115234. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti kocsik gőzfűtőtestei számára

MA6YAB KIEÍLYI ^ggy SZABADALMI BffiÓSifl SZABADALMI LEÍRÁS 115234. SZÁM. V/b. (V/i.) OSZTÁLY. — F. 7510. ALAPSZÁM. Berendezés vasúti kocsik gözfűtőtestei számára. Friedmann L. és Társai cég, Budapest, mint Alex. Friedmann wieni cég jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 17-ike. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 21-ike. Vasúti kocsik gőzfűtőtesteinél célszerű a gőztérben levő szabályozószelep kézzel való beállítására alkalmazott erőátvívő­rudazatot a gőzteret a küllevegőtől elzáró 5 membrános fújtatón átvezetni. Ha e mem­brános fújtató úgy van beépítve, hogy a szelep zárásánál tágul és nyitásánál össze­húzódik, úgy a következő hátrány lép .fel: A gőztérben a fűtés megszüntetése 10 után a kondenzvízmaradványok maradnak vissza,, amelyek a fújtató ráncai közötti közöket kitöltik és a fűtőberendezés ki­hűlésénél jéggé fagynak. Ha, azután a fű­tés újbóli megindításánál a szelepet nyit-15 juk, úgy az összenyomással szemben aka­dályt képező jég a membrános fújtatót de­formálja ós már rövid ideig tartó üzem el­pusztítja. A találmány szerint e hátrány elkerülé-20 sére a membrános fújtatót úgy építjük be, hogy ráncai a szelep nyitásánál széthú­zódnak. Ebben az esetben a, ránc oldalai a jégtől deformáció nélkül válnak el. Minthogy azonban az utóbbi elredezés-25 nél előfordulhat, hogy tévedésből, abban a feltevésben, hogy a zárt szelepet nyitják, a már nyitott szelepet zárják, amikor is a ráncokban jéggel telt membrános fújtató erőszakkal összenyomatnék, ezért a talál-80 mány szerint a szelep zárását rugó végzi. Ez nem idézheti elő a ráncaiban jéggel telt membrános fújtató deformálását. A kéz­zel működtetett orsó a szelepei a zárómoz­gás elvégzésére szabadon bocsátja, azonban 35 a rugóerő a szelepet csak akkor zárja, ha az immár nyitott szelepen át gőz áramolt a fűtőberendezésbe és a jeget felolvasz­totta. A berendezést tehát úgy alakítjuk, hogy a szelep vezérlése céljából kívülről a mem- 40 brános fiijtatóra ható orsó a szelepet még nagy ellenállással szemben is kényszer­mozgásúan nyitja úgy, hogy a fűtés üzem­behelyezése fagyos időben is lehetséges, míg a szeleporsónak a szelep zárására irá- 45 nyúló működtetésénél a zárást a rugóerő' csak akkor végzi, miután a jég a fújtató ráncaiban feJovadt. Avégből, hogy a fentebb megadott esz­közök a membrános fújtatót veszélyes de- 50 formációktól minden körülményeik között megvédhessék, előnyös a fújtató üregét a szabad, levegővel összekötni úgy, hogy külső felülete a gőztérben fekszik. Ha ugyanis üreges tere a gőztérrel állana összekötte- 55 lésben, úgy pl. a fújtatónak vízszintes helyzeténél esetleg nemcsak a ráncokban, hanem az üreges tér többi részében is annyi jég rakódhatnék le a ráncokon kí­vül, hogy a fújtató az orsónak oly irányú 60 működtetésénél, amely a fújtató erőszakos széthúzásának felel meg, veszélyes defor­mációkat szenvedhet. Ha ellenben a fújtató külső felületét a gőztérbe helyezzük, úgy a víz csak a fúj- 55 tató ráncai között, annak külső felületén maradhat függve és fagyhat meg, ami, mint már említettük, a fújtató széthúzá­sánál ártalmatlan. A rajz a találmány szerinti berendezés 70 példaképem foganatosítási alakját, — ter­mosztátszerűen önmagát szabályozó gőz-

Next

/
Thumbnails
Contents