111756. lajstromszámú szabadalom • Fékrudazatban kapcsolt önműködő fékutánállító berendezés, főleg vasúti járművekhez

Megjelent 1935. évi március lio 16-án. MAGYAR KIRÁLYI iml SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111756. SZÁM. V/bi OSZTÁLY. Fékrudazatba kapcsolt önműködő fékutánállító berendezés, főleg vasúti járművekhez. Dr. Ing-. Gall 11 sser Hans mérnök Genf. A bejelentés napja 1932. évi január hó 12-ike. Franciaország elsőbbsége 1931. évi január hó 13-ika. Ismeretes már több olyan fék-után­állító berendezés, amelyek mind a fék­pofák, féksizialagok sltb. kopásának, a ru­daza. nyúlásának, vagy ef éleknek ki 5 egyenlítését, azaz a fék önműködő után­állításiáit célozzák. így ismeretes olyan berendezés, amely­nél az utánállítást valmely belső égésű motor szívó hatása végzi. E berendezé-10 sek alkalmazási köre azonban kizárólag géperejű járműveikre korlátozódik. Más ismert berendezések különösen vasúti célokra tisztán mechanikaiak; azonban a sok rugó, amellyel el vannak 15 látva, épenséggel nem szól a megbízható működés' javára. Végül találhatók az ismert berendezé­sek közt olyanok is, amelyeknél a min­denkori utánállítási lehetőség annyira 20 korlátozott, hogy nagyobb után állítás nem végezhető korlátlanul. A találmány szerinti berendezés, amely­nek — mint az említett ismert berendezé­seknek — a fékrudazaton ülő utánállító 25 szervei vannak, az említett hátrányokat teljesen kiküszöböli. A berendezés szervei úgy, mint valamely reteszelő szerkezet vagy kilincs, csak egy irányban tolhatók előre. 80 Ez a berendezés teljesen mechanikai, vagyis bármely motortól függetlenül dol­gozik, miáltal minden fajtájú jáirműre felszerelhető, így különösen vasúti ko­csira is. 35 Nincs rugója, ami az eddigieknél fő­szerepet játszik és a berendezés bizitos működését veszélyeztethetné. Végül alkalmas még a berendezés minden nagyságrendű azonnali utánállí-40 tás elvégzésére. A berendezés jellemzője két oly lovas, amelyek mindegyike egy-egy többrészű csavaranyából áll. Ezeket valamely ru­galmas szerv fogja egybe, míg külső kúpos felületük húzó erő hatása alatit fo- 45 gazotit rúdrialc a vele működő sziervek­kel való összeékelését végzi; emellett mindkét lovas kéit-íkéit ütköző között mo­zoghat, amelyek egyike kúpos. Az ütkö­zők olyan elrendezésűek, hogy az egyik 50 lovasnak, az ú. n. utánállító lovasnak az ütközőitől való távolsága meghatározza a fékező szervek játékát, míg a másik, az ú. n. ékelő lovasnak az ütközőitől való távolsága csak a lovasnak ós a fogazott 55 rúdnak szétkapcsolására elegendő, mi­meliett az utóbbi ütközők azokhoz a szer­vekhez tartoznak, amelyek a fogazott rúddal együtt működnek. A csatoilt rajz a találmány szerint be- 60' rendezés néhány póldaképeni kiviteli] alakját szemlélteti; a rajzon az 1. ábra vasúti kocsihoz való berendezés képe hosszmetszetben; a 2. ábra aiz, 1. ábra II—II vonala mentén 65 vett metszetet láttat; a 3. és 4. ábra vasúti kocsi keretét mu­tatja oldalnézetben, ill. alaprajzban, ahol az 1. és 2. ábra szerinti berendezés nyo­mólég-féken nyer alkalmazást; az 70' 5—10. ábrák a fékrudazatra való három további felszerelési módot szemléltetnek, míg a 11. ábra gépkocsihoz való fék hosszmet­szetét mutatja, végül a 75 12. ábra vázlatosan szemlélteti, hogy miként működik a 11. ábra szerinti be­rendezés a gépkocsin. Az 1. és 2. áibira szerinti berendezés az ellenfalakait vagy ütközőket tartalmazó 80

Next

/
Thumbnails
Contents