111082. lajstromszámú szabadalom • Gázosító berendezés robbanómotorokhoz

— 2 — legyen, sőt egy bizonyos fordulatszámon túl nem is áramlana be sekunder levegő. Viszont indításnál, ahol sűrűbb benzin­keverékre van szükség, felesleges a pót-5 levegő. Ezen okoknál fogva a pótlevegő­nyílást önműködő szabályozóval kellett ellátni. Hogy a motor mindenkori fordulatszá­mának megfelelően elég sekunder-levegő 10 legyen a szívócsőbe vezetve, úgy a por­lasztó és szívócső közé egy diffuzort, azaz szűkítő torkot iktattunk és most már ezen torkon keresztül (megfelelő csatornákon) bocsájtotituk a sekunder-levegőt a szívó-15 csőbe. Az eredmény az volt, hogy a keve­rék felgyorsulván, magával ragadta a to­rokba vezető nyílásokból a pótlevegőt. Ezen hatást még növelendő, a motor ven­tilátora mögé egy ú. n. gyűjtőtölcsért 20 szereltünk, melybe a ventilátor ugyancsak a mindenkori fordulatszámnak megfelelően benyomja a hűtőn át szívott levegőt. Ezen levegőt egy hajlékony (kigyó-) cső segít­ségével a kipuffogócső melllett vezetvén, 25 azt előmelegítve kényszerítjük a diffu­zorba, ahol így könnyebben egyesül a por­lasztón át szívott levegő és benzin-keve­rékével, amelyben a benzinrészecskék még folyékony állapotban vannak jelen. Ezen 30 átalakítások után a motor már csende­sebb, egyenletesebb járású lett és a ki­puffogott égéstermékek sem tartalmaztak annyira füstszerű és elégetlen anyagokat, gázokat. 35 Azonban ezen eredménnyel még mindig nem elégedvén meg, a diffuzor nyílás vé­gére, tehát ahol a keverék elhagyja a szűkített torkot, rögzített, fix keverőlapá­tokat erősítettünk, melyek célja az elpor-40 lasztott benzint arra kényszeríteni, hogy úgy a porlasztón, valamint a pótgázosítón keresztül szívott levegővel intenziven mintegy elgázosítsa, a. gázoszlopot egyút­tal örvénylő mozgásra kényszerítve. 45 A következő lépés a forgattyúház (kar­ter)-gőzöknek ugyancsak a diffusorba való vezetése. A karterban ugyanis a képződő olajgőzökön kívül a kompressió üteme alatt benzin-gőzök és gázok is kerülnek az 50 esetleges tömítetlen vagy rosszul tömítő dugattyúgyűrűk folytán. Ezen gőzök és gázok a forgattyúházban összegyülemle­nek és ott vagy kondenzálódnak, vagy a szelelőnyíláson eltávoznak. Tehát ezen 55 veszendőbe menő gőzöket és gázokat is a sekfun der-levegővel együtt a diffuzorba vezetjük. Az utolsó javítás, illetve újítás volt a pótlevegőt szabályozó hengeres szelep összekapcsolása a „Gázpedállal", olymó- 60 don, hogy amidőn indításnál sűrűbb keve­rék szükséges, a pótlevegőcsatorna zárva van. A pótlevegő, illetve sekuaider-tlevegő s így a készülék tulajdon képen csak akkor jön működésbe, ha a pedállt egy bizonyos 65 fokon túl nyomtuk le. Sebességcsökfcenés­nél, amikor a pedállt visszaengedjük, a pótlevegő retesze, illetve hengeres szabá­lyozója még teljesen nyitva marad, tehát a gázt nemcsak mennyiségileg, hanem mi- 70 nőségileg is tudjuk szabályozni, mert ezzel a keverék megritkul. A pótlevegő retesze csak akkor tér vissza eredeti alaphelyzetébe (a teljes zá­rásra), ha a gázszabályozó pedállt telje- 75 sen visszaengedtük, vagyis üresjáratra áll be. A pótlevegő fojtóretesze azonkívül még a kormánykerék mellől külön, az előbbitől függetlenül is működtethető Bowden-kábel segítségével. 80 A végleges eredmény lett: 1. Üzem­anyagmegtakarítás 30%-ig. 2. Teljesít­ménynövelés közel 10%-kai. 3. A szénoxyd (CO)-képződés megszűnt, mely a tökélet­len elégés terméke és eredménye volt. 85 Úgyszintén megszűnt a koromképződés, mely a gyertyák, szelepek és dugattyúk egyik legnagyobb ellensége. A találmány egy foganatos! tási példája és működési elve a mellékelt két rajzon 90 Van feltüntetve, az összes fent felsorolt esetekre, tehát a pótlevegő niint sekun­der-levegő, a diffuzor vagy szűkített cső­torok, a keverőlapátok, a gyüjtőtölesér, a kartergőzök, valamint a porlasztó és 95 pótgázosító fojtóreteszeinek synchron­kapesolása alkalmazásával. A mellékelt rajzok 1. ábrája a szerkezet függőleges met­szete a 2-ik ábrán látható B—B vonala- 100 ban. A 2. ábra a szerkezet horizontális, azaz vízszintes metszete az 1. ábrán látható A—A középvonalban. A 3. ábra a készülék oldalnézete. A 105 4. ábra a készülék példaképpeni műkö­dési elvét mutatja. Az 5. ábra, valamint a 6. ábra a hengeres fojtóretesz működé­sét ábrázolják. 110 A hivatkozott rajzok 1., 2., 3. és 4. áb­rája szerint: A (P) porlasztó (F) fúvó­kájából az (L) levegő a (B) benzint ma­gával ragadja s egymással keveredve, a (K) keveréket képezik és haladnak to- 115 vább a pótgázosítóban levő diffuzorig (5). Itt, mivel szűkebb keresztmetszeten kell áthaladnia, felgyorsul s az egyes mole-

Next

/
Thumbnails
Contents