113913. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőcső és eljárás ennek előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113913. SZÁM. VLI/D. OSZTÁLY. — I. 3499. ALAPSZÁM. Villamos kisütó'cső és eljárás annak előállítására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági K. T. cég Üjpest. A bejelentés napja 1934. évi szeptember hó 21-ike. A találmány villamos kisütőcső, különö­sen háromnál többelektródás elektroneső, valamint eljárás annak előállítására és célja az eddig ismereteseknél stabilabb és mechanikai rezgésükre feevésbbé hajlamos szerkezieít létesítósie. A napjainkban használatos elektron­csövek felépítése tudvalevőleg túlnyomó­részt olyan, hogy az egész elektródarend­szer tartódrótok és/vagy fémlemezekből készült tartóik útján az úgynevezett áll­ványra vagy talpra van szerelve, rendsze­rint oly módon, hogy a tartó- és áram­hozzávezető drótok a talp lapítási helyébe vannak beolvasztva. Ennek a felépítési módnak az az előnye, hogy az elektróda­rendszert az állványon teljesen készre ösz­szeszerelve lehet a csőburába behelyezni és az állványnak a burába való beolvasz­tásával benne rögzíteni. Szerkezeti vagy villamos szempontok, pl. egyes elektródák egymáshoz képesti kapacitásának csök­kentése, gyakran szükségessé teszik ugyan, hogy egy bizonyos elektróda áramhozzá­veaetése és néha tartedrótja is, a burába más helyen legyen beolvasztva, mint a többié, mely esetben az elektródarendszer esetleg csak részben van az állványra sze­relve; az elrendezés azonban ez esetben is olyan, hogy az egyes elektródák többségé­nek, sőt rendszerint az összes elektródák­nak egymáshoz képesti helyzete azoknak a talpra való felépítésével van megszabva, mert ellenkező esetben a talpnak a burába való beolvasztásakor e két szervet egymás­hoz képest igen pontosan kell beállítani, mi a gyártást megnehezíti. Az ilyen felépítésű elektróncsöveknél, különösen a legújabban használatos sok­elektrédás csöveknél, pl. hexódáknál és októdáknál, az elektródarendszer bonyo­lult felépítésű lévén, meglehetős nagy szer­kezeti hosszúság adódik ki és ennek foly­tán mechanikai önrezgésszáma aránylag kicsi lesz. Ennek az a kellemetlen követ­kezménye, hogy az elektródarendszer külső mechanikai behatások folytán könnyen rezgésbe jön, mi tudvalevőleg a cső műkö­dését ismert okoknál fogva hátrányosan befolyásolja. Ezt a hátrányt eddig az elektródarend­szer oly módon való megtámasztásával igyekeztek kiküszöbölni, hogy az üveg­bura felső részén kisebb átmérőjű, felfelé nyúló kupolaszerű részt képeztek ki és az elektródarendszer felső végén valamely megfelelő anyagból, pl. csillámból készült olyan alkatrészt (támasztószervet) helyez­tek el, mely a kupolaszerű rész belső kerü­letén felfeküdt. Ez a megoldás azonban nem teljesen kielégítő, mert semmiféle módon sem lehet a támasztószerv méreteit a kupolaalakú burarész belső méreteivel minden esetben annyira összeegyeztetni, hogy a tömeg gyártás dacára a csövek elektródarend­szere minden egyes csőnél jól rögzítve legyen, miért ehhez az volna szükséges hogy a kupolaalakú burarész belső és a támasztószerv külső átmérői mindig egésí pontosan egyenlők legyen ok, mit főleg s buránál tömeggyártás esetén nem lehel elérni. Az ilyen csöveknél tehát gyakorla tilag az a helyzet, hogy az elektródarend­szer felső vége a támasztószerv és bura át­mérői közti különbség megszabta ampli

Next

/
Thumbnails
Contents