111009. lajstromszámú szabadalom • Berendezés növénypermetező készülékeknek, különösen önműködő nagynyomású permetező készülékeknek permetező folyadékkal és illetve levegővel való megtöltésére

Megjelent 11)34:. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁft SZABADALMI LEIRAS 111009. SZÁM. — X/b. OSZTÁLY. Berendezés növénypermetező készülékeknek, különösen önműködő nagynyomású permetező készülékeknek permetező folyadékkal és illetve levegővel való megtöltésére. Kiss Bálint műszaki vállalat tulajdonosa Ujkécske. A bejelentés napja 1934. évi március hó 16-ika. A növénypermetezőkészülékeknek, kü­lönösen a készülék hengerébe vagy üst­jébe töltött permetező folyadékot kiszo­rító nyomólevegővel működő, rendsze-5 i'int a háton hordozható készülékeknek megtöltését eddigelé akként végezték, hogy a permetező folyadék készletét tar­talmazó hordó szomszédságában töltő­szivattyút állítottak fel, melynek szívó-10 csövét a hordóban lévő folyadékba merí­tették, nyomócsövét pedig az ugyancsak a liordó szomzsédságában felállított per­metezőkészülék üstjének fenekéhez kap­csolták, amelyen egyrészt e kapcsoláshoz 15 való csőcsatlakozás, másrészt a permete­zéskor használandó szórócsőhöz való cső­csatlakozás, a fenék belső oldalán pedig golyószelep volt. Ügy a szivattyú felállí­tása, mint a permetező hengerének emlí-20 tett szerkezete és az egész kezelés, külö­nösen a kapcsolások keresztülvitele meg­lehetősen bonyolult. A találmány célja mindenekelőtt az, hogy a töltés egész előkészítését az eddi-25 gieknél jóval egyszerűbben, gyorsabban ós mindamellett tökéletes pontossággal lehessen foganatosítani. A találmány sze­rint továbbá a permetező készüléken al­kalmazandó, a töltőszivattyúval össze-30 kapcsolandó töltőcsapszerkezetet is egy­szerű és célszerű alakban oldjuk meg. A töltés előkészítését a találmány sze­rint mindenekelőtt azzal tesszük egysze­rűbbé és célszerűbbé, hogy a töltőszi-35 vattyút és az alább leírandó egyéb alkat­részeket hordó váz magának a permetező­folyadék készletét tartalmazó hordónak felső peremén (könnyen oldhatóan) erősít­hető meg és így a szivattyúnak külön­álló állványzaton vagy tárgyon vaió fel- ÍO szerelését megtakarítjuk. Ugyanaz a váz a permetező készüléket alátámasztó (az alább leírandó célból egyúttal vízszintes tengely körül billenthető) asztalt is hord s így a permetező készülék külön felállí- tö tására sincsen szükség. Mihelyt a perme­tező készülék hengerét a találmánysze­rinti töltőasztalra helyeztük, a töltőszi­vattyúval való tömített kapcsolat létesí­téséhez nem kell egyebet tennünk, mint a 50 permetező készüléken lévő töltőcsapszer­kezetet a szivattyú vázán alkalmazott kapcsolórészre ráfektetnünk és az alább leírt feszítőkar segélyével rászorítanunk, így gyorsan és egyszerűen tökéletesen tö- 05 mített közlekedést érünk el és a perme­tező készülék megtöltése, a szivattyú emelőjének ide-oda lengetésével, azonnal megindulhat. A rajzon a találmányszerinti berende- 60 zésnek példaképem megoldási alakja lát­ható. Az 1. ábra a töltőszivattyúváz és a töltő­asztal elölnézete, a 2. ábra részleges felülnézete, a 35 3. ábra baloldali nézete. A 4. ábra a töltőszivattyú nagyobblép­tékű, részleges függélyes hosszmetszete. Az 5. ábra a töltőcsapszerkezet és a kap- 70 csoló rész elölnézete, a 6. ábra függélyes hosszmetszete. Az 1—3. ábrákon (1) a szivattyút, a töl­tőasztalt és az alább ieirandó kapcsoló­részt hordó fémváz főrésze, mely, mint a 75 2. ábrán látható, a permetező folyadék

Next

/
Thumbnails
Contents