111738. lajstromszámú szabadalom • Önműködő riasztókészülék lopás és betörés megakadályozására

Megjelent 1935. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI W£MJ| SZABADALMI BIRÓSÁB SZABADALMI LEÍRÁS 111738. SZÁM. — XYIII/b. OSZTÁLY. Önműködő riasztókészülék lopás és betörés megakadályozására. Taylor John Delmore mérnök Glasgow. A bejelentés napja 1934. évi julius hó 5-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1933. évi julius hó 8-ika. A találmány önműködő riasztókészülélv lopás és betörés megakadályozására, kü­lönböző tárgyak és berendezések, pl. bő­röndök, szekrények, zsákok, gépkocsik, 5 bank- és irodaajtók, pénztárak, ablakok, magánházak, stb. védelmére. Mindez ese­teket az alábbiakban egyszerűség ked­véért a „jármű" szó képviseli. A talál­mány célja igen egyszerű és olcsó készü­lő lék létesítése, mely azonban az alább kö­zelebbről leírt módon hatásosabb az ed­digi ily készülékeknél. A találmány szerint oly tokot alkalma­zunk, mely karimával, megerősítő ele-15 mekkel és oly szerkezettel van felsze­relve, melynek révén, a készüléknek mű­ködésre beállító helyzetében, a jármű va­lamely alkatrészének, pl. ajtajának el­mozgatása folytán valamely csengővel, 20 kereplővel vagy más riasztókészülókkel való villamos összeköttetés jön létre, mely mindaddig működésben marad, míg az áramkört kombinációs kulccsal meg nem szakítjuk, mely kulcs arra is vaió, 25 hogy a készüléket működésre ké->z vagy kiiktatott helyzetbe hozza. A rajzon a találmány szerinti készülék megolúási, illetve alkalmazási példái lát­hatók. Az 30 1. ábra a készülék végnézete, a 2. ábra hosszmetszete. A 3. és 4. ábrák a 2. ábrához hasonló met­szetek, de az alkatrészek más-más helyze­tében. Az 85 ,5. ábra a 2. ábrának megfelelő, részleges felülnézet. A 6. ábra a készülék villamos kapcsolási vázlata. A 7. és 8. ábrákon a készülékkel felszerelt ajtó, illetve ajtókeret vázlatos, részleges elől-, illetve oldalnézetben látható. A 9. ábra a találmány szerinti készülék­nek bőröndön való alkalmazását távlati képben, a 10. ábra pedig ablaknál való alkalma- 45 zását metszetben szemlélteti. A 11. ábra a vezérlőemelő oldalnézete. A 12. ábra a kontaktusemelő oldalnézete. A 13. ábra a működtető kulcs oldalnézete. 50 Az (A) toknak (B) karimája van, mellső végén pedig a készüléknek a jár­művön való megerősítésére alkalmas (fel nem. tüntetett) lyukai vannak. A tokban lévő riasztószerkezet (C) fémtestből áll, 55 melyben a (D) kulcslyuk és illetve a (Dl) kulcs (13. ábra) (D2, D3) szakállait fel­vevő (D4) hasíték és végül (E) hosszha­sítékok vannak (5. ábra), melyek a (D) kulcslyukat metszik. Az (E) hasítékok 60 közül kettőben egy-egy (F) kontakitus­emelő, az (El) hasítékban pedig (G) ve­zérlőemelő van. Az (F) és (G) emelők (H) csap körül lengethetők, melyet a szerke­zet (C) fémtestén erősítünk meg. E féctn- 65 testre továbbá (J) lemezrugó van erő­sítve, melynek vége az (F) kontaktus­emelő felső szélére fekszik fel. A (C) fém­test továbbá a szigetelt (K) korongot hordja, melyben (L) kontaktusrúd van. 70 Az utóbbihoz szigetelt (M) huzal van kötve, mely az (E) hasítékok egyikén át a készülék hátsó részéhez vezet. Az (O) karon megerősített (Hl) csap körül a villaalakú (N) emelő forgatható, melynek 75 (P) toldata vagy bordája van, mely szé­lesebb, mint a villás (N) emelő. Az (N) emelőt és a (P) toldatot a (H2) csavarrugó

Next

/
Thumbnails
Contents