114856. lajstromszámú szabadalom • Eljárás optikai úton reprodukálható rezgésnyom mechanikai feljegyzésére alkalmas hordozószervek előállítására, valamint ez eljárással előállított hordozüszervek

ban zselatinhoz ennek a hordozóra való felvitele előtt keverjük Adaléknak célszerűen azt a szulfonált ricinuszolajat használhatjuk, melyet a. 5 kereskedelemben „tiirkonolaj" néven is­mernek. Ennek az anyagnak a vegytani összetétele pontosan nem ismeretes. U11-mánn „Enzyklopádie der technischen öhemie" című műve a IX. kötet 801. ol-10 dalán (2. kiadás) Erban polirnerizáció ré­vén keletkezett diricindiszulfosavra kö­vetkeztet. Kitűnt, hogy szulfonált rieinuszolaj hozzáadása a már említett előnyökön kí-15 viil még azzal az előnnyel is jár, hogy a zselatinnak, mint vágási anyagnak tar­tóssága lényegesen javul, ami azzal ma­gyarázható, hogy az adalék a nedvesség­gel szembeni érzékenységét csökkenti. 20 A foganatosítás egyik igen előnyös pél­dája szerint zselatin pl. 100% vízre 6— 10% zselatint tartalmazó oldatához leg­feljebb 55 C° hőmérsékleten 100 g száraz zselatin re számítva 4 cm3 -nél több, elő-25 nyösen 20 cm" szulfonált olajat, célsze­rűen „türkonolajat"' adunk. A számszerű adatok a használt zselatinfajta és a keve­réket felvivő gép típusa szerint változ­nak. 30 A találmány szerinti eljárással készült hordozószerven létesített feljegyzések fotoelektromos cella útján való reprodu­kálásra vagy másolásra használhatók. Ámbár ezzel kapcsolatban elsősorban oly 35 filmek jönnek tekintetbe, melyek vagy tiszta hangosfilmek vagy pedig képeshan­gosfilm részei, a. találmány nem szorítko­zik ezekre, hanem pl. lemez- vagy hen­geralakú hordozószervekhez is használ-40 ha tó. A találmány szerinti eljárás, illetve hordozószerv előnyeit részletesebben a rajzon látható foganatosítási példája kap­csán fogjuk elmagyarázni. Az 45 1 ábra oly hordozószerv felülnézete, mely mechanikai úton előállított, áteső fénnyel reprodukálható rezgésnvemot tartalmaz. A 2. ábra a hordozószerv oly metszetét nm-50 tatja, melyhez vázlrtc-ian a rezgésnyo­met feljegyző szerszá •(• oi, is jeleztük. Az ábrázolt hordozószervnek áttetsző, pl. celluloidból való (1) támasztórétege és erre felvitt, ugyancsak áttetsző (2) fel-55 jegyzési rétege van. A (2) feljegyzési ré­tegen átlátszatlan (3) fedőréteg van. A rezgések feljegyzésére vésőalakú feljegyzőszerszámot használhatunk, mely­nek két (4) vágóéle egymással 2 oc szöget zár be. Ha az él és a hordozószer felüle- 60 téré képzelt merőleges közötti a szög 45°-nál nagyobb és a véső a feljegyzendő rezgések amplitúdóinak megfelelőeri a hordozófelületre merőlegesen fel- ós lemo­zog, az 1. ábra szerinti rezgésnyomot kap- 65 juk, amelyben a feljegyzett rezgések amplitúdói a véső amplitúdóinak nagyítá­sai. Ezzel elérjük azt, hogy különsen a nagy frekvenciák, melyek amplitúdója az ismert mechanikai feljegyzéseknél tud- 70 valevőleg természetesen igen kicsiny, je­lentékenyen jobban jegyezhetők fel. A véső a két (2) és (3) rétegből részeket távolít el. Megjegyzendő, hogy a (3) fedő­réteg csak arra való, hogy a nyom és 75 annak környezete között fényáteresztő­képesség tekintetében különbséget léte­sítsen, hogy a feljegyzést áteső fény segé­lyével lehessen reprodukálni. A fedőréteg pl. könnyen vágható festőanyagból állhat 80 A tulajdonképeni feljegyzési réteg a (2) zselatin réteg. A nyomot ebbe a rétegbe ennek fedőréteggel való ellátása előtt is vághatjuk. Miután a nyomot előállítot­tuk, a nyomot vagy ennek környezetét a 85 reprodukálhatóság elérésére festőanyag­gal kezelhetjük. Az 1. ábra bal fele különleges kezelés nélküli, közönséges zselatinrétegben ka­pott rezgésnyom mikroszkópban mutat- 99 kozó képének vázlata. Itt nagyszámú (5) karcolást látunk, melyek a (4) vésőéi (6) egyenetlenségeire (2. ábra) vezetendők vissza. Kitűnt, hogy a legfinomabb élű véső is 95 gyakran mutat egyenetlenségeket és hogy ezek száma vágás közben gyorsan nő, úgy, hogy az él elcsorbul; ennek az a követ­kezménye, hogy a feljegyzéshez szükségcvs energia gyorsan növekedik. A legfonto- IQO sabb azonban, hogy vágott nyomon, mi­után a feljegyzést egy ideig ugyanazzal a vésővel végeztük, annyi karcolás mutat­kozik, hogy a nyom használhatatlanná válik. E karcolások főleg a nyom szélein 105 hatnak zavaróan, mert éppen ezek a szé­lek szabják meg a feljegyzett rezgések amplitúdóit (1. ábra). Ha a vágóéi egyenetlenségeit rátapadó (7). részecskék (2. ábra) alkotják, ezek a 110 (3) fedőréteg meg nem engedhető eltávo­lítását eredményezhetik; az 1. ábrán ezt a (7A) karcolás jelzi. A hordozószerv e he-

Next

/
Thumbnails
Contents