111918. lajstromszámú szabadalom • Berendezés üléseket tartalmazó helyiségek fűtésére, hűtésére vagy szellőztetésére

M»»jr.ielent 1935. évi április lió 1-én. HAGYAR KIRÁLYI #{M§J SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111918. SZÁM. II/ll. OSZTÁLY. Berendezés üléseket tartalmazó helyiségek fűtésére, hűtésére vagy szellőztetésére. Cie Belgre Des Freins Westinghouse gyáros cég1 Brüsszelben* A bejelentés napja 1934. évi junius hó 19-ike. Belgiumi elsőbbsége 1933. évi junius hó 21-ike. A találmány helyiségek, főleg jármű­vek hideg vagy meleg" levegő körben ára moltatásával foganatosított fűtésére, hű­tésére vagy szellőztetésére való berende-5 zés. Az ismert berendezések a levegő el­osztására való, furatokat tartalmazó csa­tornákból állanak, melyek a helyiséig vagy jármű fala mentén vagy ülései alatt fog­lalnak helyet. Ezeknek az elosztó esiaítor-10 náknak, ha a tömörség elérésére kis ke­resztmetszetű vezetékekből viszonylag nagy nyomású levegőt juttatunk beléjük, nem elég nagy a térfogata, hogy a levegő szétosztása előtt bennük kiterjedhessen és 15 ezért a levegősugarakat zajosan, vala­mint olyan sebességgel bocsátják ki, hogy kellemetlen áramlásokat létesítenek, to­vábbá a helyiségben, főleg a vasúti ko­csikban port vernek fel. Viszont ha az 20 elosztók az ülések alatt vannak, akkor e csatornák alatt lévő szabad tér, amely­nek a levegőnek a teremben való szétosz­tása volna a szerepe, mintegy tartányt alkot a por és hulladék számára, ami 25 egészségtelen. Ezeket a hátrányokat a találmány sze­rinti berendezéssel elkerüljük. A talál­mány lényegileg az, hogy a fűlendő, hű­tendő vagy szellőztetendő helyiségek 30 üléseiben a velük közlekedő légvezetékek­hez képest nagyméretű légtereket létesí­tünk, amelyek a helyiség atmoszférájával nyíllások révén közlekednek. Ha ezeket a légkamrákat az ülések alatt helyezzük 35 el, amelyekkel szerves egészet alkotnak, akkor hasznos tért nem foglalnak, viszont nagy térfogatuk lehetővé teszi, hogy a beáramoltató vezetékekből viszonylag nagy nyomáson bejutó levegőt kellő egyenle-40 tességgel és zajtalanul igten kis nyomá­son osszák szét, Ezek a légkamrák kikü­szöbölik az ülések alatt többnyire fenn­maradó szabad tereket, a helyiség padló­jának szabad felületét és így a szőnyeg vagy más buirlkolat szükségelt mennyisé- 45-gét, valamint a karbantartás költségeit pedig csökkentik. A légtereit magában foglaló ülés háta előnyösen üreges és a légtér toldatát al­kotja, ami a kamra térfogatát növeli és 50 esetleg az ülések hátának fölső részében vagy oldalaiban készített nyílások révén a helyiség atmoszférájával való közleke­dést elősleigíti. A találmány előnyös megoldási alakjá- 55-nál a légtér két különálló részből áll, ame -lyek közül az egyik a hideg vagy meleg levegőnek a helyiségben való elosztására, a másik pedig a, romlott levegőnek a he­lyiségen való átáramlása után történő el- 60-távolítására való. Az ülés üreges hátá­ban lévő légkamrát hasonlóképen két részre oszthatjuk. A légkamrarészek elő­nyösen olyan elhelyezésűek, hog'y az a réisiz, amely meleg levegő elosztásakor a 65 romlott levegő kiszívására való, anélkül, hogy az utasokra kellemetlen hatást gyakorolna, egyszersmind hideg levegő elosztására használható, ha a helyiséget hűteni akarjuk. Ennél a megoldásnál ellie- 70-gendő a kamra bebocsátó és kibocsátó nyílásaiban a légáram irányát megfordí­tani, hogy a helyiséget szükség szerint hűtsük vagy fűtsük. Másrészt ama egész­ségügyi előnyön kívül, hogy a romlott 75 levegőit kiürítjük, ennek a levegőnek az eltávolítása lehetővé teszi, hogy bizonyos mennyiségű hő- vagy hidlegegvségtet a belépő frisfe levegővel közöljünk és így hasznosítsunk, ha a romlott levegő és a 80-

Next

/
Thumbnails
Contents