111301. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gépfegyverekből való gyutacslövésre

Megj elent 1934. évi december hó 15-én. HASYAR KIRÁLYT SZABADALMI BIRÖSÁ&. SZABADALMI 111301. SZÁM. — XlX/lb. OSZTÁLY. Berendezés gépfegyverekből való gyutacslövésre. '." Hans Aigiier gépszerkesztő Wien. A bejelentés napja 1933. évi december hó 20-ika. Ausztriai elsőbbsége 1933. évi október hó 12-ike. A találmány berendezés gépfegyverekből való u. n- gyutacslövésre (azaz töltényhü­velynélküli lövésre), amely lényegében a használatos gépfegyver tokjába helyez-5 hető, a gyutacsadogató és a nyomólégve­zérlés számára való vezérlőszerkezetből áll. A találmány további jellemzői a mo­torikusán meghajtott berendezés különle­ges elrendezése és kiképzése, valamink&nr 10 nak kapcsolása, ami lehetővé teszi "be­rendezést egyrészt a használatos gép" fegyver szerkezetének a változtatása néV kül abba gyorsan, teljes egészéiben, beépí­teni, másrészt a gyutacslövésre való se-15 gédberendezésnék ugyanazon, kézfogások­kal vezérelni, amelyek a töltény lövő gép­fegyverhez szükségesek;. Ennek következ­tében katonai személyeknek a gépfegyver kezelésének a gyakorlásához, megtanulár 20 sához nem kell többé külön 10v( c#erepet felkeresniök, hanem a fegyver kezelésére való gyakorlatok, különösen télen, termek­ben vagy legénységi szobákéban is elvé­gezhetők és ehhez csupán, az szükséges, 25 hogy a használatos gépfegyver bizonyos, alkatrészeit eltávolítsuk, a segédberende­zést néhány fogással a gépfegyverbe sze­reljük, egy nyomólégpalackot tömlőveze­ték révén a segédberendezéshez fcapcso-30 lünk, különben pedig a gyutacslövést ugyanazon kézfogásokkal vezéreljük, mint amelyekkel a gépfegyvert rendesen kezel­jük. A gyutacslövéshez való segédberen­dezésnek alkalmas szerkezeti kiképzésével 35 a gyutacslövésnél való lövésszám is a töl­ténylövő gépfegyver lövésszámával egyen­lővé tehető. Nagy gyutacsgolyók haszná­latának az elkerülésére a géptfegyveresőbe gyutacsfurattal ellátott segédcsövet tolunk be, amelyhez a gyutacsadogatóvezetéket tömítetten csatlakoztatjuk. A rajz a találmány szerinti berendezés példaképein foganatosítási alakját mu­tatja; az 1. ábra egy gépfegyvertok hátsó végé­nek hosszmetszete; a cső egy része el van, hagyva;^ '2. áJbíMa gyutacslövő-segédberendezés­- Jaez való Villanymotor vezérlésének villa­mos Ikag^olási vázlata; a 3. ábra a vezérlőszerkezet keresztmet­szete, ji 4. ábra. -i>edig ennek hosszmetszete. A gyntafeslövéshez való segédberendezés lényegében 5 részből áll, és pedig 1. a gép­fegyvercső , hátsó végén a segédberende­zés motorikus megihajtására való kapesoló­szerkezetből; 2. a pneumatikus vezérlő­szerkezetbőf és a golyóadogatószerkezet­ből, amelyék közös alaplemezen a gép- i fegyvercsőbe vannaik süllyesztve, 3. a gépfegyveresőbe betolható, gyutacsfurat­tal ellátott segédesőből, 4. megfelelő ve­zérlő kerékművel ellátott motorikus meg­hajtásból, amely 'közös tokiban a gépfegy- < ver rendes töltényadogatótokja helyett a gépfegyverre tolható, 5. tömlővezetékkel ellátott pneumatikus szerkezetből, amely célszerűen nyomólégpalackból áll. 1. A gyutacslövő-segédberendezés motó- ; rikus meghajtására való kapcsolószerke­zet a gépfegyvertok hátsó végén beépített kapcsolóból áll, amelyet a normális gép­fegyvernél használatos (1) elcsattantcka­kassal működtetünk. Mechanikai-motori- -kus (meghajtás esetén az (1) elcsattantóka­kast rudazat révén kell az illető rugós

Next

/
Thumbnails
Contents