114856. lajstromszámú szabadalom • Eljárás optikai úton reprodukálható rezgésnyom mechanikai feljegyzésére alkalmas hordozószervek előállítására, valamint ez eljárással előállított hordozüszervek

lyei a reprodukálás alkalmával torzítást idéznek elő A vágóéi egyenetlenségei azonban leggyakrabban a 2. ábrán (8)-cal jelzett kicsorbulások alakjában jelentkez-5 nek. A feljegyzés eltorzulása ekkor úgy adódik, hogy az átlátszatlan (3) fedőréteg távolítása nem valamennyi helyen, ahol ez szükséges megy a feljegyzendő rezgé­seknek megfelelően végbe, amint ezt az 10 1. ábrán a (9), (10) és (11) helyek jelzik. „Karcolás"-on ilyen eltorzulás is értendő. Az előbbiekben a karcolások káros be­folyását magyaráztuk el, amint ez a kö­zönséges zselatinban való feljegyzésnél 15 mutatkozik. Említettük azonban, hogy to­vábbi hátrány a puszta szemnek is homá­lyosnak tetsző nyom keletkezése. Mikrosz­kóp alatt az ilyen némileg szemcsés be­nyomást kelt, mint ezt az 1. ábra bal fe-20 lén jeleztük. Ez a homályosodás azt mu­tatja, hogy a véső forgácsoló hatása nem volt tökéletes. Ez esetben ugyanis a vá­góéi a helyes vágóihatás helyett inkáibb kaparóhatást fejtett ki. Ez azt is jelenti, 25 hogy a vágási ellenállás nagyobb, mint abban az ideális esetben, amelyben töké­letesen sima nyomot vágunk. Ilyen kö­rülmények között a véső gyorsabban ko­pik és az energiafogyasztás nő. A homá-30 lyosodás azonban nemcsak a vésőre hát­rányos, hanem a feljegyzett nyom repro­dukálásánál, illetve másolásánál is aka­dályoz. Ismeretes, hogy homályos üveglemez az 85 áteső fénynek e homályos felületen való teljes reflexiója és diffúziója folytán ke­vesebb fényt bocsát át, mint egy áttetsző lemez. Ennek oka, hogy a homályos felü­leten számos olyan kis felületrész van, 40 melyek egymással a legkülönbözőbb szö­geket zárják be és ezért a fényt a legkü­lönbözőbb irányokban verik vissza Eb­ből következik, hogy homályos rezgés­nyom reprodukálásánál fényvesztesség 45 adódik, amihez hozzájárul, hogy mellék­zörejek is keletkeznek. Az ábrázolt hordozószerv másolása elő­nyösen párhuzamos sugarakban áteső fénnyel történik. Diffúz fény erre ke-50 vésbbé alkalmas, mert ennek használatá­nál a nyom szélei nem másolódnak ele­gendő élességgel, azaz a fekete-fehér kü­lönbség nem kielégítő. Homályos nyom esetében azonban a párhuzamos fénysu-55 garak, amikor a feljegyzési rétegen átes­nek, ismét diffúzán szétszóródnak és el­téríttetnek. Az ilyen nyom másolata en­nek folytán párhuzamosan áteső fény al­kalmazása esetén sem eléggé éles. A találmány oly megoldá-st ad, mely <50 lehetővé teszi a hordozószervben az eddi­ginél jelentékenyen jobb tulajdonságú rezgósnyom előállítását. Az 1. ábra jobb fele a találmány sze­rinti hordozószervbe vágott nyomot mu- 65 tatja, e hordozószerv feljegyzési rétege olyan zselatinbői áll, melyhez szulfonált ricinuszolajat, pl. „türkonolajat" adtunk. Mikroszkóp alatt esetleg észrevehetünk néhány karcolást, ezek azonban a már az 70 új vésőn is előforduló egyenetlenségekre vezethetők vissza. Ezek száma feljegyzés közben nem növekszik lényegesen. A nyom egyenletes, tiszta és átlátszó, vagyis az átlátszóság a nyom egész felületén azo- 75 nos. A véső elhasználódása minimális. A találmány tehát lényeges haladást jelent, az optikai úton reprodukálandó rezgés­nyom, főleg hangnyom mechanikai fel­jegyzésének fejlődésében. 80 Szabadalmi igények: 1. Eljárás optikai úton reprodukálható rezgésnyom mechanikai feljegyzésére alkalmas, zselatinból váló feljegyzési réteget tartalmazó hordozószervek elő- 85 állítására, azzal jellemezve, hogy a zse­latinréteghez szulfonált ricinuszolajat adunk. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási módja, azzal jellemezve, hogy a 90 zselatinhez a kereskedelmi forgalom­ban „tiirkonolaj" néven ismert anya­got adjuk. 3. Az 1. vagy 2. igényben védett eljárás foganatosítási módja, azzal jellemezve. 95 hogy a zselatinréteget az adalékanyag­gal impregnáljuk. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyikében védett eljárás foganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy zselatin vizes 100 oldatához legfeljebb 55 C° hőmérsék­letnél 100 g száraz zselatinre számítva több, mint 4 cm' előnyösen 20 cm* szulfonált ricinuszolajat, célszerűen „türkonolaj"-at adunk. 105 5. Optikai úton reprodukálható rezgés­nyom mechanikai feljegyzésére alkal­mas vagy ilyen nyomot hordó hordozó­szerv, főleg film, azzal jellemezve, hogy zselatinból való feljegyzési ré- 110

Next

/
Thumbnails
Contents