114954. lajstromszámú szabadalom • Földszállító és talaj- vagy terepsímító vagy egyengető gép

MA0YAB ElfiÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 114954. szÁíf. X/a. OSZTÁLY. — X. 6970. ALAPSZÁM. Feldszállító és talaj- vagy terep-«ij»ító vp,gy egywigető gjfcp. Laflta Teodore gazdálkodó Ki vas, Egea de los Caballeros Zarajíoza (Spanyolország). A. bejelentés napja 1935. éyi október bó 2,3-ika. Spanyolországi elsőbbsége 1084. évi október hó25-ik». A találmány földszállító és talaj vagy terep simító vagy egyengető gépre vonat­kozik, amellyel © műveletek eddigelé nem tapasztalt kényelemmel, gyorsasággal és 5 gazdaságosan végezhetők el. A gép előnyöseh terepeknek simítására, vagy egyeijgetésére való azzal a kimondott céllal, hogy a terepet öntözésre alkalmas állapotba hozza; de ezen kívül a talál-10 oj-ány szerinti gép homoknak és hasonló anyagólénak más célból történő előterem­tésére vagy szállítására is felhasználható. A találmány szerinti gép főbb vonásai­ban áll&ti erővel vagy gépi erővel való iá vontatásra alkalmas két hátsó és egy mellső vezetőkerékre szerelt keretből vagy vázból áll, amely hátsó részén, két egy­mással párhuzamos tartókarja között, egy szekrényt vagy teher tar tányt hord; 20 ez felső és mellső oldalán nyitott, azon­kívül forgatható, hogy a különböző mű­ködésnek megfelelően a vezető helyéről, ennek működési körzetében elhelyezett három emelővel mozgatható legyen. A 25 három emelő egyike azt a magasságot vagy lejtőszöget szabályozza, amelybe a szekrényt a talaj fölött hoznunk kell, hogy az megtöltessék, illetve meg ne teljék. A második emelő azt a hajlásszöget vagy 80 nyílást szabályozza, amellyel a szekrény­nek a kiürüléskor, a szándékolt kiürítendő nagyobb vagy kisebb, vagy pedig egy­szerre kiborítandó mennyiségnek meg­felelően bírnia kell. A harmadik emelő 85 előnyösen a másik két mellső emelő között a hátsó kerekeket hordozó tagokat elrete­szelő ütközőket oldja, valamint más ütkö­zőknek és zárószerveknek reteszeit, ame­lyek egy az alábbiakban ismertetendő tolókát egy meghatározott helyzetben 40 tartanak, valamint az utóbbiaktól függő olyan szerkezeti részeket is, amelyek kü­lönböző működéseit a gép tökéletes üzeme megköveteli, E középső emelő, amely oldóemelőnek nevezhető, kellően védett négy sodronykötéllel van összekötve: ezek közül kettő a keret tartókarjaiban egyenlő számú ütközőket rögzít, amelyek a hátsó kerekeket hordozó részeken elhelyezett további ütközőkkel kerülnek érintkezésbe; 50 a másik két sodronykötél pedig azokat a reteszeket működteti, amelyek egy állító tolókaszekrény belsejében lévő részek között levő kétféle ütközőkben vannak elhelyezve. Az állítószekrényben egy síkban egy­mással párhuzamos három tolóka van. A középső tolóka közepén át van fúrva, hogy a szekrényben lévő vezetéken előre és hátra azokig a határokig elmozoghas- gQ son, amelyeket a jobboldali, a rakodás alatt furatába belépő tolóka kiugrás^, létesít, illetve azok az eltolható ütközők létesítenek, amelyek egyike a jobboldali, helytálló részben az üzemiállásra, a 55 másika pedig a balodalon a kiürítőállásra van elrendezve, emellett mindkét ütköző rendeltetésének megfelelően a középső tolóka előremozgásának elleneszegül njind­addig, míg a középső emelő a reteszeket 70 nem működteti és ezáltal az ütközőket nem hozza olyan helyzetbe, hogy az emlí­tett középső tolókának előremozgását sza­baddá tegyék.

Next

/
Thumbnails
Contents