábiak ennél a műveletnél oly ma­gas hőfokot kell elérnie, amely a fűtőszál­nak normális üzem közben elért hőmérsék­letét több száz fokkal meghaladja. Mint-J0 hogy az ezidőszerint használatos közvetett fűtésű katódák fűtőtestét, pl, fűtőszálát, csaknem mindig velük számos helyen érin t­kező rendszerint kerámiai anyagú szige­telőanyag veszi körül, a fűtőszálnak fent­© említett, az előállításnál szükséges, nagy­mérvű felhevítése igen gyakran a fűtő­szál és a szigetelőanyag, pl. magnézium­vagy aluminiumoxiid, között káros reak­ciót eredményez. Ennek következménye 10 számottevő mennyiségű selejtgyártmány­ban, valamint a katódák élettartamának csökkenésében mutatkozik. „ Ujabban rátértek maguknak a szigetelő­testek fúrat ain átvezetett fűtőszálaknak 15 ugyancsak szigetelőanyaggal való bevoná­sára. Ezzel egyeben kívül azt kívánták el­érni, hogy a bevonattal ellátott fűtőszál le­hetőleg teljesen kitöltse a szigetelőtest fu­ratait, úgy, hogy e nyílásokban ne képződ­hessék a fűtőszál anyagából eredő lerakó- íq dás. Megállapították ugyanis, hogy a fűtő­szálnak a szigetelőtest furataiban levő le­rakódása hátrányos, ami pl. akkor észlel­hető, ha a csövet vevőkészülék magas­frekvenciafokozatában használjuk, mikor 45 is ezen lerakódások káros hatása a telefon­ban, ill. hangszóróban fellépő karcoló és recsegő zörejekben mutatkozik. Az a ve­szély, hogy a szigetelőanyag az erősen fel­hevített izzószálat vegyileg megbontja, még 50 jelentékenyebb mértékben fokozódik olyan közvetett fűtésű katódák fűtőszálánál, me­lyeknél a fűtőszálat közvetlenül borító szigetelőbevonatot alkalmaznak. Ehhez já­rul még az a további hátrány, hogy a fűtő- 55 szál s zige telöbe vonat ának anyaga a fűtő­szál nagymérvű felhevítése folytán leg­alább is helyenként durva kristályos struk­túrát kap, melynek további következménye a részecskék meglazulása, ill. leválása, ami 60 az elérni kívánt célnak éppen az ellen" kezőjére vezetne, mert az elszabadult anyagrészecskék igen nagy mértékben oko­zói az elkerülni kívánt karcoló és recsegő zörejeknek. 66 Tekintettel azokra a hátrányokra me­lyek a fémmagtestre felvitt átalakítandó bevonatnak, pl. alkáli vagy földalkálifémi­sóknak, emittálöképes bevonattá való át­alakításánál a fűtőszálnak normális üzem* 70

Next

/
Thumbnails
Contents