114994. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vastárgyak bevonására más fémekkel

MAGYAR KIRÁLYI IgggP SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114994. SZÁM. XVI/e. osztály. — O. 1534. ALAPSZÁM. Eljárás vastárgyak bevonására más fémekkel. Ortiz Rodriguez Anselmo vegyész, Valverde-Leganés-ben (Badajoz) Spanyolország. Pótszabadalom a 111770. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1935. évi május hó 9-ike. A 111.770. sz. törzsszabadalom olyan el­járást ismertet, amelynél a fémmel bevo­nandó vastárgyak felületének a széntől való megtisztítására a vastárgyakat a 5 bevonó tfémfürdőbe való bevitele előtt gáz- vagy gőzközegen vezetjük át, ame­lyet magas hőmérsékletre kell felhevíte­nünk. Ilyen közegül a törzsszabadalom a gőzállapotban lévő (NELC^-ot adja meg. 10 Ezek az ammóniumklorid-gőzök a vas­tárgyak felületét szénmentesítik ugyan, de a gyakorlatban nehézségeket okoznak; így például használatukkor a törzsszaba­dalom rajzán 1-el jelölt üreges testben 15 igen magas hőmérsékletre van szükség és ez a magas hőmérséklet a vasat megtá­madja, továbbá szekundér vegyfolyama­tokat okoz, amelyek csak nehezen küszö­bölhetők ki és a folyamatos bevonásó el-20 járás megszakadásait idézhetik elő. Másrészt ezeknek a gőzöknek az (1) üre­ges testbe való bevezetése, ha a (9) retor­tába szilárd ammoniumkloridot viszünk be, gondos kézimunkát tesz szükségessé, 25 amely nyilvánvalóan túlságosan drága. A találmány már most új vegyi eljárás a vastárgyak felületi szénmentesítésére. Az új eljárással sokkal jobb feltételek mellett és gyorsabban dolgozhatunk és a 30 fentemlített hátrányokat kiküszöbölhet­jük. Az új eljárás bizonyos vegyületek­nek, pl. bizonyos fémek, cink, kadmium stb. oxihalogenidjeinek, oxihalogénhidrát­jainak vagy oxisóinak azon a tulajdonsá-85 gán alapszik, hogy ezek a szenet a kez­dődő vörös-izzás hőmérsékletének közelé­ben oxidálni, vagyis szénmonoxiddá (CO) vagy széndioxiddá (COa) alakítani képesek anélkül, hogy a vasmagot oxidálnák. Hogy a vastárgyaknak ezt az új szén- 40> mentesítését a gyakorlatban alkalmazhas­suk, különböző módszerek szerint járha­tunk el; így pl. a fentemlített vegyületeket az (1) üreges test belsejében állíthatjuk elő vagy pedig az (1) üreges testen kívül 45-állíthatjuk elő a vegyületeket ós azután valami módon bevezethetjük azokat az (1) üreges testbe. Például jó eredményeket érünk el, ha cinkhalogenidek, pl. zinkklorid vizes ol- 50-datából indulunk ki oly módon, hogy a drótot, bádogot vagy szalagot az (1) üre­ges testbe való belépése előtt az említett oldattal megnedvesítjük. Mikor a vastárgy a kezdődő vörösiz- 55-zásra hevített (1) üreges testbe jut, a tár­gyat vizes oldat vékony egyenletes rétege borítja és ennek az oldatnak a víztartalma a cinkkloriddal a következő egyenlet sze­rint lép reakcióba: 60-2 Zn CL + H2 0 = ZnO.Zn CL + 2 H Cl (1) Az így keletkezett cinkoxiklorid először szilárd állapotban tapad a vastárgyak fe­lületére, majd folyékonnyá lesz, végül pe­dig gőzzé alakul; ilyen feltételek mellett 65-a cinkoxiklorid a vastárgyak felületén lévő szenet a következő egyenlet szerint oxidálja: ZnO.Zn CL + C = C O + Zn CL + Zn (2) Egyidejűen az (1) egyenlet szerint kép- 70»

Next

/
Thumbnails
Contents