114862. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés különleges acél előállítására egyetlen olvasztó-folyamatban, silány minőségű, de előzetesen megnemesített ércek, szilárd tüzelőanyagok és szénhidrogének felhasználásával

HAGYAR KIRÁLYI ^^jgy SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114862. SZÁM. Xll/d. OSZTÁLY. — Ji. 12722. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés különleges acél előállítására egyetlen olvasztó­folyamatban, silány minőségű, de előzetesen megnemesített ércek, szilárd tüzelő­anyagok és szénhidrogének felhasználásával. Bratasianu Pál Konstantin mérnök, Craiova (Románia). A bejelentés napja 1934. évi jnnins hó 9-ike. Romániai elsőbbsége 1933. évi junius hó 13-ika. A találmány a következő anyagoknak vegyi és kohászati úton való egyidejű és együttes kezelésére vonatkozik: silány minőségű szilárd tii zelőan yagoknak, hogy 5 azokat megncmesítsük; nehéz szénhidro­géneknek, hogy azokat más, könnyű szén­hidrogénekké változtassuk; valamint vas­érceknek, hogy azokat kárbonizáljuk. A találmány kiterjed továbbá e megnemesí-10 tett termékeiknek kohászati kemencében folytatódó kezelésére, melynek a» a célja, hogy egyetlen olvasztó-művelettel esetleg mangánban, krómban, sziliciumiban vagy más anyagokban gazdag, szintetikus ön-15 töttvas- vagy különleges acél-fajtákat ál­lítsunk elő. A -találmány kiterjed végül az eljárás foganatosítására való kemen­cére is. Ismeretes, hogy öntöttvas előállítására 20 a vasérceket nagyolvasztóban kezelik és az eljárás az, hogy a kohászlati koksszal vagy faszénnel és salakképző anyagok­kal érintkező ércet felhevítjük és forró le­vegőt fú vünk be, az ily módon előállított 25 öntöttvasat pedig csak utólagosian, más kohászati kezeléssel változtatjuk át acéllá, Ugyancsak ismeretes, hogy a silány mi­nőségű nehéz szénhidrogéneket, mint, pl a nyerspetróleumdesztillálás maradékait 30 Vagy kátrányokait, depol imerizál ássál vagy krakkolással alacsony forrpontú, könnyű szénhidrogénekké alakítják át, ni.imellett a nehéz szénhidrogéneket gyak­ran igen míagas hőfokra hevítik és igen 35 nagy nyomáson kezelik. Az ismerete® el­járásoknak hátránya azonban, hogy a ka­pott termékek fenolokat tartalmaznak, a kiaknázás csekély és nagymennyiségű, de silány minőségű koksz adódik. Ismeretes továbbá, hogy értékes, azaz 40 kohászati kokszot csak jóminőségű tüzelő­anyagból állíthatunk elő, amely csak meg­határozott mennyiségű gázokat és kevés hamutadó ásványi anyagokat tartalmaz azonkívül kénmentes. 45 A találmánybeli eljárás lehetővé teszi, hogy több fokozatban és megfelelő készü­lékekben lefolytatott, két, egyidejűleg vegyi és kohászati folyamattal öntöttva­sat vagy acélt állítsunk elő, mimellett ki- 50 indulhatunk szegény, morzsalékony, mi több, kéntartalmú ércekből, valamint olyan tüzelőanyagokból, melyek; eddig nem voltak kokszolhatók, továbbá nehéz szónhidrogénekből, mint pl. nyerspetró- 55 leummak vagy más tüzelőanyagoknak desztillálásánál kapott maradványaikból. Az el járást természetesen akként ^folytat­hatjuk le, hogy szükséghez képest az egyik vagy másik terméknek vagy a mennyi- 60 sége, vagy a tulajdonsága változzék meg. Azonkívül az eljárást valamely munka­szakasz után meg is szakíthatjuk éo az ekkor kapott közbenső terméket végter­méknek tekinthetjük, mint pl. a kohászlati 65 kokszot vagy a könnyű, motorok üzem­anyagának alkalmas szénhidrogént, vagy pedig magát a tisztított, dúsított, vagy szeneisített ércet. Az eljárás kivitelére az alábbi kiindu- 70 lási anyagokat használhatjuk fel: Silány minőségű, szilárd tüzelőanyagot,

Next

/
Thumbnails
Contents