111414. lajstromszámú szabadalom • Gyorsmelegítő pótfűtőtest

Megjelent 1935. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111414. SZÁM. — II/ll. OSZTÁLY. GyorsmelegítS pótfűtőtest. Kovács Lajos vendéglős Jánosliáza (Vas megye). A bejelentés napja lí»33. évi november hó 18-ika. A szobafűtésre használatos kályhák tü­"lőanyagiegyasztása meglehetős nagy, * ert a kályhából távozó lüstgázak arány­ig magas hőmérsékletűek s sok meleget visznek maglikkal a kéménybe, mely ilyenicrmán veszendőbe megy. A találmány szerinti gyorsmelegítő pót­fűtőtest a kályhákból távozó füstgázak melegét kívánja hasznosítani s ekként J tüzelőanyagot takarít meg, szerkezete egy­szerű, könnyen bekapcsolható s könnyen tisztítható. Ez a pót-fűtőtest vaslemezből készült szekrény, amely két esőcsatlakozással a 15 kályha és a kémény közé kapcsolható s belsejében szintén vaslemezekkeil halá­rait, függőleges íüstjá,rátok (aknák) vau­nak. A füstjár,atoik válaszfalain, alul­felül, váltakozva, nyílások vannak el-20 osztva, úgy, hogy a bekapcsolt pótfűtő­testen a füstgázok akként mennek át, hogy az első füistjáiratban felülről le>felő haliad a füst, innen alul jut a másodikba és alulról mozog felfelé, a harmadik já-25 ratiban isimét felüliről jut be és felülről lefelé halad és így tovább, míg az utolsó járatból felül, a kémény felüli csőcsatla­kozáson át kerül a kéménybe. A pótfűítőtest járatai (aknái) csoporto-80 kait kéipeizinfík s minden csoportban, a eső­osiatlakozáscik irányában, elzárható nyílás van melynclk nyitásával a csoport kikap­csolható mely ese'ben a füateázok e nyí­láson áthaladva mennek tovább, anélkül, 85 hogy az illető csoport járatain (aknáin) kérészit1 "1 me^né^ek. A találmány lényegét a rajzokon lát­hnf ó ré'd:fiVá ppni megoldás ismertetésével kívánjuk bővebben megmagyarázni. 40 A rajzmelláklet 1. ábrája lapos, szekrényalakú pótfűtő test távlati képét mutatja, a 2. ábra ennek oldalnézetét, a 3. ábra la pótiűtőtest hosszmetszeté; mutatja, míg a ír, 4. ábra keresztmetszet. Az, ábrákon (A) a kályhához kapcso­landó cső'osatlaikozást, (K) pedig a kémény es őcsat lakoz ás áit áb r á zol ja. A 2. és 3. ábrán látható pontozott voma- 50 laik érteiméiben a szekrény hossz- és ke­resztirányában választóíalak vannak, me­lyek a szekrényt, a 4. ábrán látható mó­don, nyolc négyszögkereszitimetszetű füst­járiatra (aknára) osztják, melyek ia 4. áb- 55 rán megjelölt módon, váltakozva, az alsó részükön, illetve felső részükön közleked­nek egymással. Az ábrán látható (L) be­tűk olyan kapcsolatot jeleznek, amikor a járatok alsó részükön, lent alkalmazott 80 nyílással közlekednek, míg az (F) betűk felső közlekedő .nyílásokat jeleznek. Az, ábrákon (j)-vel jelölt járait-elzáró'k a (két-ikét szomszédos járat, között, fent al­kalmazott, közlekedő nyílást zárhatják és 65 nyithatják. E járat-elzáróik révén lehet az egyes járat-csoportokat a íüst wtjába ibe-. illetve onnan kikapcsolni. A rajzon feltüntetett két járat-elzáró a 4. ábiria szerinti helyzetben, a 2. ábra felső 70 részén pontozottan feltüntetett záró állás­ban vain s ennélfogva bekapcsolt helyzet­ben a füst a 4. ábrán lá4 ható módon ha­ladhat keresztül a pótfűtőtesten. A füst ekkor a járatokban, a nyilak irányában, 75 felülről lefelé, illetve alulról felfelé ha­lad végig a készülékben, a (K) kémény­csatlakozás felé. Hia >a járat-elzárókat nyitjuk, akkor a 4. ábrán a felső és alsó sorban látható ak- 80

Next

/
Thumbnails
Contents