115314. lajstromszámú szabadalom • Távolbalátóadó

MAG TAR KIRÁLYI wEjEJJg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115314. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — JL. 6931. ALAPSZÁM. Távolbalátóadó. Radioaktieng'esellschaft D. S. Loewe Berlin-Steglitz. A bejelentés napja 1935. évi julius hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 4-ike. A találmány távolbalátóadó-elrendezés, il­letőleg eljárás eredeti kép letapintására, mi­melletL különösen egyszerű módon és cse­kély költséggel egyidejűen bocsátjuk ki a 5 képet tartalmazó jeleket és a szinkronizáló jeleket egy és ugyazon főerősítő felhasz­nálásával. Magyarázatul a távolbalátóadó technika mai állásával röviden foglalkoz­nunk kell. 10 Általában filmek távolbalátóadására erő­teljes (1) fényforrást (1. ábra) használnak (ívlámpát), amely kondenzátor vagy (2) homorú tükör alkalmazásával (3) film­szalagot intenzíven világít meg és egy vagy 15 két (4 és 4') lencse segélyével a filmképet az (5) Nipkow-tárcsára képezi le. Ha a Nipkow-tárcsa mögé (6) fotocellát helye­zünk hozzácsatlakozó (7) képerősítővel, mimellett célszerűen (8) gyűjtőlencse van 20 közbekapcsolva, akkor a (7) képáramerő­sítő kijáratánál csak a jelzőfeszültség áll rendelkezésre, amelyik a (3) film eredeti világossági értékeinek felel meg; hiányoz­nak még a szinkronizálóimpulzusok. 25 Tételezzünk fel úgynevezett «pozitív­adást» fekete szinkronizáló jelekkel. Ily adás a 2. ábrán diagrammban van feltün­tetve; jóllehet a következőkben kifejtett találmány nincs ilyfajta adóeljárásra 30 korlátozva, mégis a 2. ábra diagrammja kapcsán ezt kívánjuk megvilágítani, mert ez eljárás mindjobban meghonosodik. A 2. ábrán a (t) időt abcissaként és az adó (i) antennaáramát ordinátaként vit-35 tük fel. Az adástól azt kívánjuk, hogy a világossági jelek fehérnél az antenna­áramot növeljék, feketénél csökkentsék, azonban még a legsötétebb feketénél se váljék az antennaáram nullává. Sőt inkább az egész áramerősségi köz egy igen fehér, 40 azaz a film üvegtiszta helye és egy teljesen fényátnemeresztő filmhely között, két oly definiált határ között legyen, melyek a két (9) és (10) vízszintessel vannak jelle­mezve. Az anbennaáram teljes lefojtása 45 fentartott marad a szinkronizáló impulzu­sok számára, melyek közül (2. ábra.) a rö­vid sorlökéseket a (11) és (11') görbe vonások, a tovább tartó képváltozási lökést a (12) görbe vonás tüntetik fel. A szin- 50 kronjeleknek a képjelből való kiemelését, önmagában ismert módon, a vevőben tör­ténő amplitudószűréssel végezzük. Utób­bit legegyszerűbben ködfénylámpa alkal­mazásával valósítjuk meg. 55 A 2. ábra szerinti adás gyakorlati elő­állítására mindeddig, már amennyire is­meretessé vált. kivétel nélkül az adó (5) Nipkow-tárcsájának külön résosztással el­látása volt szükséges (1. ábra). Ily Nip- 60 kow-tárcsa, amint a 3. ábra szemlélteti;, a következő: A szélső kerületen a kép letapintására szükséges lyukak egy köríven vannak el­rendezve, mimellett az az előfeltétel, hogy 65 a tárcsa forgatása közben a (3) film foly­tonosan továbbmozogjon. Lökésszerű film­továbbításnál, amint ismeretes, «csigavonal­lyukú., azaz olyan tárcsát alkalmazunk, melynél a lyukak csigavonal mentén fe- 70 kúsznék. A (13) filmképet épen akkorára választjuk, mint két-két (14) letapintó lyuk egymástól való távolsága. A 2. áb­rában (11)- és (12)-vel jelölt szinkron­jelek nyerésére, a 3. ábra (5) tárcsáját 75 még egy második osztással is el kell látni.

Next

/
Thumbnails
Contents