113293. lajstromszámú szabadalom • Berendezés periódusos áramimpulzusok létesítésére

Z-alakú lágy vashorgonyát (11) jelöli. A (12) árammegszakító keféi a (10) mező­tekercselés és a (13) transzformátor primér tekercse között fekszenek. A hálő-5 zat a (14) kapcsokhoz csatlakozik. A (12) árammegszakító ez elrendezésbem a talál­mány szerint egyúttal saját (10, 11) hajtómotorának kollektoraként működik; ha az áramkört zárja, a horgonyt a me-10 zőbe behúzza és a horgony ekkor saját, a (17) lendítőkerékkel kiegészített eleven ereje folytán optimális helyzetén túlhalaid. Ekkor a (12) kollektor a mezőt megsza­kítja és az áram alá újból csakis akkor 15 helyezi, ha. a horgony ellentétes optimális helyzetéhez közeledik. A (12) megszakítási helyet a találmány szerint fáziseltoló hidalja át, mely a (15) kondenzátorból és ia (16) ellenállásból áll; ez a fáziseltoló 20 tehát a 2. ábrának megfelelően a teljes hatékony önindukció két része [a (10) mezőtekercselés és a (13) transzformátor primértekercselése] között fekszik. A feszültség lefolyásának az extraáram 25 meredek feszültségcsúcsaitól való meg­szabadítása azt eredményezi, hogy az ismertetett készülék áramgörbéje a szi­nuszalakot messzemenően megközelíti. Ennek folytán a készülék különösen alkal-30 masnak bizonyult váltóáram vevőkészü­lékeknek egyenáramú hálózatból való üzeméhez, valamint világítócsöveknek egyenáramú hálózatból, illetve túlságosan kis frekvenciájú váltóáramú hálózatból való pislogásmentes üzeméhez. 35 Ha a találmány szerinti berendezést váltakozó frekvencia növelésére kívánjuk használni, ajánlatos, ha a (10, 11) motort kis szinkronmotorral helyettesítjük, mely megfelelően osztott kollektorból álló meg- 40 szakítót hajt. A (13) transzformátornak nem kell a motorral sorbakapdsolva len­nie, hanem vele párhuzamosan is kap­csolható. Szabadalmi igények: 1. Berendezés periódusos áramimpulzusok előállítására, kiváltképpen nagy válta­kozó feszültségek létesítésére egyen­áramból, indukciós csévével sorba, kap­csolt mechanikai árammegszakító fel- 50 használásával, azzal jellemezve, hogy a (2, 12) árammegszakító kontaktust [(4, 5), illetve (15, 16)] fáziseltoló hidalja át. 2. Az 1. és 2. igényben védett berendezés 55 foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy az árammegszakító kontaktus áthidaló fáziseltoló az indukáló rend­szer önfrekvenciájához képest kb. 90c -nyi fáziseltolásra van beállítva. 60 3. Az 1. vagy 2. igényben védett beren­dezés foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy az árammegszakító kon­taktus hatékony önindukciónak kb. közepébe van iktatva. 65 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents