113196. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a rádióvétel zavarainak kiküszöbölésére

— 2 — A tekercsek szigetelt drótja úgy van méretezve, hogy nem melegszik, ha a vevőállomást tápláló áram folyik át rajta. A menetszám úgy van meghatá-5 rozva, hogy a tekercseknek az (1) mag útján létesített kölcsönös indukciója igen nagy impedanciát létesít a vételt meg­zavarni képes nagyfrekvenciájú áramok­kal szemben anélkül, hogy egy erős im-10 pedaneiát létesítenének azokkal az ala­csony frekvenciájú áramokkal szemben, amilyeneket világítási elosztó hálózatok­ban használnak. A tekercsek egyik (4), ill. (5) végükkel 15 csatlakoznak a hálózati kapcsokhoz, má­sik (6, 7) végük pedig az állomás táp­vezetékével van összekötve. A (4) tekercs­vég a (8), ( az (5) tekercs-vég a (9) kon­denzátorhoz csatlakozik, mely kondenzá-20 torok másik fegyverzete 10-nél földelve van. E kondenzátorok könnyen engedik át a nagyfrekvenciájú rezgéseket, ame­lyek azonban a tekercseken nem mehet­nek át. 25 A csévék mindegyikét nem mágneses anyagból való elektrosztatikus ernyő veszi körül. A (10)-nél földelt (11, 11) és (12, 12) burkolatok alkotta ernyők, elektrosztati­kus kapacitásuk folytán, meggátolják, 80 hogy a magasfrekvenciájú rezgések, elek­trosztatikus kapacitás folytán, az egyik menetről a másikra, vagy az egyik csévé­ről a másikra menjenek át. Az ernyőkön az 1—2. ábrákon nem látható hosszirányú 35 kivágás van, hogy ne alkossanak zárt elektromos köröket, amelyek indukált vál­takozó áramok keletkezésére vezetnének, amikor a vevőkészüléket váltakozó áram­mal tápláljuk. 40 A 2. és 3. ábrák szerint a csévék több, az (1) magot körülvevő (2a, 2b, 2c) hu­zalrétegből állnak, mely rétegek mind­egyikét egy (11a, 11b, 11c) elektrosztatikus ernyő veszi körül. A (11a, 11b, 11c) ernyők 45 pl. a (13) vezetéken át (10)-nél földelve vannak. A 3. ábra világosan szemlélteti azt az elrendezést, amely szerint a henge­res burkolatot alkotó ernyők a (14a, 14b, 14c) alkotók mentén fel vannak hasítva. 50 A 4. ábra a szigetelőanyagból készült (15) doboz nézete. Ez a doboz felöleli az egész berendezést, melynek hordozója. Mi­vel a doboz dugókontaktus alakú, a beren­dezés könnyen kapcsolható rá a tápveze­tékre. A kontaktus (16) és (17) dugóihoz 55 csatlakozik a csévék egyik vége, míg a csévék másik (6) és (7) vége, a (18) és (19) vezetők révén, az állomással van kap­csolva. A (20) kapocs, amelyhez az ernyők és a kondenzátorok csatlakoznak, a föld- 60 del kötendő össze. Magától értetődik, hogy a találmány szerinti elrendezés a vevőkészülék szek­rényének belsejében is elrendezhető. A találmány természetesen nincs korlá- 65 tozva a leírt és a rajzokon feltüntetett el­rendezésekre, hanem kiterjed minden egyenértékű változatra. Szabadalmi igények: 1. Berendezés a tápláló áramkör útján a 70 vevőállomásba vezetett rádióelektro -mos zavarok kiküszöbölésére, mely el­lentétes irányú önindukciós tekercsből és két ezekkel sorba vagy velük pár­huzamosan kapcsolt kondenzátorból 75 áll, melyet az jellemez, hogy az ön­indukciós tekercsek egymástól el van­nak távolítva és oly zárt mágneses kör útján hatnak kölcsönösen egymásra, mely ferromágneses anyagból, főleg 80 agglomerált vasporból van alakítva, mely por alkotta magra a csévék rá vannak tekercselve. 2. Az 1. igényben védett berendezés kivi­teli alakja, melyet az jellemez, hogy 85 az önindukciós tekercsek mindegyikét nem mágneses, földelt, elektrosztatikus ernyő veszi körül, mely váltakozó áram alkalmazása esetében, hosszirányban egész hosszában felhasított burkolatot 90 alkot. 3. Az 1. igényben védett berendezés kivi­teli alakja, melynél az önindukciós te­kercsek többrétegűek, azzal jellemezve, hogy a tekercs minden huzalrétegét 95 egy-egy, a 2. igény szerinti elektroszta­tikus ernyő veszi körül. 4. Az 1—3. igények bármelyikében védett berendezés kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy szigetelődobozban van 100 elhelyezve, amelynek földelési kapcsa és kontaktusdugói vannak. 1 rajzlap melléklettel. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents