111414. lajstromszámú szabadalom • Gyorsmelegítő pótfűtőtest

nák, felül, nyílások révén, mind össze vannalk kapcsolva s lalklkor füstgázaik, a rövádeíhb útat követve, nem az összes já­ratokon meinmeik át, hanem az (A) és (K) 5 esőcsatlakozások irányában, rövid úton, felül mennek át a szekrényen. Ha csak az egyik járat-elzárót működtetjük (nyit juk), akikor a járatoknak cisak la felét fog­juk kikapcsolni, míg a füst a másik négy 10 járaton teljesen végig kénytelen haladni. Ebből következőleg a rajz szerinti meg­oldásban a járatok két négyes csoportot alkotnak. Kisebb húzatú kémények esetében elég 15 lesz olyan pótfűtőtestek alkalmazása, me­lyekekben csak négy járat van, egy járat­elzár óval; jobb húzatú kémények már el­bírhatnak olyan pátifűtőtesteket, melyek­ben — mint a rajz szerinti megoldásban 20 is — nyolc járat van, két szabályozóval. Igen jó húzatú kémények esetében lehet­séges lesz olyan megoldás is, melyben há­rom négyes csoport, tehát tizenkét füst­járat van, három járat-szabályozóval. 25 Minthogy a pótfűtőtestekben, haszná­latikor, korom rakódik le, ennek könnyebb eltávolítása céljából a járatok, alul, elzár­ható tisztító nyílásokkal vannak felsze­relve. 30 A pótfűtőtesteket úgy kell használni, hogy csőesatlakoizásaik segélyével a kályha és a kémény közé kapcsoljuk azo­kat. A kályha begyújtásakor a járat-sza­bályozókat kihúzzuk vagyis ,a felső össze-35 kötő nyílásokat nyitjuk s ezzel a járato­kat kikapcsoljuk a füst útjából. Mikor aztán a tűz jól ég, a járat-szabályozókat betoljuk, mire a füstnek a járatokon kell áthaladnia s melege, a vaslemezek közve­títésével, gyorsan átadódik a környezet- 48 nelk. Ha több járat-csoportunk, tehát több járat-szabályozóink van, akkor először a kémény felőli járat-szabályozót toljuk be s azután, egy idő múlva, egymás után, a kéménytől kiindulva, a kályha-felülieket. 45 Szabadalmi igénypontok: 1. Gyorsmelegítő pót fűtőtest, amelyet az jellemez, hogy vaslemezekből készült, székrényalakú melegítőtestből áll, cső­losatlakozáscikkal a kályhához és ellen- 50 kező oldalon a kéményhez, a szekrény belsejében függélyes helyzetű vasleme­zekikel határolt járaitcíkkal, melyek a válaszfalaikon, alul-felül, váltakozva ' kiképezett nyílásokkal közlekednek, 55 mi mellett a járatok csoportokat alkot­nak, melyeik a csoportok a osőcsatlako­zásoík irányában fekvő, elzárható nyí- , lás révén kapcsolhatók a pótfűt őtestien áteresztendő füstgázok útjába. 60 2. Az 1. igénypontban védett pótfűtőtest kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a járatok négyszögletes kereszt­metszetűek s négy, nyolc vagy tizen­kettő va.n belőlük ia pótfűtőtestben, mi 65 mellett a járatok négyes csoportokat alkotnák, melyek egy-egy járatelzáró­val kapcsolhatók a füst útjába. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban védett pót­fűtőtest kiviteli alakja, melyei a jára- 70 tokon alul alkalmazott, zárható tisz­títónyílások jellemeznek. 3 rajzlap meiíóklettfi. I'allas nyomda, riuilü[jcst.

Next

/
Thumbnails
Contents