113003. lajstromszámú szabadalom • Elektromos úton rögzített beszédet ismételten visszaadó hirdető készülék

Megjelent 1935. évi október hó 1-én. 'AGYAK KIRÁLYI jm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113003. SZÁM. — ÍX/I). OSZTÁLY. Elektromos úton rögzített beszédet ismételten visszaadó hirdető készülék. Csélbi Sándor magánzó Rákoscsaba-Újtelep. A bejelentés napja 1935. évi február hó 5-ike. A találmány olyan hirdető berendezés, mely a hirdetményt alkalmas pillanatok­ban hallhatóvá teszi, illetve azt érthető hangon éppen akkor mondja be, midőn 5 valaki a kritikus helyen van, vagy köze­lében halad el. A „kritikus hely" kifejezés itt, valamint a leírásban és az igénypon­tokban mindenütt olyan helyet jelent, ahol valamilyen hirdetés, hirdetmény 10 vagy tárgy közszemléire van kitéve. A találmány a lényegükben ismert, mindazon hangleadó berendezésekeit, amelyek a valamilyen anyagra ismert módon rögzített hangnyomoknak, illetve 15 hangoknak bármikor történő, ismétlődő visszaadására alkalmasak (ilyenek a köz­ismert gramofonok valamennyi fajtája, az újabbkeletű villamos beszélőgépek, valamint a hangoslilmes berendezések, 20 stb.), olyan szerkezetekkel egészíti ki, amelyek a bármelyik felépítésű hang­visszaadó berendezést, csupán a járókelők vagy járművek puszta közlekedése révén befolyásolva, teljesen önműködően helye-25 zik üzembe, tartják üzemben és kapcsol­ják ki; emelleitt a hangvisszaadó beren­dezésben a hangnyomok, illetve hangok visszaadására alkalmazott hanglemeznek, hangszalagnak vagy hanghuzalnak meg-80 felelő irányú futását, illetve a folytató­lagos adási készség előidézését is automa­tikusan biztosítják. Úgyhogy — szemben a mozikban vagy színházakban alkalma­zott beszélő reiklámkészülékke], melynek 85 működtetéséhez állandó kezelő és fel­ügyelő személyzetre van szükség s amely ezért költséges is — a találmány szerinti hangvissziaiadó berendezés működtetésé­hez egyáltalán sem kezelő, sem pedig fel-40 ügyelő személyzetre nincsen szükség s amint a kiviteli példákból látni fogjuk —• nincsen felesleges üzemi költsége sem. Ennélfogva az ipari, a kereskedelmi, a hatósági és a magáncélú hirdetéseknek kellő időkben, érthető hangon történő el- 45 mondására való felhasználásán, valamint beszélő cégérek kivitelezésén kívül a ta­lálmánynak igen tág alkalmazási lehető­sége van a közlekedési balesetek elhárítá­sának szolgálatában. Forgalmas vasúti 50 átjáróknál, éles kanyarulatoknál, utak és utcák kereszteződésénél, stb. kellő időben és kellő hangon jelenti a vonat, a villa­mos, az, autó és más veszélyes jármű kö­zeledését; vagyis mindig eredményesen 55 figyelmeztet a közeledő veszélyre, úgy nappal, mint éjjel és a legnagyobb köd­ben is egyaránt. Ezenkívül sikeresen felhasználható a találmány szerinti hangvisszaadó berendezés tiltott helyre 60 történő belépés esetében figyelmeztetésre, míg betörés esetében a betörő elriasztá­sára, illetve a betörés jelentésére. A hangvissziaiadó berendezéshez a talál­mány szerint készített és elhelyezőit kap- 65 csoilóikészülék mindenik kiviteli alakjának kontaktuspárja személy- vagy jármű kö­zeledésére önműködően záródik és nyílik. Ennek következtében e kontaktuspárral villamos áramkört tudunk nyitni és 70 zárni. Ezt a lehetőségeit már felhasznál­hatjuk arra, hogy a hangvisszaadó be­rendezés üziembehelyezéséhez, üzemben­tartásához szükséges villamosáramot be­kapcsoltassuk arra az időre, amíg valaki 75 vagy valamilyen jármű a kritikus helyen tartózkodik vagy oda közeledik. Ha pedig a járókelők (járművek is) a kritikus hely­től mindannyian eltávoznak, akkor ennek következtében a kapcsolókészülék kikap- 80

Next

/
Thumbnails
Contents