115354. lajstromszámú szabadalom • Eljárás utak, alépítmények és ehhez hasonlók előállítására

MA6YAK KIRÁLYI SZABADALMI MRMÍÍ SZABADALMI LEI RAS 115354. SZÁM. VIII/Í. OSZTÁLY. — K. 13127. ALAPSZÁM. Eljárás utak. alépítmények és ehhez hasonlók előállítására. Komlós Dessí) vegyész London. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 23-ika. A találmány eljárás utak, járdák, köz­lekedési felületek, tenniszpályák és ehhez hasonlók előállítására, mely szerint víz­mentes ásványi anyagokat, szemcsés vagy i apróra felaprított állapotban olajjal ösz­szekeverünk és e keveréket úgy kezéljük, hogy szilárd anyag adódjék. A találmány tárgya a fent felsorolt felületek előállítá­sára való eljárás, melynek eredménye an-I nak ellenére, hogy az kemény, hordképes termék, rezgé&csiilapítólag és némileg ru­ganyosan hat. A találmány értelmében úttestek, jár­dák, tenniszpályák felületeit és ehhez ha-i soriló felületeket úgy állítjuk elő, hogy vízben nem oldható szemcsés vagy ros>­tos anyagú fémeket, ásványokat, érceket egyenként vagy keverten kis mennyiségű szikkatívot tartalmazó száradó olajjal ke­) verünk és az így kapott keveréket a hely­színre sajtoljuk és azután egy réteg hőti­visszatartó anyaggal, pl. homokkal befed­jük- A sajtolt keverék így lefödve exoterm kémiai reakció hatására kemény, de azért > ruganyos, anyaggá alakul át. A találmány érteiméhen valamennyi a kereskedelemben kapható rostos vagy szemcsés állapotú fémet, ásványt és éroet felhasználhatjuk, feltéve, hogy ezek olyan ) alkatrészeket, melyek vízben oldódnak vagy szétesned, mint pl. ásványi pigmen­teket, földet, meszet, mészkövet, grafitot és ehhez hasonló anyagokat nem tartal­máznak. Ilyen alkalmas anyagok, pl. vul-5 kanikus vagy átalakult kőzetek, Vágy ho­mok. homokkő, kvarc és éhhé? hasonló agyagok, melyeket tisztán és természetes állapotban egyenbént vagy keverten is fel­használhatunk. E főalkatrészeket arány­lag kis mennyiségű, pl. 3—5°/o-nyi meny- 40 nyiségű lesűrített száradó olajjal, mint faolajjal, dióolajjal, mákolajjal és külö­nösen az olcsóbb lenolajjal keverünk, me­lyekhez besűrítés előtt kis mennyiségű szikkatívot adtunk. Az olajmennyiségre 45 számított szikkatív mennyiségének csupán l°/o-nak kell lennie. A fent felsorolt alkatrészekből előállí­tott keveréket mindjárt a helyszínre pré­seljük és a találmány lényeges jellemzője 50 az, hogy a sajtolt keverék exoterm kémiai reakció révén nagyértékű közlekedési fe­lületekre alkalmas, anyaggá alakul át. A kémiai reakciót azzal segítjük elő, hogy a sajtolt vagy döngölt anyagot oly védőréteg- 55 gel látjuk el, mely a kémiai reakció foly­tán termelt hőt hosszabb ideig visszatartja.. Erre alkalmas, anyag pl. a homok.. A ka­pott végtermék igen értékes műanyag, mely megszilárdulása után fűrészelhető. 60 vágható, fúrható, esztergályozható, gyalul­ható és szögelhető, mint pl. az ebonit, acél, vas. vörösréz, sárgaréz vagy fa. Ez különösen jellemző a találmányra és ugyan­csak jellemző az a körülmény is, hogy aiz! 65 említett reakció előidézésére csupán igen kis mennyiségű szikkatívot kell használni. Lenolajhoz szikkatívként, az általánosan ismert fémoxidokat, vagy hidroxidokat, mint ólom, mangán, cink és, kobalt oxid- 70 jait vagy hidroxidjait használhatjuk. Az olajban e szikkatívokat főzéssel visszük oldatba. A lenolajnak a kereskedelemben kap­ható és nagyobb mennyiségű zsírsavakat és 75 illó oldószerekben oldott gyantákat, to-

Next

/
Thumbnails
Contents