115234. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti kocsik gőzfűtőtestei számára

fűtőtestnél, — függélyes metszetben ábrá­zolja. A gőzfűtőtestnek (1) bordás fűtőcsöve van, amely egyik végén a (2) süveggel 5 elzárt, míg a másik végét a (8) süveg zárja el. A gőz a (4) csövön át áramlik a (2) süveg (3) üreges terébe és a gőznyo­mással, valamint a gyenge (5) rugóval a zárási értelemben terhelt i,ö) bebocsátósze-10 lepen át áramlik, amelyet az (1) bordás­cső üreges terében fekvő és a (8) süveggel az alább leírt módon összekötött (7) rúd nyithat. Evégből a (7) rúd a (9) zárórészben van 15 megerősítve, amely a (10) membrános fújtató egyik végét zárja el. A (11) anya a membrános fújtató végét a (9) záró rész e célra kiképezett pereméhez szorítja és tömíti. A (10) fújtató másik vége a (8) 20 süvegen a (12) csavarmentes résszel van tömi tetten megerősítve. A (10) membrá­nos fújtató tehát az (1) fűtőcső belső te­rét a küllevegővel szemben tömítően zárja le, mimellett a <10) membrános fújtató 25 üreges tere a (9) zárórészre csavarozott hüvelyszerű (13) rész és a (12) csavarme­netes rész közötti gyűrűrésen át közieke­dig a szabad levegővel. A (9) zárórésznek és a (13) hüvelynek az üregében erőteljes 30 (14) rugó van, amely a (15) állítóorsó (16) fejét a (13) hüvelyhez erősen hozzá szo­rítja, és ezzel a (15) állítóorsót e (13) hü­vellyel, a (9) csavarmenetes szervvel és a (7) rúddal úgy köti össze, hogv a (15) 35 orsó befelé való elmozdításával a (7) nyo­morú d a (6) bebocsátószelepet az (5) rugó­val és a gőz nyomásával szemben nyitja. A (15) orsó, az (5) zárórugó nyomóha­tása alatt, (17) fejével a (18) karokban 40 ágyazott ós a (20) emelő segítségével kéz­zel elforgatható (19) excentdrnek támasz­kodik. A rajzolt helyzetben a (15) orsó és ezzel a (7) rúd is jobbra van eltolva, a (6) be-45 bocsátószelep pedig zárva van. A fűtőtest el van zárva. Ha a (20) emelőt a nyíl irányában balra forgatjuk, úgy hogy az az eredményvonal­lal rajzolt (20') helyzetbe kerül, akkor a 50 (7) rúd balra tolódik el és a (6) bebocsátó­szelepet nyitja. Ekkot gőz lép az, (1) fűtő­cső üreges terébe, a fűtőcsövet felmelegíti és ennek kiterjedése következtében a (7) rúd ismét jobbra tolódik el, a bebocsátó-55 szelep beáramlási keresztmetszete pedig oly mértékig csökken, amíg éppen annyi gőz lép a fűtőtestbe, hogy a (21) lefolyó­csövön át csak kondenzvíz folyik el. Az (1) bordáscső ennél a fűtőtestszerkezetnél, ismert módon, a gőzbeáramlást önműkö- gy dően szabályozó termosztátként működik. Ha most a (20) emelőnek a teljes vonal­lal rajzolt helyzetbe forgatásával a fűtő­testet leállítjuk, úgy az kihűl. Ekkor a (10) fújtató (ráncainak a külső üreges te- 65 reiben kondenzvíz marad vissza, amely fa­gyos időben megfagy. Ha ekkor a fűtés megindítása végett a (20) emelőt ismét a (20') helyzeitbe hozzuk, vagyis a fűtőtestet üzembe helyezzük, úgy a (10) fújtató meg- 70 nyúlik, mimellett a ráncok oldalai a jég­től különválnak és a (15) orsó kifejtette erő hatására kiterjedhetnek anélkül, hogy veszélyes deformáció léphetne fel. Ha esetleg a (4) csövön át történő gőz- 75 beáramlás megszűnte után elfelejtettük volna a fűtőtestet leállítani vagyis a (20) emelőt a teljes vonallal rajzolt helyzetbe hozni, úgy a kondenzvíz maradványai a (10) fújtatónak immár kinyúlt ráncaiban 80 jéggé fagyhatnak. Ha azután a (20) eme­lőt a i(20') helyzetből a teljes vonallal rajzolt helyzetbe hozzuk, úgy a (7) rúd a balra eltolt, helyzetben marad, mert a ráncokban levő jég a (10) fújtató össze- 85 nyomását meggátolja. A (10) fújtató ek­kor csak az (5) zárórugó nyomása alatt áll.' Minthogy a (6) szelep most egyébként is nyitott, ennélfogva a gőzbeáramlásnak a (4) csövön át való újbóli megindulásá- 90 nál a gőznek a (6) szelepen át meg van a lehetősége arra, hogy az (1) fűtőcső üreges terébe juthasson; a gőz megtölti a csövet és megolvasztja a (10) fújtató ráncaiban levő jeget, mire a (7) rúd az (5) rugó hatá- 95 sára elmozog, míg végül a (7) rúd ós a (15) orsó az ábrán feltüntetett helyzetbe kerül, amikor is a (15) orsó (17) feje a (19) excen­ternek ütközik. Ha valamilyen okból — pl. ha a (7) rúd- 100 nak a (2) süvegen levő (22) ágyazásban való vezetéke eljegesedik — a, (7) nidnak a (20) emelő segítségével való elállításá­val szemben nagy ellenállás lépne fel és a (7) rúd meggörbülésének a veszélye fenye- 105 get, úgy a (14) ütközőrugó lép működésbe. A (15) orsó efckofr, a (14) ütközőrugó össze­nyomása közben, a (13) hüvely üreges te­rébe tolódik anélkül, hogy bármely szer­kezeti rész deformációja bekövetkezhet- 110 nék. Minthogy a (22) vezeték a (3) tér fa­laival hővezető összeköttetésben van, mely tér a fűtés üzembehelyezésénél gőzzel telik meg, ennélfogva, a (22) vezeték jege rövi-

Next

/
Thumbnails
Contents