111137. lajstromszámú szabadalom • Eljárás váltakozó áramú fényívek eloltására

Megjelent 1934. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 11113 7. SZÁM. — vn/g. OSZTÁLY. Eljárás váltakozó áramú fényi vek eloltására. Magyar Siemens-Schuckert Művek V illamossági r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1930. évi november hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi november hó 19-ike. Ha két elektróda között villamos fény­ív ég, akkor az elektródák között fel­lépő villamos mező töltéshordozókat (ionokat és elektronokat) mozgat és ily-5 módon az áram átmenetét lehetővé teszi. Váltakozó áramnál minden félperiódus után az áram értéke nulla. Ebben a pil­lanatban a két elektróda között irányí­tatlan töltéshordozók vannak. A vissza­lő térő' feszültség az elektródák között a villamos mlezőt mindig újból felépíti, mi­által a töltéshordozók ismét mozogni kez­denek és az áram tovább folyik. Mivel az ionok és elektronok tömege 15 rendkívül kicsiny, csak csekély elektro­mos mezőre van szükség ahhoz, hogy azok sebességét a kellő mértékre fokozza. Az áram megszakítása céljából eddigelé a villamos mező lényeges gyengítését 20 tartották szükségesnek és e célból nagy nyitássebességeket és nagy nyitásutakat alkalmaztak. ' i A találmány abban.van, liogy akkor, amikor az átmenő áram értéíke nulla, a 25 fényívben levő elektromos részecskékre, nevezetesen a szabad elektronokra, fino­man elosztott folyékony ^ vagy szilárd anyagot halmozunk és ezáltal oltjuk el a fényívet. 30 Az anyagnak e halmozá'sa azért lehet­séges, mert az elektronoknak tulajdon­sága, hogy a közelükben lévő «töímegré­szecskéket magukhoz vonzzák, £ Tudvalevően a legkisebb any^grészees-85 kék tömege is kb. 1000^1 milliószor na,­gyoíbb, mint a villamgg, töltéshordozók tömege. Ha tehát a *l)|ijt!tpfff iH-rírrntfr az általa létesített vftfeaaos^jnező oly töltött részecskében táimad, melyek a vil­lamos részecskékből és az azokhoz tapadó 40 anyagrészecskékből állanak. Ezen anyag­részecskék tömege, mint már említettük, 1000—1 milliószor nagyobb, mint a villa­mos töltéshordozók tömege, úgyhogy azok gyorsulása megfelelő mértékben 45 csökken. A villamos mező erőssége ugyanis csak az áramkörben hatékony feszültség nagyságától függ, a felrétege­zett anyagtól azonban független. Mivel ilytmódon a villamos töltéshordozók gyor- 50 sulása az eredetinek egytmilliomod ré­szére csökken, e villamos részecskék az elektródák között már egyáltalán nem mozognak. Ha azonban e részecskék nem mozognak, akkor áram seim folyik és így 55 a fényív kialszik. Finoman elosztott anyag halmozásán azt értjük, hogy minden szabad elek­tronra a szilárd vagy folyékony anyag­nak egy molekulacsoportja rakódük. Bi- 60 zonyos anyag esetén, pl. víznél, a kívánt hatás elérésére elegendő, ha minden elek­tronra egy molekula víz rakódik1 . Min­den egyes elektron a rárakódott moleku­lával, illetőleg mol ekulacso'porttal együtt 65 nagy tömegű negatív iont- képez. Az 1. ábrában (1) és (2) a két elek­tróda, melyeik között a fényív ég. Az (i) áram lefolyását a 2. ábra mutatja. Az ára/m értéke; a (P) pontban null. Az (1) 70 és (2) elektródák között villamosan töl­tött (3) részecskék vannak. Az (e) gör­bének megfelelően az (1) és (2) elektró­dák között feszültség lép fel abban a pil­lanatban, amikor az átmenő áram null. 75 Ez a feszültség (E) elektromos mezsőerős­?

Next

/
Thumbnails
Contents