111993. lajstromszámú szabadalom • Ablaktörlőkészülék járművekhez

3ieg;.H-lent 1935. évi április hó 15-én. M AGYAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111993. SZÁM. — XX/a/2. OSZTÁLY. Ablaktörlőkészülék járművekhez. Kollmann Armand oki. gépészmérnök Budapest A bejelentés napja 1934. évi január hó 19-ike. Járművek biztos vezetésénél nagy gon­dot okoz a járművezetőt védő átlátszó védőfal tisztántartása, illetőleg annak át­látszón tartása. A védőfalnak, legyen az 5 üvegből, vagy bármi más átlátszó anyag­ból mindig teljes átlátszónak kell lenni, mert ha ezen átlátszóság megszűnik, a jármű vezetése bizonytalanná válik; hogy a jármű ilyen körülmények között 10 is úgy önmagára, mint a járókelőkre ve­szélyessé ne váljék, továbbra is biztosan haladhasson, le kell csökkenteni a hala­dási sebességet. Azon járműveknél, amelyek állandóan 15 nagyobb sebességgel járnak és menetide­jük időhöz kötött, állandóan nagy gonddal tisztán kell tartani a vezető­védőfalát. A vezetővédőfal különösen légköri 20 csapadék eső, hó, jég, ólomeső esése alkal­mával válik rövid idő alatt átlátszat­lanná. E csapadékokat a vezető védőlap­ról mesterségesen kell eltávolítani. A kü­lönböző természetű légköri csapadékok 25 különbözőképen rakódnak a védőfalra, ezeket tehát különféleképen kell eltávo­lítani. A pára, eső és havaseső csupán csak letörlést kíván, míg az ólom-eső ós a száraz hó, mely ráfagy a vezető védőfalá-80 nak külső oldalára, már csak erősebb me­chanikai munka árán távolítható el. A használatban levő ablaktörlő készülé­kek részben olyanok, melyek a védőfalat csak egy oldalon, a külső oldalon törlik. 85 Ezeknek hátránya, hogy az igénybevétel egyoldali, aszimmetrikus. Vannak oly ab­laktörlők is, melyek kívül-belül törlik a védőifalat, ezeknek kezelése azonban nehéz­kes és bizonytalan, minthogy kézzel kiell a törlőpofákat — azok lengetése köziben — 40 az üveg külső és belső oldalához szorítani. Emellett az ablaktörlő mozgatása közvet­len a tengelyen átadott erővel történik, ami nagy erőt kíván. Mind e hátrány kiküszöbölődik a talál- 45 mány szerinti ablaktörlőkészülók alkal­mazásával, minthogy ezzel a védőfalra ta­padt különféle légköri csapadékok kicsiny erő igénybevétele mellett gyorsan és hatá­lyosan eltávolíthatók. Előnye ennek aké- 50 szüléknek, hogy a különféle csapadék ter­mészetének megfelelően esetrői-esetre'pon­tosan és érzékenyen beállítható. A csatolt rajzon a találmány példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltüa- 55 tetve és pedig az 1. ábra a készülék oldalnézete és rész­ben metszete, a 2. ábra a készülék elölnézete, a 3. ábra pedig metszet az 1. ábra A—B 60 vonala mentén. Az átfúrt (m) védőfalra, megfelelő alá­tét alkalmazásával, a védőfalra merőleges irányú (a) hüvely és a (bl, b2) szorítópo fák vannak szerelve. Az (a) hüvelyben a 65 (c) tengely van forgathatóan ós tengely­irányban eltolhatóan ágyazva, melyre rá van húzva a külső (d) é® belső (e) moz­gatókarök felső végiéből kiképezett (dl, el) hüvely. E hüvelyek együtt forognak a (c) 70 tengellyel, amellett pedig a belső (el) hü­vely a (c) tengelyen eltolható, a külső (dl) hüvely pedig magával a (c) tengellyel együtt mozgatható el tengelyirányban. Az (m) védőfalhoz, vagy annak tartókereté- 75 hez a (I, II) tartóvasak vannak erősítve, az (a) hüvelynek pedig gyűrűalakú (al) bordája van, mely két oldallapjával a (I,

Next

/
Thumbnails
Contents