111585. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kívül mintázott gépi tömlők előállítására gumiból

Megjelent 1935. évi február lió 15-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111.585. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás kívül mintázott gépi tömlők előállítására gumiból. Capella-Dalmau Francisco gyáros Barcelona. A bejelentés napja 1934. évi május hó 11-ike. Kívül sima vagy hosszcsíkokból álló mintázatókkal ellátott gumitömlőket a tömlőgépen fecskendezéssel állítják elő és ezt követőleg vagy szabadon gőz- vagy 5 levegőkazánban hevítik, vagy pedig tövi­sekre húzzák és azután hevítik. Kívül tetszés szerint mintázott gumitömlők elő­állítására olyan eljárást is javasoltak már, amelynél a tömlőket erősen kiemel-10 kedő végetekkel ellátott tövisekre húzták és azután külső nyomással, különösen gőz­nyomással, a tövisre annyira rászorítot­ták, hogy a mintázat a külső oldalra át­nyomódott. Ez az eljárás csak olyan gumi-15 tömlőknél alkalmazható, amelyeknek vé­kony faluk és a falvastagsághoz képest igen nagy átmérőjük van. Ezenkívül olyan eljárás is ismeretessé vált, kerékpár- és autótömlők előállítá-20 sára, amelynél a fecskendezéssel előállí­tott tömlőket sima tövisre húzzák és külső nyomás alatt vulkanizálják. A külső nyo­mást gőznyomással, vagy a tömlő köré te­kercselt kötelékek nyomásával állítják elő. 25 A vulkanizált tömlőket a tövisről kifor­dítva húzzák le, úgyhogy a sima felület a külső oldalra jut. Ez minden további nélkül lehetséges, mert az ilyen tömlőknél a falvastagság az átmérőhöz viszonyítva 30 igen kicsi, úgyhogy a tömlő szerkezete észrevehetően nem változik, ha a belső falból külső fal lesz. A találmány különösen kis átmérőjű és viszonylag vastagfalú tömlőkre vonatko­g5 zik, mint amilyenek a gáz- és irrigátor­csövek. Az ilyen tömlőknél igen gyakori mérték pl. a 8 mm-es belső átmérő és a 12 mm-es külső átmérő. E tömlőket fecs­kendezéssel állítják elő, vésett tövisre 40 húzzák, külső nyomásnak vetik alá, vul­kanizálják és azután a tövisről kifordítva lehúzzák. Ennek az eljárásnak első pillan­tásra látszólag nincsenek lényegbevágó új mozzanatai, azonban az anyag gondos ta­nulmányozásakor egész sorozat olyan 45 technikai nehézség mutatkozott, amelye­ket egymás után mind meg kellett oldani, hogy a kívánt eredményhez jussunk. A találmány célja e sorozatnehézség kikü­szöbölése ós ezt az iij eljárással érjük el. 50 Az első nehézség az, hogy a tövis és a tömlő belső oldala között lévő levegő igen nehezen illan el. Erős lekötés mellett le­het úgy eljárni, hogy a levegőt a középről kindulva, a két oldal felé fokozatosan ki- 55 szorítják, ami azonban egyáltalában nem könnyű feladat, minthogy a még fel nem hevített gumi a tövis vésett felületéhez csak tökéletlenül illeszkedik, úgyhogy a levegő teljes elillanása gyakorlatilag nincs 60 biztosítva. Ugyanezt a hatást külső gőz­nyomással is el lehet érni, ekkor viszont az a veszély áll fenn, hogy a tövis két ol­dalán a gőz is a gumi alá kerül, úgyhogy ez az eljárás a gyakorlatban csak teljesen 65 sima töviseknél lehetséges. További nehézség akkor mutatkozik, ha a vulkanizált, egyelőre belül mintázott tömlőt a tövisről kifordítva (Stülpen) lehúzzuk. A kifordított tömlő ekkor ter- 70 mészetellenes feszültség alatt áll, mint­hogy a belső fal, amely 8 mm belső át­mérő mellett kb. 25 mm kerületű, olyan külső fal lett, amely rendszerint kb. 36 mm kerületű és viszont, a kb. 36 mm ke- 75 rületű külső fal belső fallá vált. Az ilyen tömlőnek természetesen az az erős törek­vése, hogy kívül összehúzódjék és belül táguljon, úgy, hogy a legkisebb sérülés­nél is azonnal önmaguktól növekedő sza- 80

Next

/
Thumbnails
Contents