115075. lajstromszámú szabadalom • Oszcilláló működtetésű szelepes vezérlőmű

tételek útján, a szelepet működtethetné; a megszakított láncolatnak a két vége szabályozható mechanikai dszközök ré vén van egymással összekapcsolva, me-5 iyeknek mindegyik szabályozási helyzete különböző arányt jelent a láncolat ama két vége mozgásainak az amplitúdói kö­zött, amelyeket e mechanikai eszközök összekapcsolnak, vagy szabatosabban ki-10 fejezve, különböző arányt a szelep lökete és az említett első szerv lökete között. Ha azt akarjuk, hogy ennek az arány­nak a szabályozása az üzem szabályozásá­val önműködőlég menjen végbe, úgy az 15 említett szabályozható eszközök a menet­változtató emelővel vannak alkalmas mó­don összekötve, amely emelő ilykép e ré­szeket a beömlési fok változtatásával egy­idejűleg szabályozza. Ezon arány elég tág 20 határok között változtatható, anélkül, hogy kis beömléseknél mechanikai hátrá­nyok lépnének fel, minthogy az ismert vezérléseknél kis beömlések esetén a nyi­tás gyorsulása rendszerint nem lépi túl a .25 legnagyobb beömlés gyorsulásának a hu­szadrészét és a löketek arányának a talál­mány által kapott növelése a gyorsulás­nak csak lineáris növekedését vonja maga után. 30 Belátható, hogy ez az alapelv a gyakor­latban számos módon foganatosítható, a különböző alkalmazási eseteknek megfe­lelően; nyilvánvaló azonban ós ezt hang­súlyozzuk, hogy mindeme gyakorlati fo-35 ganatosítások a találmány keretébe és védelmi körébe esnek. A következőkben példaképen a talál­mány szerinti vezérlőműnek oly fogana­tosítási alakját ismertetjük, — anélkül 40 azonban, hogy a találmányt erre a foga­natosításra korlátoznók — amelynél a működtetés kulisszával működtetett osü­cillálóbütyökkel történik. A mellékeit rajzon az 1. ábra a fogana-45 tositási alak vázlatos elrendezését mu­tatja. A (2) bütyköstengelyre szerelt (1) bütyköt, a (3) rúd révén, tetszőleges is­mert típusú kulisszás szerkezet működ-50 teti és az ama kombinált oszcillálómoz­gást kapja, amelyet egyébként a tolattyú nyer. Ez a bütyök a (4, 4') kétkarú eme­lőre hat, amely az (5) tengelyen oszcillál és a (6) görgővel támaszkodik a bütyökre. 55 Ezen emelő körzetében egy második, a (7) tengely körül oszcilláló kétkarú (8, S\) emelő van, amely végével a (9) szelepre támaszkodik. A találmány szerint a (4, 4') emelőnek (4') karja és a (8, 8') emelőnek (8) karja 60 — mely karok a feltüntetett esetben a fentemlített kinematikai láncolatnak a két közbenső végét alkotják — egymásra egy változtatható összeköttetés révén hat­nak, amely a feltüntetett foganatosítási 65 alaknál az elmozgatható (10) csúszódarab­ból áll. Ennek a hatása az, hogy e karok hatékony hosszát kölcsönösen megváltoz­tatja és ennek következtében a (6) görgő lökete és a (9) szelep lökete közötti arányt 70 megváltoztatja. A feltüntetett foganatosítási példánál az arány akkor a legnagyobb (vagyis a sze­lep lökete akkor a legnagyobb a görgő valamely adott lökete mellett), ha a (10) 75 csúszódarab a lehető legközelebb van a (7) tengelyhez; a feltüntetett helyzetben, az (5) tengely közelében, az arány ellenben a legkisebb (vagyis a szelep lökete a görgő ugyanolyan adott lökete mellett a leg- 80 kisebb). A (10) csi'rszódarab helyzetét a (11) eme­lővel szabályozzuk, amely előnyösen a menet folyamatát szabályozó szervvel van úgy összekötve, hogy a szóbanforgó arány 85 a folyamattal önműködően változik. A fel -tüntetett esetben a (11) emelő a menet megfordítására való (12) tengellyel a (13) rúd. a (14, 14') kétkarú emelő, a (15) rúd és végül a (16) forgattyúkar révén van 90 összekötve. A (12) tengely, a (17) for­gattyúkar és a (18) rúd révén, egyidejűleg valamely ismert szerkezetű — a rajzon feltüntetett foganatosítási alaknál a Wal­schaerts-féle — vezérlőmű oszcilláló (20) 95 kulisszájának a (19) csúszódarabját mű­ködteti. A feltüntetett helyzetben a (12) tengely a (19) csúszódarabot a kulissza szélső helyzetei egyikében tartja; a szerkezet te- íoo hát az egyik meghatározott irányban, pl. az előremenet irányában a legnagyobb be­ömlési fokoir van. Egyidejűleg a (10) csúszódarab az (5) tengelyhez legközelebbi helyzetében, tehát a legkisebb aránynak 105 megfelelő helyzetében van, vagyis amikor a szelep lökete a görgő löketéhez viszo­nyítva a legkisebb. Ha mármost a beömlési íok csökkentése céljából a (12) tengelyt úgy forgatjuk el. no hogy a (19) csúszódarab a (19') középhely­zetéhez közeledjék, akkor a (14, 14') emelő (14r ) karja is az X—X vonallal jelölt kö­zéphelyzetéhez közeledik úgy, hogy a (10) csúszódarab az (5) tengelytől eltávolodik 115 és a (7) tengelyhez közeledik. A különböző részek pontosan rígy vannak méretezve,

Next

/
Thumbnails
Contents