113267. lajstromszámú szabadalom • Egymásba átalakítható ülő- és fekvőbútor

MAGYAR KTRÁLYI SZABADALMf BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 113267. SZÁiM. — VlIÍ/c. OSZTÁLY. Egymásba átalakítható ülő- és fekvőbútor. Füst Emiiné „Epeda" rugókészítő Budapest, mint Bodenstedt Frigyes kereskedő pozsonyi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1934. évi május hó 4-ike. A találmány ággyá átalakítható ülő­bútor (támlásszék, karszék, pamlag), me­lyet — célszerűen — oly kettős támlás­szék, karszék vagy pamlagként képezünk 5 ki, amely két egymás mellett fekvő vagy különálló ággyá alakítható át és pedig akként, hogy az ágyhelyzetbe való átala­kítás alkalmával az eredetileg függőleges vagy — előnyösen — ferde állásban lévő 10 háttámasz fekvő helyzetbe csúszik és a fekvési felület egyik részét képezi. Ezt az egyébként ismert átépítési mó­dot a találmány annyiban javítja, hogy a párnák, illetve matracok eldülését 15 vagyis az ülési- és támlalemezek egy­másba, illetve egymás alátolódását ki­zárja. Ügy az ülés, mint a háttámasz és adott esetben az ágyneműtartó fedele is •— amelyekből a kihúzás alkalmával a 20 fekvőfelület képződik •— szabad felfek­vési felületet nyújtanak a párnák szá­mára, miért is a kihúzás alkalmával egyetlen felületet sem kell megfordítani; e felületeket ennek folytán csupán egyik 25 oldalukon kell rnganyosan kárpitozni vagy vendégpárnával ellátni. Az ülő­bútornak fekvőhellyé való átalakítása és viszont egyetlenegy fogással történik és pedig egyszerű húzással, illetve tolással. 30 Ez elrendezésnél mindegyik alkatrész, mindkét alkalmazásnál, rendeltetésszerű feladatot végez úgy, hogy minden rész teljesen ki van használva, minek folytán az egyszerűség, az olcsóság és a használ-35 hatóság rendkívüli mértékben kifejezésre jnt; A rajz a találmány kiviteli példáját ábrázolja. Az 1. ábra a bútor alakszerű hosszmetsze­tét székállásban ábrázolja. A 40 2. ábra ugyanazon bútor ugyanazon metszete ágyállásban. A 3. ábra távlati képe a találmány sze­rinti, kettős ülőbútornak, melynek egyik fele fekvőhellyé van kihúzva. E bútor, a 45 találmány lényegének megváltoztatása nélkül, úgy is készíthető, hogy annak két fele eltávolítható és külön fekvőhelyként használható. Az 1. és 2- ábrán feltüntetett példa 50 egyes támlásszék kiviteli alakját ábrá­zolja; a kettős támlásszék mindkét része, lényegében, egyezik ezzel a kivitelezéssel. A találmány szerinti ülőbútor, lényegé­ben véve, az (a') keresztléccel egészet 55 képező (a) alapkeretből és két, illetve kettős támlásszéknél három (b) oldalfal­ból áll, mely utóbbi esetben a középső oldalfal a két támlásszék közös oldalfalát képezi és esetleg eí is maradhat. Mind- 6o egyik oldalfal, a belső oldalon, a (k) ve­zetőpályával van ellátva, melyet a továb­biakban még részletesen le fogunk írni. A két támlásszék között, a középső (b) oldalfalon, e vezetőpálya el is maradhat. 65 A pezetőpályákat, mindkét oldalon, egy­formán képezzük ki, de különbözőképpen készíthetjük: például fából vagy fémből készült iránylécekből vagy irányhasíté­kokból és hasonlókból, vagy pedig köz- 70 vetlenül a támlásszék (b) oldalfala élé­nek megfelelő kiképzésével. Legelőnyö-

Next

/
Thumbnails
Contents