114994. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vastárgyak bevonására más fémekkel

xődött sósav a közben keletkezett vasoxi­dokat kloridokká és vízzé alakítja, ame­lyek az (1) üreges testben keletkező gáz­árammal a (12) kibocsátónyíláson át eltá­ö voznak. Cinkklorid, (Zn CL) helyett más halo­genideket, oxihalogenideket vagy sókat, továbbá halogenidek, oxihalogenidek, vagy sók elegyeit is alkalmazhatjuk, a fenti 10 vegyületek ugyanis nyilvánvalóan csupán példák. így pl. ha kadmiumkloridból indu­lunk ki, akkor közbülső termékként kad­miumoxiklórhidrátot Cd (OH)2 Cd CL-ot kapunk, vagyis az (1) és (2) alatti egyen­lő letekkel megadott vegyfolyamatokhoz ha­sonló két vegyfolyamat menne végbe, amelyeknek összegezéséből a következő egyenlet adódnék: Cd Cl2 + H,> 0 + C = C 0 + Cd + 2 H Cl (3) .20 Szabadalmi igények: 1. A 111.770. sz. törzsszabadalom szerinti eljárás változata, amelyre jellemző, hogy a más fémmel bevonandó vastár­gyakat bevonásuk előtt szénmentesítő 25 eljárásnak vetjük alá és pedig oxidáló­lag ható szénmentesítő közeg segítségé­vel, olyan hőmérsékleten, amelyen a vastárgy felületén lévő szén szén­monoxiddá, illetve széndioxiddá alakul át, továbbá a bevonandó vastárgyak a0 egyéb felületi szennyezéseit az előtisz­títási eljárással egyidejűleg gázáram­ban illó vegyületekké alakítjuk át, amelyek eltávoznak, mimellett az eljá­rás folyamán a vasmag nem oxidá- 35 lódik. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás vál­tozata, amelyre jellemző, hogy a szén oxidációját cink vagy kadmium oxiha­logenidjeivel, oxihalogénhidrátjaival ío vagy oxisóival létesítjük és ezeket az anyagokat magukban vagy más fémek vagy gyökök halogenidjeivel, oxihalo­genidjeivel, oxihalogénhidrátjaival, sói­val vagy oxisóival tetszésszerinti keve- 45 rési arányban elegyítve alkalmazzuk. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti eljárás változata, amelyre jellemző, hogy a vastárgyak felületén lévő szenet oxidáló oxihalogenideket, oxihalogénhidrátokat. 50 vagy oxisókat magában a tisztító veze­ték belsejében állítjuk elő. 4. A megelőző igénypontok bármelyike szerinti eljárás változata, amelyre jel­lemző, hogy a cink- és kadmiumklorid 55 vizes oldatát egyenként, egymásután vagy egyidejűen és tetszésszerinti ke­verési arányban alkalmazzuk.

Next

/
Thumbnails
Contents