113293. lajstromszámú szabadalom • Berendezés periódusos áramimpulzusok létesítésére

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113393. SZÁM. — VlI/g. OSZTÁLY. Berendezés periódusos áramimpnlzusok létesítésére. I)r. Ostwald Eugen, orvos, Berlin-Charlottenburglban, mint Ifema Grossvertrieb elektr. Apparate Krause & Co. leipzigi cég- és Schattanik Heinrich, mérnök, leipzigi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1934. évi november hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi november hó 28-ika. Villamos áramok szétvágásána, amit fő­leg egyen áramnak váltóárammá való át­alakítására vagy pedig váltakozó frek­vencia növelésére szoktak alkalmazni, 5 tudvalevőleg mechainikai árammegszakító­kat használnak, melyek indukciós csévé­vel, kiváltképpen transzformátorral soro­san vannak kapcsolva és melyek alakja pl. rezgő kontaktusnyelv, forgó! kollektor 10 vagy efféle. E berendezések hátránya azonban, hogy a megszakító szikraképző­désre, azaz tökéletlen árammegszakításra túlságosan, hajlamos és ebből kifolyólag gyorsan elhasználódik. Ezt a hátrányt 15 kondenzátorok párhuzamos bekapcsolásá­val is csak tökéletlenül lehet elhárítani; kondenzátorok alkalmazása azonban azért sem növeli az üzembiztonságot, mert e kondenzátorok a vele sorosan fekvő ön-2o indukció „extraárama" folytán oly nagy igénybevételnek vannak alávetve löíkő­fesziiltség folytán, hogy a kondenzátorok gyakran már rövid ideig tartó üzem után átütnek. 25 A találmánnyal a jelzett fajtájú beren­dezéseknek gyakorlatilag szikramentes já­ráséit érjük el akként, hogy az áramot meg­szakító kontaktussal párhuzamosan egy­szerű kondenzátor helyett fáziseltolót 30 kapcsolunk. A készülék számottevő drá­gulását ez nem okozza, mert a járulékos ellenállás költségeit a kondenzátoron el­ért megtakarítások kiegyenlítik, mivel a. kondenzátor átütési szilárdságát és eset-35 leg kapacitását is lényegesen kisebbre szabhatjuk. Különösen célszerűnek bizonyult a fázis­eltolónok az indukáló rendszer önfrek­venciájához képest kb. 90°-nyi fáziselto­lásra való hangolása, mely esetben a 4.0 fáziseltoló az extraáramot gyakorlatilag maradéktalanul oltja. A találmány szerinti berendezés kap­csolási vázlatának foganatosítási példáját az 1. ábra mutatja. 45 Az (1) transzformátor primértekercse egyébként ismert módon forgó (2) meg­szakítón át egyenáramú forrás (3a) és (3b) kapcsaira van kapcsolva. Az áram­megszakítás (2) helyét a találmány sze- 50 rint fáziseltoló hidalja át, mely (4) kon­denzátorból és (5) ohmos ellenállásból áll. Különösen célszerűnek bizonyult, ha a fáziseltolót a hatékony önindukciónak kb. közepébe iktatjuk. Ekkor a fáziseltolón a 55 földhöz képest megfelelően kisebb feszült­ségek lépnek fel és a vele összekötött részek (így az előtételellenállás) meg­felelően kisebb gondossággal szerelhetők. Ilyen kapcsolási vázlatot a 2. ábra mutat. 60 Az indukciós cséve ez esetben két (6) ós (7) tekercsre oszlik. A szekundérfeszült­ség ekkor pl. a (8) kapcsokon vehető le. A 2. ábra számozása egyébként az 1. áb­ráéval azonós. 65 A találmány egyik gyakorlati fogana­tosítási példáját a 3. ábra oldalnézetben, a 4. ábra pedig felülnézetben mutatja. A forgó (12) árammegszakítót kis motor hajtja, melynek mezőmágnesét (9), mező- 70 tekercselését (10) és tekercselésnélküli,

Next

/
Thumbnails
Contents