111498. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egyenáramú motorok árammal való táplálására és hasznos fékezésére

Megjelent. 1935. évi február lió 324-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS .111498. SZÁM. — VlI/G. OSZTÁLY. Berendezés egyenáramú motorok árammal való táplálására és hasznos fékezésére. Magyar Siemens-Schuckert Művek Villamossági R. T. Budapest, mint a Siemens-Schuckert Werke Aktien­g-esellschatt berlin-siemensstadti cég' jogutódja. A bejelentés napja 1932. évi augusztus hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi augusztus hó 11-ike. A találmány egyenáramú motorok árammal való ellátására és hasznos féke­izésére vonatkozik, amelynél ezeket a műve­leteket rácsvezérlésű kisütőcsövekkel, külö-5 nősen higanyegyenirányítókkal végezzük. Oly egyenáramú motorok üzeménél, amelyeket vezérélt egyenirányítók táp­lálnak, hátrányos jelenség, hogy a moto­rikus üzemről a generátoros üzemre, te-10 hát hasznos fékezésre való átmenetkor, vagy pedig általában aíbban az esetben, ha a hajtott munkagép nyomatékának értelme megváltozik, át kell kapcsolni, miközben a vezérelt egyenirányító telje-15 sen zárt állapotban van. Ebben az átfcap­csolási időszakban tehát a motor mintegy önmagáira hagyott és fennáll az a lehető­ség, hogy a motor vagy a megengedett­nél nagyobb fordulatszámot ér el, vagy 20 általában fordulatszáma a nxun kamene­tet veszélyeztető mértékben megváltozik. Épen ezért ilyen esetekbe,n az üzembiz­tonság fokozása végett mechanikai vagy villamos veszteségfékeket alkalmaznak. 25 Ezek a ' megoldások azoniban általában természetszerűen körülményesek és költ­ségesek. A találmány értelmében vezlérelt ki­sütőosövekkél táplált és hasznosan féke-30 zett egyenáramú motoroknál két, a kisü­lési pálya teljesen nyitott állapotában egymásközt rövidre zárt kört képező egyenirányító csövet, alkalmazóink, ame­lyek a hajtómotorhoz párhuzamosan és 35 egymással szembe vannak kapcsolva. A találmány szerinti berendezés példa­ként! megoldását a rajz mutatja. A na­gyobb teljesítményű (1) egyenirányító és a kífeebb teljesítményű (2) egyenirányító a (3) és (4) transformátorokon át az (5) í-O íorgóáramú hálózatra vannak kapcsolva. A. (6) számmal idegen gerjesztésű, egyen­áramú motort jelöltünk, amely egyrészt az (1) és (2) egyenirányító (7) és (8) kató­dáira, másrészt a (3) és (4) transzformá- 45. torok szekundertekereseire van kap­csolva. A (9) számmal . forgó transzfor­mátort jelöltünk. Mint forgó transzfor­mátort kisebb teljesítményű, bei ékezett asyn eh v0iimo10rokat a 1 k almazh atunk, me- 50 lyek rotormezejének forgásértelme egy­máshoz viszonyítva, ellentétes. Amint az ábrából látható, a rácsfeszültségeket foj­tással úgy szabályozzuk, hogy közös ten­gelyen lévő két forgó transzformátor 55, forgó mezejének forgási értelme egymás­sal ellentétes legyen. Ennek következté­ben a transzformátorfeszültségek fáziséi­tolásai egymással szintén ellentétesek. Kedvező üzemi viszonyok elérésé végett gg. á holtjárást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni, vagyis a szabályozó ké­szülékben lehetőleg el kell kerülni azokat á helyzeteket, amelyeikben mind a két csoport egyidejűleg zárt állapotban van. 65, A feltüntetett megoldásinál evégből a forgó transzformátorok helytálló részeit egymással szemben úgy állítjuk be, hogy eljutunk annak az állapotnak a közvetlen közelébe, amelynél mind a két csoport 70 (egyenirányító) az, áramot átengedi. Ez az állapot nem következik be p illan atszer il­leg., Tudvalévő, hogy mindegyik csoport . oly egyenirányított feszültséget ad, mely­nek görbéje fűrészfogaiakti. Ha tehát a 75> két feszültséggörbét egymáshoz közelítjük, úgy a teljes fedés előtt először a csúcsok lapoTják át egymást. Kezdetben tehát a

Next

/
Thumbnails
Contents