115336. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kordbársonyszerű felület előállítására szövedékeken

HAGYAR KIRÁLYI ÍOÍl SZABADALMI BKÓSÍ9 SZABADALMI LEÍRÁS 115336. SZÁM. XlV/e. OSZTÁLY. — Sch. S426. ALAPSZÁM. Eljárás kordbársonyszerű felület előállítására szövedékeken. Pamuttextil Művek R. T. cég- Budapest, mint Schmiedt Herbert és Neumann Ferenc gyárosok és társai warns­dorfi (Csehszlovákia) lakosok jogutódja. A bejelentés napja 1934. évi február hó 28-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1935. évi december hó 28-ika. A találmány eljárás kordbársonyszerű felület előállítására szövedékeken, amikor is ú. n. «Velurkord» keletkezik. Az ú. n. kordbársonyt eddigelé úgy állí-5 tották elő, hogy a vetülékfonalakat a szöve­dék egyik oldalán egyenletes távolságokban különleges késekkel a láncfonal irányában felvágták, a szövedéket felkefélték és meg­felelőmódon kikészítették (appretálták), így 10 az ismert barázdás fényes felület jött létre. Emellettt vékonyfonalú szövedéket kell al­kalmazni. mert durva vetülékfonál a fel­vágás és felkeíélés után egyenlőtlen cso­mókat képezne és a szövedék felülete 15 egyenlőtlen volna. A vékony szétvágott ve­tülékfonalat ezenkívül a felvágás előtt sok­szor kellett különböző szerekkel kezelni (preperálni), vagy pedig megmunkálni, úgyhogy a szövedék hátsó oldalát, mely-20 nek simának kell maradni, keményítővel vagy hasonló szerekkel kikeményítették. Mivel a vetülékfonalat sok helyen vág­ják fel, a kordbársony szakítási szilárd­sága csökken. Azonkívül a vetülékfonalak 25 vágásánál előforduló vágási hibák folytán elég tetemes hibás anyagot kapunk, mivel a vágókések a legcsekélyebb szövési hibá­nál a szövetbe csúsznak és azt felhasítják, illetve megsértik. 30 Ezeket a hátrányokat a találmány sze­rinti eljárással elkerüljük. A találmány lényege abban van, hogy a szövedék, elő­nyösen pamutszövet, egyik oldalát, pl. ve­tülékatlasz kötésű oldalát először külön 35 gépeken felborzoljuk (rauhen), a felbor­zolt rostokat magasan és egyenletesen meg­nyírjuk és az így elkészített felületet is­mert eljárásokkal végső kikészítésnek vet­jük alá (gefinisht), illetve kifényesítjük és azután mérsékelten hevített (például íO 40 C°-ra), finom kerületi bordákkal ki­képezett hengerrel nagy nyomás alkalma­zása mellett, pl. 500—700 kg. cm-kéntí anyagszélesség, használatos kouvrirkalan­derrel sajtoljuk, illetve hengereljük. 45 Az így elkészített szövedék felülete első tekintetre az eddigi eljárással előállított kordbársonyétól nem különböztethető meg. Mivel azonban a vetülékfonalak nincsenek elvágva, a találmány szerinti eljárással elő- 50 állított Velurkordbársony szilárdsága sok­kal nagyobb és lényegesen tartósabb az eddigi korbársonyoknál. A találmány szerinti eljárással előállí­tott velurkord nyers szövedékének emel- 55 lett nem kell finom fonalakból állania, hanem lehet durva fonalakból is, így elő­állítása egyszerűbb és olcsóbb. A találmány szerinti eljárás foganatosí­tásához csupán egy ismert bolyhozó-beren- 60 dezés és egy henger szükséges, melynek pl. vésett felületi bordái vannak oly tá­volságra egymástól, mely távolság egyezik a felületen létesítendő bordák távolságá­val. Az előállítandó velurkord hátsó olda- 65 Iának támasztékaként sima menesztőhen­gert vagy menesztőasztalt alkalmazhatunk, melyre a bordás sajtoló hengert nagy nyomással nyomjuk. Ez a berendezés is­mert kuvrirkalanderbe van beépítve és 70 sokkal egyszerűbb és olcsóbb, mint a kord-

Next

/
Thumbnails
Contents