111074. lajstromszámú szabadalom • Kormányszerkezet gépjárművekre

Megjelent 1934. évi november hó 262-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111074. SZÁM. — XX/A/2, OSZTÁLY. Kormányszerkezet gépjárművekre. Kemény Sándor igazgató, Kemény Károly gépészmérnök és Kemény György kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi november hó 29-ike. A találmány kormányszerkezet gépjár­művekre, mely lehetővé teszi a gépjármű hátsó tengelye körüli fordulását úgy, hogy a jármű egy helyiben megfordulhat. Más-5 részt kényiszerjáratia folytán biztosabbá teszi a kormány beállítását. Végül pedig a kormány gépi meghajtását célozza. Mindezideig a gépjárművek csak hosz­szas manipulációival, előre-hátra mozga-0 tással, több részletben! fordulással, vagy csak nagy férőhelyen voltak képesek meg­fordulni. Az akadály szerkezetileg az volt, hogy a teljes körülforduláshoz szükséges ikerék-5 állást megakadályozta az egyenes első tengely, másrészt az, hogy iaz első kereke­ket fordító rudak beleütköztek az első kerekekbe, mielőtt azok teljesen merőlege­sen álltak volna a gépjármű hossz síkjára, 10 ami a ihelybeni fordulás szükséges felté­tele. Ha a gépjárművek egyik első kereke menet közben ákadályba, pl. kavics, ki­sebb gödörbe ütközött, a jármű félreíor­!5 dúlt, ha a vezető még oly erősen fogta is a volánt. Ez okozta legtöbbször a balese­teket. E találmány e hibákat úgy küszöböli ki, hogy a két sík egymásra merőleges !0 fordulását olymódon teszi lehetővé, hogy az első tengely i(a), mint azt a mellékelt ábra mutatja, görbületekkel van ellátva, hogy az első kerekek 90°-os fordulásakor elegendő hely legyen (1. ábra). Í5 A 2. ábra az első megoldást szemlélteti, amelyinéi (b) lengő tengelyvégekre van erősítve (e) fogaskoszorú, melynek síkja az első kerekek síkjára merőleges. Ezen fogas félkoszorú hajtására a (d) tenge­lyen levő i(e) csigák szolgálnak. A (d) ten- 40 gelyt a ráerősített (f) fogaskerék hajtja, melyet viszont (g) fogaskerék és a vele célszerűen kapcsolt kormányszerkezet, vagy kormányzómotor hajit, A 3. ábra szerint a második megoldás 45. az első kerekek fölé viszi a forgató szer­kezetet. Az elölnézetben a lengő tengelyek (b) csuklóira van erősítve két függőleges (i) tengely, melyeknek a felsőrészén van egy-egy (j) fogaskerék alkalmazva. A (j) 50 fogaskerekek meghajtását a (d) tengelyen levő (e) csigák végzik. Felülnézet: (d) tengelyt a ráerősített (f) fogaskerék a vele kapcsolt (g) fogas­kerék, valamint az ehhez kapcsolt, illetve 55. alkalmazott kézi, vagy motorkormány­szerkezet hajtja. A motorkormány állhat (k) elektromo­torból, mely előrehátramozgással jobbra vagy balra forgatja a leírt kormányszer- 60 kezetet. Az előre-hátrafórgást (1) kap­csoló jobbra, vagy balra billentésével le­het elérni. A kézikormány csatlakozása olymódon van szerkesztve, hogy bármikor az (u) kormányrúd eltávolítható vagy 65. visszahelyezhető, mert á kormányszerke­zethez vezető (n) rúd (o) csapjába dug­ható. Az (u) rúd eltávolításával motorhajtá­súvá lesz a kormányszerkezet. 70 A gépi kormányzás másik célszerű meg. oldása az, hogy maga a gépjármű hajtó­motorjáról történjék a kormányszerkezet hajtása még e találmány szerinti be- és kikapcsoló, valamint, biztonsági kapcso- 75. lóval. Már most előrebocsátandó, hogy az erőátvitelre való kapcsolószerkezet kivite-

Next

/
Thumbnails
Contents