115517. lajstromszámú szabadalom • Eljárás élelmiszerek frissen tartására

MAÖYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS , : 115517. SZÁM. IV/e. OSZTÁLY. — P. 8760. ALAPSZÁM. Eljárás élelmiszerek frissen tartására. ifj. gyerkényi Pyber Ig nác vaj mester Budapest. A bejelentés napja 1936. évi május hó 13-ika. Köztudomású, hogy az élelmiszereknek hosszabb ideig frissen való eltartását ed­dig is legáltalánosabban hűtéssel, illetőleg fagyasztással igyekeztek biztosítani. Az 5 eddigi eljárásoknak azonban költséges vol­tuk mellett több nagy hátrányuk van. így, mivel az élelmiszerek hűtésük folyamán a levegővel szabadon érintkeznek, olyan el­változásokon mennek keresztül (pl. a juh-10 túró megcsípősödése), amelyek forgalmi értéküket lényegesen csökkentik. De ha ez, mint a sajtok esetében áll. nem is követ­kezne be, kiszáradás folytán komoly vesz­teségek érik a raktározót. 15 Ezeket a hibákat az alábbiakban ismer­tetett eljárás kiküszöböli. A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy az eltartandó élelmiszereket jég­tömbbé fagyasztva raktározzuk el, illetve 20 szállítjuk. Az eljárás legegyszerűbb foganatosítási alakja a folyékony halmazállapotú élelmi­szerek esetében alkalmazható, amikor is azokat a jéggyártásnál ismert eljárással, 25 vagy bármely más fagyasztási eljárással jégtömbökké fagyasztjuk. Az ily módon jéggé fagyasztott élelmiszereket — pl. a tejet — azután úgy raktározhatjuk ei, mint a közönséges jeget, vagyis szorosan 30 egymás mellé és egymás fölé rakva, mi­által azoknak tárolása és szállítása a ,ie­lenleginél lényegesen kisebb hűtéssel vá­lik lehetővé; konzerválásuk tartama pe­dig, szinte a végtelenségig kitolható. 35 Higiénia szempontjából a jéggé fagyasz­tott tömböket — hogy a raktározás és szál­lítás közben ne piszkolódjanak — burko­lattal is elláthatjuk. A burkolattal való ellátás egyik módja természetesen az, hogy a fagyasztandó 40 élelmiszereket a fagyasztáshoz használt edényekben raktározzuk el. Használatba vétel előtt a jégtömböket csak fel kell olvasztanunk. A szilárd halmazállapotú élelmiszerelt 45 jégtömbbé fagyasztásánál az eljárás any­nyiban változik, hogy azokat a fagyasztó­gép edényébe helyezzük, úgy hogy az edény falához, illetve fenekéhez ne érje­nek, azután az edényt — mint az a rendes 50 jéggyártásnál történik — vízzel töltjük meg, s a fagyasztást elvégezzük. Az eljá­rás minél eredményesebb végrehajtása ér­dekében fontos, hogy az élelmiszereket a víz teljesen eltakarja, nehogy tárolás, ill. 55 szállítás közben levegő, vagy piszok ér­jen hozzájuk. Az ily módon jégtömbökké, illetve jég­tömbökbe fagyasztott szilárd halmazálla­potú élelmiszerek elraktározás és szállítás 60 szempontjából, a folyékony halmazálla­potú jéggé fagyasztott élelmiszerek min­den, már fentebb említett előnyével ren­delkeznek. Ha azután az ily módon konzervált 6ö élelmiszereket fogyasztásra alkalmassá akarjuk tenni, csak a jégréteget kell róluk leolvasztani. A leolvasztás után egyszerű letörléssel, vagy ha arra szükség van, gép­erejű szárítással megszáríthatjuk. 70 Az eljárást tökéletesíthetjük, ha a szi­lárd halmazállapotú élelmiszereket a fa­gyasztógép vizébe való elhelyezés előtt vízmentes csomagolással látjuk el, illetve légmentesen záró edénybe helyezzük. Ez- 75 zel az eljárással részint az utólagos szári-

Next

/
Thumbnails
Contents