115723. lajstromszámú szabadalom • Keresztrejtvény-ábra sokszorosító ipar céljaira, hozzávaló klisé vagy szedés és a keresztrejtvény-ábra nyomtatásához való nyomdatechnikai elemek

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115723. SZÁM. IX ('. OSZTÁLY. — Ér. 6037. ALAPSZÁM. Keresztrejtvény-ábra sokszorosító ipar céljaira hozzávaló klisé vagy szedés és a keresztrejtvény-ábra nyomtatásához való nyomdatechnikai elemek. Grátzer József mérnök, Budapest. A bejelentés napja 1935. évi október hó 31-ike. Állandó nyomdatechnikai probléma a ken resztrejtvényábra nyomtatásának 'leegysze­rűsítése és méreteinek csökkentése. A mé­ret-csökkentésnek a függőlegesen és víz-5 szintesen elhelyezeti szavak kezdeteit jelző, az egyes üres (fehér) mezők felső baisai^­kában lévő sorszámok szabnak határt, amelyeknek méreteit csak az olvashatóság haláráig lehet kisebbíteni. 10 Az ismert keresztrejtvény-ábrák szedé­sénél külön kell a vízszintes sorok léceit, a szomszédos mezőik közötti függőleges el­választóléceket, a szókezdetekel és a szóvé­geket jelölő vakmezőket (fekete négyzele-15 két), továbbá a szókezdeteknek megfelelő egy-, két- vagy három-jegyű számokat ki­szedni. A szókezdetekel jelölő sorszámok az is­mert kereszlre j tvé ny-ábrá kon a fehér 20 (üres) mezők felső balsarkába kerülnek. Ezen célból az ©gyes üres mezőket nagyobb számú, több sorban elhelyezett, alacsot­nyabb űrkitölllő elemekkel szedik, azok egy részét a számok beiktatásakor kiemelik és 25 hellyükbe az egyes számoknak megfelelő elemeket iktatják. Az ismert keresztrejtvény-ábráknak az a további hátrányuk, hogy a függőlegesen és vízszintesen elhelyezed szavak kezdeteit 30 jelző számok (sorszámok) a hozzájuk tar­tozó, a megfejtés betűinek beírására szánt négyzeteknek, illleive fehér mezőknek te­kintélyes részét, kb. 33—40%-át lefoglal­ják, úgy hogy nem áll elegendő hely az 35 egyes betűk beírása céljából a megfejtők rendelkezésére. A felsorolt hátrányokon kívül a fehér mezőkben lévő sorszámok az áttekintést és tájékozódást nagy mértékben megnehezítik. Az átleki ntés t lovábbá a jelen l égi ke- 40 resztrejtvény-ábrákon használatos vakme­zők (fekete vagy sraffozott négyzetek) is zavarják, amelyeknek egyetlen céljuk az volt, hogy az egyes szavak kezdeteit és végződéseit jelezzék, illetve az egymást kö- 45 vető szavakat egymástól elválasszák. A találmány keresztrejtvény-ábra sok­szorosító ipar céljaira, hozzávaló klisé vagy szedés, meilyet a szókezdetek és a szövegek jelölésére való vakmezőnek a szavak sor- 50 számaival való egyesítése jellemez. A mellékeli rajz a találmány könnyebb megértéséi célozza és összehasonlításképen az 1. és 2. ábrák ugyanazon keresztrejt­vény-ábrának a régi és az új megof'dás 55 szerinti kivitelét mutálják. A 3. ábra nagyobb léptékben a fehér mező kitöltésére való, jelenleg használt szedési elemeket fölülnézetben tünteti fel, míg a 4., 5., 6., 7., 8„ 9., 10., 11. ábrák a 2. 60 ábrával kapcsolatos új megoldáshoz tar­tozó nyomdatechnikai elemek (szedési ele­mek) példaképen vett változatait fölüld nézetben mutatják. A 12. ábrán egy nyomdatechnikai ellem, a 65 2. ábra léptékében, oldalnézetben látható. A rajz 1. ábráján feltüntetett régi rend­szerű keresztrejtvény-ábrát kétféleképen lehet nyomtatásra előkészíteni és pedig vagy Misé-készítéssel vagy szedéssel. Klisé- 70 készítés esetén előzetesen a teljes kereszt­rejtvény-ábrát megrajzolják, a sorszámokat az egyes fehér mezők felső balsarkába beírják, a szavak kezdeteit és végződéseit

Next

/
Thumbnails
Contents