114184. lajstromszámú szabadalom • Pontjelzőkészülék kártya- és egyéb játékokhoz

MAGYAR KIRÁLYI M^PJJ SZABADALMI BIRÖSÁP SZABADALMI LEÍRÁS 114184. SZÁM. Vl/d. OSZTÁLY. — F. 7397. ALAPSZÁM. Pont jelzőkészülék kártya- és egyéb játékokhoz. Fehér Ferenc vendéglős Budapest. A bejelentés napja 1935. évi április hó 1-je. Játékoknál, főleg kártyajátékoknál, az elért pontszámokat a játékosok táblákra szokták följegyezni. A játék közben való jegyzés azonban igen kényelmetlen, mint­hogy a krétával való írással, majd pedig a táblán végzett törlésekkel az ujj bepisz­kolódik és ennélfogva a kártyalapok is hamar tönkremennék. A találmány oly készülék, mely a táb­lára való írást feleslegessé teszi, minthogy az elért pontszámok a készüléken egyes lapocskáknak beállításával jelezhetők. A csatolt rajz 1. és 2. ábráin a talál­mány példaképen felvett két kiviteli alak­jában elölnézetben van feltüntetve. Lényegileg a találmány egy táblán, vagy tartókereten 180°-kal átforgat hatóan megerősített jelzőlapocskákból áll, melyek­nek egyik, vagy mindkét oldala a játék eredményeit jelző különböző szám- vagy egyéb jelekkel van ellátva. A rajzon (a) jelöli a tartótáblát, melyen egymással párhuzamos helyzetű (b) ten­gelyek vannak megerősítve. E tengelyekre (c) jelzőlapocskák vannak 180°-kal át­forgathatóan felszerelve ós ezeknek két oldala ugyanazon számjellel van megje­lölve és pedig egyik oldalon arab, másik oldalon jedig római számmal. Ott, ahol a (c) jelzőlapocskáknak a (b) tengelyekkel párhuzamos széle, a lapocska két szélső helyzetében az (a) tábla síkjára felfekszik, a táblába a (d) üregek vannak bemélyítve, melyek lehetővé teszik azt, hogy ujjunk­kal a jelzőlapocskák alá nyúlhatunk és azokat a (b) tengelyek körül átforgathat­juk. A (b) tengelyek ós a rájuk szerelt (c), jelzőlapocskák száma, továbbá a lapocskák számozása attól függ, hogy a készüléket milyen játékhoz szándékozunk felhasz­nálni. Az 1. ábra szerinti kiviteli alakot az ú. n. „siiapszli" játéknál lehet felhasz­nálni. E játékban négy játékos vesz részt és ennek megfelelően az (a) táblán négy (b) tengely van megerősítve, melyek mind­egyikére hét-hét (e) jslzőlapocslka van szerelve. A lapocskák fölülről lefelé 7, 6, 5, 1 sorszámmal vannak ellátva. Egy­egy (b) oszlop jelzőlapocskái egy-egy játé­kos ponteredményeinek jelölésére valók. Ha pl. az egyik játékos két pontot nyert, akkor a játék szabályai szerint 7—2 = 5-öt kell a játékosnak följegyezni, tehát a készüléket kezelő személy az illető játékos (c) lapocskái közül az, „5" jelűt 180°-kal átforgatja, úgy hogy a római számjel helyett az arab számjel lesz rajta látható. Ha ugyanezen játékos pl. újabb két pon­tot nyer, akkor a játék szabályai szerint a korábbi „5" pontból levonjuk az újabb két nyerőpontot és az eredményt a „3" jelű táblácskának 180°-kai való átfordításával jelezzük. A korábbi ponteredményt jelző táblácskát esetleg vissza is forgathatjuk korábbi helyzetébe, de ha átforgatott hely­zetben hagyjuk, az sem baj, minthogy az utolsó eredményt mindig az átforgatott helyzetben levő, tehát arab számjeggyel jelölt legmélyebb helyzetű táblácska mu­tatja, mert a játék szabályai szerint a ponteredmények fölülről lefelé haladnak. Ily módon a táblára vetett egyetlen

Next

/
Thumbnails
Contents