115075. lajstromszámú szabadalom • Oszcilláló működtetésű szelepes vezérlőmű

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115075. SZÁM. V/d/1. OSZTÁLY. — C. 4738. ALAPSZÁM. Oszcilláló működtetésű szelepes vezérlőmű. Artúro Caprotti mérnök Milano. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 13-ika. Franciaországi elsőbbsége 1934. évi szeptember hó 13-ika. A nyomás alatt álló rugalmas közeggel meghajtott, változó teljesítményekkel dol­gozó, reverzálható motoroknál a valamely oszcillálószerkezettel, pl. kulisszával vagy 5 bármely más egyenértékű kinematikai szerkezettel működtetett szelepes vezér­léseknek az alkalmazása csak azokkal az előnyökkel járt, amelyek a csúszó vezető­felületeknek az elhagyásából erednek, ne-10 vezetesen a fenntartási költségek csökken­tésével és a túlhevítésnek kenési nehéz­ségek nélkül való növelhetőségével. A ve­zérlés fázisai nem javíttattak meg és — ami még rosszabb — a közeg belépésére 15 való átbocsátókeresztmetszetek kis be­ömléseknél lényegesen csökkentettek a jól méretezett tolattyúkéhez képest, úgy hogy kis beömléseknél a közeg fojtása követke­zik be. 20 E fojtásnak, amely — mint már emlí­tettük — az átbocsátókeresztmetszeteknek kis beömlési fokokkal való üzemnél tör­ténő csökkentéséből ered, a lehetőség sze­rint való csökkerrtésére a szerkesztők ed-25 dig csak arra gondoltak, hogy a külön­böző kiviteleknél az oszcilláló szervek (bütykök, bütykökkel összekapcsolt vagy azok nélküli működtető emelők, emelő­rendszerek stb.) profiljait és viszonylagos 80 proporcióit tanulmányozzák, mely szer­vek a tolattyú harmonikus mozgását a szelepek működtetésére alkalmas moz­gássá alakítják át. Ily úton azonban a feladat nem oldható meg. 35 Tudvalevő, hogy abban a pillanatban, amelyben valamely bebocsátószelep moz­gása kezdődik, ama részeknek a pillanat­nyi sebessége, amelyek még a tolattyú mozgása hatásának kitettek és amelyek a szelepmozgást létesítik (pl. az oszcilláló 40 bütykök), igen különböző a különböző be­ömlési fokokon, míg a szeleppel közölt gyorsulások e sebességek négyzete szerint változnak. Ebből következik, hogy ha oly bütyökprofl.lt vagy oly emelőrendszert ál- 45 lapítunk meg, amely kis beömlések ese­tén elegendő nyílást ad, megengedhető, sőt csekély gyorsulások mellett, úgy ez a bütyöfeprofil vagy ez az emelőrendszer, nagy beömlések esetén, túlságosan nagy 50 gyorsulásokat fog adni, amelyek a szer­kezetnek megengedhetetlen rázkódtatását idézik elő, miért is nem alkalmazható. E rázkódtatás elkerülésére a szelep mozgá­sát csillapítani és evégből annak löketét 55 csökkenteni kellene, ami azonban azt kis beömlési fokok számára ismét elégtelenné tenné. Ezzel szemben a feladat a találmány szerinti vezérléssel tökéletesen és általá- 60 nosan meg van oldva. A találmány lényege az, hogy ama — eddig nem változtatható — kinematikai láncolat, amely a szelepet az oszcillál ó­j endszer első, a szelephez hasonlóan 65 mozgó szervével kapcsolja össze, a beöm­lési foknak megfelelően változtatható és szabályozható úgy, hogy a szelep lökete és az említett szerv lökete közötti arány többé nem állandó, hanem a beömlési fok 70 szerint változtatható. Evégből a szóban­forgó kinematikai láncolat a szelepre jel­legzetes oszcilláló mozgású, fentemlített első szerv után meg van szakítva, vagyis ama szerv után, amely közvetlenül vagy a 75 mozgás típusát nem módosító egyszerű át-

Next

/
Thumbnails
Contents