113965. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szekunder aminok szulfénamidjainak előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 113965. SZÁM. IV/h/1. (Xl/b.) OSZTÁLY. — F. 7334. ALAPSZÁM. Eljárás szekunder aminők szulfénamidjainak előállítására. I. G. Far)>enin<lustrie Aktiengesellschaft cég Fraukfurt a/M. A bejelentés napja 1935. évi február hó 21-ike. Azt találtuk, hogy az alifás, aliciklu­sos, alifás-aróiinás vagy heterociklusos sorozat szekunder aminjainak szulfén­amidjait egyetlen munkafolyamatban, igen egyszerű módon és jó termelési há nyaddal úgy kaphatjuk meg, hogy sze­kunder aminokat és szulfhidrilgyököket tartalmazó szerves vegyületekkel, mint pl. merkaptánokkal, merkaptóariléntia­zolokkal, merkaptoarilénimidazolokkal, me r klapt o ar il énox az o lókkal, d it i o ka r ba -minsavakkal vagy ezek sóival oxidáló hatású szereket, mint pl. alkálihipoklori­tokat, halogéneket (pl. klórt vagy brómot), ferriciánkáliumot, h i drogénszuperoxidot stb. hozunk össze. Az oxidáció lefolyása: R.S HUHlN ./E­Nr" r.s.hr egyebek közt kaucsukipari segédanya­gokként használjuk fel. 1. példa. 167 kg merkaptobenzotiazolt 750 1 víz­zel jól összekeverünk ós 85 kg piperidin­nel elegyítünk. Ezután 5 ór a alatt, 35°-on, vizes nátiriuimhipokloritoldatot folyatunk hozzá 82 kg NaOCi-nek megfelelő meny­nyiségben. Még rövid utólagos ka várást végzünk, majd mintegy 20°-ra hűtünk, szűrünk, a maradékot vízzel mossuk és megszárítjuk. Az így keletkezett benzotiazoliil-2-szul­fénpiperidid -N; -S' H, H, Nc.s.n/ \ H, H, Példaképen a következő szekundei' aminokat nevezzük meg: dimetilamin, dietilamin, dietanolamin, dibutilaimn, metjiletilamin, piperidin. hexahidroetil­anilin, morfolin, tiomorfolin, metilbenzil­amin stb. Azt találtuk továbbá, hogy a szulfhid­rilgyököket tartalmazó szerves vegyüle­tek helyett a megfelelő diszulfidokat is felhasználhat j uk. A cserebontás vizes közegben, közöm­bös szerves oldószerek hozzáadásává] vagy enélkül történik és azt már ala­csony hőmérsékleten is elvégezhetjük, dt» a folyamatot melegítésEel gyorsíthatjuk, Az új eljárással kapható termékeket 72—76°-on olvad és azt a fenti példa sze­rint az elméleti mennyiséghez viszonyí­tott 85% termelési hányaddal, tiszta ál­lapotban kapjuk. 2. példa. 50 kg merkaptobenzotiazolt 500 1 víz­zel összekeverünk és 80 kg (30%-os) nát­ronlúg hozzáadásával oldatba hozunk. Ezután 38.5 kg piperidint adunk hozzá. Mintegy 35°-on tartott reakcióhőmérsék­leten, 5 óra alatt, 600 1 vízben oldott 200 kg káliumferrieianidot folyatunk hozzá. Az elméleti mennyiség 85%-ának meg­felelő 64 kg benzotiázolil-2-szulfénpiperi­dide-t kapunk.

Next

/
Thumbnails
Contents