113196. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a rádióvétel zavarainak kiküszöbölésére

Megjelent Í935. évi október lió 15-én. MÁGIÁK KIRÁLYI J| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113196. SZÁM. — Vll/j. (VlI/d). OSZTÁLY. Berendezés a rádióvétel zavarainak kiküszöbölésére. de Monge Gerard mérnök Flostoy. A bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 11-ike. Belgiumi elsőbbsége 1933. évi augusztus hó 25-ike. A találmány a rádióelektromos vétel­nél fellépő zavarokat, különösen az elek­tromos elosztó hálózattól eredő zörejeket kiküszöbölő berendez-és, mely zörejek í'-el-5 lépnek, amikor közvetlenül a hálózat áramával .tápláljuk a vevő-állomást. A zavaró zörejek tudvalevőleg részben a hálózat felhasznált vezetékétől többé­kevésbbé távolfekvő pontokban keletkező 10 szikráiktól vagy áramlökésektől, részben a vezetők liullámgyüjtő hatásától ered­nek. E zavaroknak a vevőállomásba való jutásának meggátlására már javasoltaik 15 szűrőkört alkotó berendezéseket, melyek a hálózat két vonalvezetékével sorbakap­csolt két önindukciós tekercsből és két ezekkel ugyancsak sorba- vagy párhuza­mosan kapcsolt két kondenzátorból álla-20 naík. Emellett , a két cséve tekercselése ellentétes irányú, úgyhogy az áram irá­nyával ellenkező irányú kölcsönös induk­ció létesül és tetemes ellenállás lép fel az ; állomáshoz folyó nagyfrekvenciájú 25 áramokkal szemben. A kondenzátorokon át azonban könnyen jut az áram a földbe vagy a tápláló áramkör másik pólusá­val összekötött pontba. Míg a kölcsönös indulkeió-hatás hasznos mérvű létesítésé-30 hez szükséges, hogy a tekercsek nagyon közel legyeinek egymásihoz, addig ez a közelség kapacitív hatást létesít, amely különösen nagyfrekvenciájú hullámok esetében érzékelhető és ennek folytán a 35 fékező hatást tökéletlenné teszi, különö­sen az áramnak a zavaró zörejeket léte­sítő igen hirtelen lökéseivel szemben. A találmány az ismert szerkezet hibáit óhajtja kiküszöbölni és eközben mellőzi az önindukciós tekercsek között fellépő 40 kapacitív hatást, mimelleitt fenntartja, sőt növeli induktív hatásukat. A találmány szerinti berendezésre jel­lemző, hogy a tekercsek egymástól el vannak távolítva és zárt mágneses kör 45 útján hatnak egymásra, mely ferromág­neses anyagból áll és amelyre a .tekercse­ket felcséveljük. Emellett mindennemű kapacitív hatás­nak feltétlen biztonsággal való kiküszö- 50 bölésére az önindukciós tekercsek, sőt a, tekercsek minden egyes huzala, nem mágnesezhető fémből álló. elektrosztati­kus ernyővel van körülvéve, mely föl­delve van és burkolatot alkot, amely vál- 55 ta'kozó áram alkalmazása esetén hossz­irányban egész hosszban nyitott. A mellékelt .rajz a találmány szerinti berendezés két péklaképpeni megoldási alakját szemlélteti. Az 60 1. ábra a találmány szerinti berendezés vázlatos képe, melynél minden tekercset egyetlen ernyő vesz körül. A 2. ábra többrétegű és többernyős ön­indukciós tekercs egy részének hossz- 65 metszete. A 3. ábra a 2. ábrán át vett keresztmet­szet, A 4. ábra a berendezést felölelő doboz nézete. 70 Az 1. ábrán az ,(1) mag ferromágneses anyagból van, mely oly természetű, hogy sem histerézis, sem Foucault-áraimok nem keletkeznek benne. A mag célszerűen vasreszelékből van alakítva és zárt mág- 75 neses kört alkot, amely körül a két egy­máshoz képest ellenkező irányban csévélt (2, 2) és (3, 3) tekercsek foglalnak helyet.

Next

/
Thumbnails
Contents